Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

boşanma maddi tazminat boşanma manevi tazminat

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT 

Boşanma, çekişmeli boşanma ya da anlaşmalı boşanma olarak gerçekleşebilir. Boşanmanın hukuki sonuçları olduğu kadar mali sonuçları da bulunmaktadır.  Boşanmada maddi ve manevi tazminat istemi boşanmanın mali sonuçlarından biri olarak hukukumuzda düzenlenmiştir. Boşanmada maddi tazminat ve boşanmada manevi tazminat birbirinden farklı koşullara sahip olup talep edilmesi için birtakım hususların varlığı gerekmektedir. Maddi ve manevi tazminat talebinin gündeme gelmesi için öncelikle boşanmaya karar verilip bu kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Tazminatın temelini kusur ilkesi oluşturmaktadır. Hem tazminat isteme koşullarından biri olan hem de tazminat miktarının belirlenmesinde önemli olan kusur ilkesi gereğince ancak kusurlu olan taraftan tazminat isteminde bulunulabilir. Taraflar isterlerse boşanmanın mali sonuçlarını kendi aralarında düzenleyebilirler. Örneğin anlaşmalı boşanma protokollerinde maddi ve manevi tazminata ilişkin düzenlemelerde bulunabilirler.

BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ TAZMİNAT NEDİR?

Kusursuz veya daha az kusurlu olan tarafın haksız olarak boşanma yaşaması dolayısıyla katlanmak zorunda kaldığı maddi zorluklar ve kayıpların karşılığı olarak hakim tarafından hükmedilen olgu maddi tazminat olarak düzenlenmiştir.  Bu tazminat ile boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle uğranılan maddi zararların tazminini amaçlanmıştır. Bu bağlamda mevcut veya beklenen menfaati boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf bu zararını tazmin edilmesini talep edebilir. Boşanmada maddi tazminat talep etme hem maddi hem de şekli koşullara bağlıdır. Şekli koşullar bağlamında öncelikle boşanma kararı kesinleşmiş olmalıdır.

BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT İSTEME KOŞULLARI NELERDİR?

 • Maddi tazminat talep eden taraf kusursuz veya diğer tarafa nazaran daha az kusurlu olmalıdır.

Mutlak anlamda kusursuz olmaya gerek yoktur. Diğer tarafa nazaran daha az kusurlu olmak maddi tazminat talebini yöneltmek için yeterlidir. Taraflar eşit derecede kusurlu ise birbirlerine karşı maddi tazminat talep etmeleri hukuken mümkün değildir.

 • Tazminat talep edilen taraf kusurlu olmalıdır.

Tazminat isteyen kişinin kusursuz veya diğer tarafa nazaran daha az kusurlu olması da başlı başına yeterli değildir. Tazminat istemi kusur esasına dayalı olduğu için tazminat istediğiniz taraf muhakkak kusurlu olmalıdır. Kusuru olmayan bir kimseden maddi tazminat talep edilmesi mümkün değildir. Ancak taraflar anlaşmalı boşanma söz konusu olduğunda boşanmanın mali sonuçları bakımından tazminat hususunda da anlaşmışlarsa burada artık kusur ilkesi gözetilmeyecektir. Kimi zaman tarafların aralarında anlaşarak kusurlu olmasa bile tazminat ödeyeceği kararlaştırılabilir.

 • Tazminat isteyen taraf zarar görmüş olmalıdır.

Maddi tazminat bakımından zarar, kişinin malvarlığının şuan içinde bulunduğu durum ile zarara neden olan davranışlar olmasaydı malvarlığının içinde bulunacağı farazi durum arasındaki farktı ifade etmektedir. Zarar kural olarak rıza dışı olmalıdır. Kişinin mevcut veya beklenen menfaatinin zedelenmesi maddi tazminat için hukuki bir zorunluluktur.

Mevcut menfaatlerden kasıt evliliğin taraflara sağladığı hak ve yararlardır. Evlilik birliği sona erince bu haklardan yararlanmak söz konusu olmayacağı için maddi tazminat talep edilebilir. Örneğin taraflar çoğunlukla evlilik süresince birlikte yaşamaktadır. Bu süre zarfınca taraflar ekonomik olarak birbirlerine parasal destek sağlamaktadır. Evliliğin sona erdiği durumlarda ise kusursuz veya daha az kusurlu taraf bu parasal katkıdan yoksun kalacağı gerekçesiyle kusurlu taraftan maddi tazminat isteminde bulunabilir. Diğer eşin sağlık hizmetinden yararlanma, sosyal haklarından yararlanma da bu kapsamda değerlendirilir.

Beklenen menfaat bakımından ise henüz mevcut olmamakla birlikte evlilik devam etse idi gerçekleşmesi büyük olası menfaatlerden oluşmaktadır. Dul maaşından yoksunluk, aile işletmesinden ayrılma ve kaçırılan fırsatlar örnek olarak verilebilir. Boşanan eşin mirasçılık sıfatını kaybedecek oluşu da beklenen menfaatler arasında tartışılan bir husustur.

 • Zarar ve boşanmaya sebebiyet veren olaylar arasında nedensellik bağı mevcut olmalıdır.

Kişinin mevcut veya beklenen menfaati evliliğin bitmesine sebep olan olaylar yüzünden zedelenmedikçe maddi tazminata hükmolunmaz. Tazminat isteyen kişi pek çok nedenden ötürü doğrudan veya dolaylı şekilde zarara uğramış olabilir ancak bu zararın sebebi boşanmadan kaynaklı değilse tazminat isteyemez.

 • Maddi tazminat taraflarca talep edilmelidir.

İster boşanma davası ile birlikte ister karşı dava dilekçesi ile birlikte maddi tazminat isteminde bulunmadan hâkim kendiliğinden tazminata hükmetmeyecektir. Aynı zamanda sözlü olarak duruşma esnasında da maddi tazminat isteminde bulunmanızda hukuki engel yoktur. Talep ettiğiniz tazminat miktarına çok dikkat etmelisiniz. Çünkü hakim kural olarak talep ettiğinizden fazlasına hükmedemez. Bu bağlamda hak kaybı yaşamak için talebinizi doğru tespit etmeniz gerekmektedir.

MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA ZARAR NASIL HESAPLANIR ?

Mevcut veya beklenen menfaatlerin zedelenmesi sonucu bir zarar ortaya çıkar ve maddi tazminat davasının konusunu teşkil eder. Kural olarak zararı hakim takdir eder. Gerekli gördüğü hallerde bilirkişi yardımı da alabilir. Hakimin takdir edeceği zarar ölçülü ve amaca uygun olmalıdır. Belirtmek gerekir ki, hükmolunacak tazminat miktarı belirlenen zararla sınırlıdır. Bir diğer deyişle hakim zarardan daha fazla tazminata hükmedilemez. Zarar tam olarak matematiksel şekilde belirlenmiyorsa hakim hakkaniyete uygun ölçüde tazminat miktarını belirler. Davacı ispat edilebilir nitelikteki zararları ispatla yükümlü olup ispat edilemeyen zararlar ise hakimin takdir yetkisindedir.

BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT MİKTARI NASIL BELİRLENİR ?

Hakim zararı belirledikten sonra tazminat miktarını tespit eder. Bununla birlikte tazminatta indirim sebeplerini de somut olayda gözeterek bunları mevcut miktardan düşer. Hakim hakkaniyete göre tazminat miktarını belirlemektedir. Örneğin tazminat isteyen kişinin çok zengin olup tazminat istediği kişinin gelirinin çok düşük olması gibi durumlarda hakim hakkaniyete uygun ölçüde bir tazminata hükmeder.

Tazminat belirlenirken uygulamada dikkate alınan ölçütler sınırsız sayıda olup aşağıda örnek teşkil etmesi açısından bazılarına yer verilecektir.

 • Zedelenen menfaatler
 • Tarafların kusur dereceleri
 • Tarafların evlilik süresi
 • Tarafların ekonomik ve sosyal durumları
 • Tarafların eğitim düzeyleri
 • Tarafların meslekleri
 • Hükmedilecek tazminatın karşılanabilir olup olmadığı
 • Tarafların fiziksel ve bedensel sağlığı

MADDİ TAZMİNAT NE ZAMAN İSTENEBİLİR ?

Maddi tazminat talebine ilişkin süreler mevcuttur. Ancak bu süreler maddi tazminatın istem şekline göre değişiklik arz etmektedir.

 • Boşanma davası devam ederken istenen maddi tazminat talepleri kural olarak boşanma davasının kesinleşmesine kadar her aşamada özgürce talep edilebilir. Bir diğer ifadeyle, boşanma davanız sürüyorsa boşanma kararı verilmeden herhangi bir aşamada maddi tazminat isteminde bulunabilirsiniz.
 • Boşanma kararı kesinleşmiş ise maddi tazminat davanızı 1 yıllık süre içinde açmanız gerekmektedir. Bu süre zamanaşımı süresidir.

MADDİ TAZMİNAT NASIL ÖDENİR ?

Hükmolunan tazminat aynen ya da nakden ödenebilir. Aynen tazmin zararın eski haline getirilmesi iken nakden tazmin zararın para ile telafi edilmesidir. Uygulamada maddi tazminat bakımından sıklıkla nakden tazmin şekli kullanılmaktadır. Bu hususa hakin karar verir. Tazminatın kapsamını ve ödeme biçimini kusurun ağırlığı ve somut olayın özelliklerine göre belirler. Nakden tazminata hükmedildiğinde toptan ya da irat şeklinde ödeme yapılabilir. Toptan yani def’aten ödemeye karar verildiğinde tazminat tek seferde ödenir ve biter. İrat şeklinde ödenmesi söz konusu olduğunda ise belli aralıklara ödeme yapılır. Uygulamada genellikle aydan aya ödenir. Taraflar isterlerse bu hususu aralarında kararlaştırabilirler.

MADDİ TAZMİNAT NASIL KESİLİR?

Maddi tazminatın toptan şekilde tek seferde ödenmesine karar verilen durumlarda tazminat ödenip bitmiş olacağından tazminatın kesilmesi hususu gündeme gelmez. Tazminatın irat şeklinde yani aydan aya veya belli aralıklarla ödeneceği hususunda karar çıkmış ise kimi durumlarda maddi tazminatın kesilmesi söz konusu olabilir. Maddi tazminat kendiliğinden mahkeme olmadan kesilebileceği gibi mahkeme kararıyla da kesilebilir.

Kural olarak irat şeklinde ödenen maddi tazminat aşağıdaki hallerde kendiliğinden kesilir;

 1. Tazminat alacaklısının yeniden evlenmesi
 2. Taraflardan birinin ölümü

Kimi durumlarda ise kendiliğinden kesilmese de mahkemeye başvurarak maddi tazminatın kesilmesi talep edilebilir. Aşağıdaki hallerin varlığı halinde mahkemeye başvurarak tazminatın kesilmesini talep etmeniz gerekmektedir. Bu haller;

 1. Alacaklının evlenmeden başkasıyla birlikte yaşıyor olması
 2. Alacaklının haysiyetsiz hayat sürmesi

MADDİ TAZMİNAT MİKTARINI DEĞİŞTİRME

Toptan ödenen maddi tazminat miktarının sonradan değiştirilmesi mümkün değildir. Ancak irat yani taksit şeklinde tek seferde ödenmeyecek tazminatların miktarlarının daha sonradan hakim tarafından değiştirilmesi mümkündür. Uygulamada genellikle tazminat miktarının sonradan arttırılmasına ilişkin istemlerde bulunulmaktadır.

Kural olarak tarafların mali durumları değişirse veya hakkaniyetin gerektirdiği haller mevcut ise iradın arttırılmasına veya azaltılmasına karar verilebilir. Taraflar talep ederlerse maddi tazminatın gelecek yıllarda ne miktarda ödeneceğine de karar verilebilir.

MADDİ TAZMİNAT TALEBİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Akıl hastası eşten maddi tazminat istenebilir mi?

Hayır, akıl hastalığı olan kimseler iradi hareket etmeyeceklerinden davranışlarının kusurlu olduğu söylenemez. Tazminat isteminde kusur şart olduğu için akıl hastası kimselerden tazminat talep edilemez.

 • Anlaşmalı boşanma davasından sonra maddi tazminat davası açılabilir mi?

Hayır, anlaşmalı boşanma davasında kural olarak taraflar boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin anlaşma yapmaktadırlar. Taraflar maddi tazminat verilmeyeceğine dair anlaşmış ise daha sonradan taraflardan biri bu talepte bulunamaz.

 • Maddi tazminat davası için görevli ve yetkili mahkeme neresidir ?

Maddi tazminat talebinizi boşanma davanız devam ederken ileri sürebilirsiniz. Ancak tazminat talebinizi boşanma davasından sonra gündeme getirmeniz durumunda yetkili ve görevli mahkeme genel yetki kuralı gereğince davalının ikametgâhının bulunduğu yerin aile mahkemesidir.

 • Maddi tazminat davası için harç ödenir mi?

Tazminat talebinizi boşanma davasıyla birlikte ileri sürmeniz durumunda boşanma davası için yatırdığınız harç haricinde ek harç ödemeniz gerekmez. Ancak boşanma davasından bağımsız olarak 1 yıl içerisinde açacağınız maddi tazminat davası harca tabidir.

BOŞANMA DAVASINDA MANEVİ TAZMİNAT

Boşanmanın mali sonuçlarından biri de manevi tazminattır. Manevi tazminat kural olarak manevi zararı telafi etmeyi amaçlayan tazminat çeşididir. Manevi zarar, hukuka uygun olmayan bir davranış nedeniyle kişinin çektiği bedeni ve ruhi acı, üzüntü ve kederdir. Manevi zarar malvarlığı zararlarını yani maddi, parasal kayıpları kapsamaz. Dolayısıyla manevi tazminat ile mevcut zarar telafi edilmeye çalışılır, tamamen giderilemez. Belli miktarda bir paraya hükmedilerek kişinin duyduğu ızdırap hafifletilmeye çalışılmaktadır.

MANEVİ TAZMİNATIN ŞARTLARI NELERDİR?

 • Davacının kişilik hakları zedelenmelidir.

Kanun koyucu manevi tazminat isteyen kişinin kişilik haklarının boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden zedelenmesini bu tazminat davası için kanuni zorunluluk olarak düzenlemiştir. Kural olarak davacının yani manevi tazminat davası açan tarafın kişilik hakları haksızca saldırıya uğramalıdır. Ağır bir zedelenmeye gerek yoktur. Kural olarak sadece zedelenmesi yeterlidir. Ağırlık ise tazminatın miktarı kısmında göz önünde tutulacaktır.

Kişilik hakları, kişinin kendisi olması nedeniyle sahip olduğu değerlerdir. Bu haklar vazgeçilmez, devredilemez, haczedilemez ve miras yoluyla başkasına geçmez niteliktedirler. Bu haklar Anayasamızca güvence altına alınıp korunan mutlak haklardır.

Başlıca kişilik hakları;

 • Kişinin onur ve saygınlığı
 • Kişinin ticari itibarı
 • Kişinin özel hayatı
 • Kişinin aile hayatı
 • Kişinin beden bütünlüğü
 • Kişinin cinsel özgürlüğü
 • Kişinin ekonomik özgürlüğü

 

 • Kişilik haklarının zedelenmesi manevi tazminatı haklı kılacak derecede olmalıdır.

Kural olarak zedelenmenin belli bir yoğunlukta olması gerekir. Bunun ölçütü ise mevcut acı ve ızdırabın manevi tazminatı haklı kılacak dereceye ulaşmış olmasıdır.

 • Tazminat istenilen eş kusurlu olmalıdır.

Tazminat kusur esasına dayanır. Kusurlu olmayan kişinin mevcut zararı giderme yükümlülüğü yoktur. Bu bağlamda davalının kusurlu olması manevi tazminat bakımından aranan yasal şartlardan en önemlisidir. Davalı, boşanmaya kendi kusuru ile sebep olmamışsa bundan doğan zararı tazmin etmekle mükellef kılınamaz.

 • Tazminat isteyen eş kusursuz ya da daha az kusurlu olmalı.

Kusursuzluk ibaresi mutlak kusursuzluğu belirtmez. Kusursuz olmak çoğu zaman hayatın genel akışına terstir. Ancak tazminat istediğiniz tarafa nazaran daha az kusurlu olmanız gerekmektedir. Tek başına boşanmaya sebebiyet vermeyecek durumlar az kusurlu olarak atfedilebilir. Bu eylemler olmasaydı bile diğer eş boşanmaya karar verecek olmalıdır.

 • Doğan manevi zarar ve boşanma arasında nedensellik bağı olmalıdır.

Kural olarak kişinin kişilik haklarını zedeleyen davranışlar boşanma ile ilgili olmalıdır. Örneğin, eşi darp etmesi, hakaret etmesi, aldatması gibi fiiller boşanmaya sebep olan ve aynı zamanda keder doğuran eylemler olup illiyet bağını oluşturur.

 • Hukuka aykırılık unsuru oluşmalıdır.

Boşanma tek başına manevi tazminat istemi için yeterli değildir. Kimi durumlarda evlilik birliği temelinden sarsılsa da somut olayda kişilik hakkını zedeleyecek herhangi bir durum yaşanmayabilir. Taraflar anlaşmazlıklar yüzünden boşanabilir. Bu durumda tarafların manevi tazminat talep etme hakları doğmayacaktır. Manevi tazminat için hukuka aykırılık olmalıdır. Fiziksel şiddet uygulamak, sadakatsizlik etmek, diğer eşi aşağılamak gibi fiiller hukuka aykırılık teşkil eder.

 • Boşanma kararı olmalıdır.

Kural olarak genel hükümlere göre manevi tazminat davası açmanız için diğer eşle evli veya boşanmış olmanızın önemi yoktur. Ancak boşanma davasından kaynaklı manevi tazminat isteminiz varsa muhakkak boşanmanıza karar verilmiş olunmalıdır.

 • Manevi tazminat isteyen kişi bunu mahkemeden talep etmelidir.

Hakim gerekli durumlarda talep olmasa dahi geçici önlemleri alabilir. Ancak tazminat istemi bu önlemlere dahil değildir. Dolayısıyla hakimin manevi tazminata hükmedebilmesi için manevi tazminat isteyen kişinin bu hususta bir talebi mevcut olmalıdır.

BOŞANMADA MANEVİ TAZMİNAT NASIL İSTENİR?

Manevi tazminat isteminizi ek harç ödemeksizin boşanma davanız ile birlikte gündeme getirebilirsiniz. Sözlü olarak da hakime belirtmeniz mümkündür. Karşı dava dilekçesi ile de istemde bulunabilirsiniz.

MANEVİ TAZMİNAT DİLEKÇESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Tazminatın miktarı ve türü belli olmalıdır.

Hakim talep ettiğiniz miktardan fazlasına hükmedemeyeceği için bu miktarın doğru belirlenmesi önem arz etmektedir. Bununla birlikte tazminatınızın türünü de belirtmelisiniz. Örneğin, maddi tazminat mı manevi tazminat mı istediğinizi açıkça belirtmelisiniz.

 1. Manevi tazminat süresi içinde talep edilmiş olmalıdır.

Evliliğin boşanmadan kaynaklı olarak sona ermesinden doğan dava hakları boşanma kararının kesinleşmesinden 1 yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağı için manevi tazminat davanızı boşanma davanızdan ayrı olarak açıyorsanız bu süre unsuruna dikkat etmelisiniz. Boşanma davanız devam ederken karar kesinleşinceye kadar manevi tazminat isteme hakkınız bulunmaktadır.

BOŞANMADA MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI NASIL BELİRLENİR ?

Kural olarak manevi tazminatın miktarı boşanmaya neden olan olayın ağırlığına göre hakim tarafından belirlenir. Olayların ağırlığı, zararın derecesi, kusur oranları gibi hususlar araştırılacaktır. Hakim, kişilik hakkının ihlal edildiği fiille orantılı olacak şekilde tazminat miktarına hükmetmelidir.

MANEVİ TAZMİNAT NASIL ÖDENİR ?

Manevi tazminat kural olarak belirli miktarda paradan ibarettir. Bu para yabancı para cinsinden ödenemez. Muhakkak ülke parası olarak kararlaştırılmalıdır. Bunun istisnası ise anlaşmalı boşanma davalarında tarafların yabancı para hususunda anlaşmış olmalarıdır. Manevi tazminat maddi tazminattan farklı olarak sadece toptan şekilde ödenebilir. Bu bağlamda irat şeklinde yani taksitler halinde ödenmesi söz konusu değildir. Tazminat ödendiğinde tekrardan tazminatın değiştirilmesine yani arttırılmasına ya da indirilmesine ilişkin talepler gündeme gelemez.

3.KİŞİLERDEN BOŞANMADAN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR Mİ ?

Bu husus doktrinde tartışılmaktadır. Özellikle zina sebebiyle açılan boşanma davalarında aldatılan eş, kendisini aldattığı 3.kişiden de manevi tazminat almak istemektedir. Kimi yazarlara göre üçüncü kişinin iyi niyetine göre değerlendirilmesi ve diğer tarafın evli olduğunu bilmesine rağmen kasten bu birlikteliğe devam etmesi halinde üçüncü kişilerden de manevi tazminat isteminde bulunulabileceğini öne sürse de uygulamada yaygın görüş üçüncü kişilerden boşanmadan kaynaklı olarak manevi tazminat talebinde bulunamayacağıdır. Belirtmek gerekir ki, boşanmadan kaynaklı manevi tazminat isteminde bulunulmasa dahi genel hükümlere dayanarak manevi tazminat davası açma hakkı saklıdır.

BOŞANMA DAVASINDA MANEVİ TAZMİNAT İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Her iki taraf da kusurlu ise manevi tazminat talep edilir mi?

Hayır, kural olarak manevi tazminat talep edilen eşin diğer eşe nazaran daha az kusurlu olması veya kusursuz olması gerekmekte olup eşlerin eşit kusurlu olduğu vakıalarda manevi tazminata hükmolunmaz.

 • Evlilik öncesindeki olaylar kusur bakımından dikkate alınır mı?

Hayır, kusurun tespitinde evlilikten sonraki olaylar dikkate alınır.

 • Boşandıktan sonra kişilik haklarımı ihlal eden eski eşime manevi tazminat davası açabilir miyim?

Boşanmadan kaynaklı manevi tazminat istemi için boşanmadan önce ve sonra meydana gelen olaylar dikkate alınmayacaktır.

 • Kızım adına manevi tazminat isteyebilir miyim?

Manevi tazminatın konusu olan kişilik hakları kişiye sıkı suretle bağlı haklar olmasından ötürü bu dava muhakkak bu hakları zedelenmiş kişi tarafından açılmalıdır.

 • Manevi tazminat için faiz istenebilir mi?

Manevi tazminat bakımından faize hükmedilebilmesi için öncelikle talep edilmelidir. Böylelikle yasal faiz uygulanabilir. Ayrıntılı bilgi için boşanma hukuku avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

 • Boşanmada manevi tazminat için görevli ve yetkili mahkeme neresidir ?

Manevi tazminat isteminizi boşanma davanızla birlikte ileri sürmeniz durumunda görevli ve yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yerinin veya boşanma davası açılmadan önce eşlerin son defa 6 aydan beri oturdukları yerin aile mahkemesidir. Ancak manevi tazminat talebinizi boşanma davanızdan bağımsız şekilde açmak istiyorsanız görevli ve yetkili mahkeme genel yetki kuralı gereğince davalının ikametgâhının bulunduğu yerin aile mahkemesidir.

 • Manevi tazminat maddi tazminattan ayrı mı istenir ?

Maddi ve manevi tazminatın koşulları farklıdır. Ancak her ikisinin de koşullarının mevcut olması halinde hem maddi hem manevi tazminatı birlikte talep edebileceğiniz gibi ayrı ayrı davalar halinde yürütmeniz de mümkündür.

 

Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat ile ilgili daha detaylı için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

KARARLARDAN ÖRNEK ALINTILAR

 • “… dava, davalı avukatın vekillikten azledilmesine rağmen davacı adına boşanma davası açarak tazminat, nafaka, ziynet ve diğer eşyalar için talepte bulunmaması nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece, davacının davalı avukat hakkında 28.11.2012 tarihli dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu, zararı bu tarihte öğrendiğini, bu kapsamda Avukatlık Kanunu 40. maddesi gereğince bir yıllık zaman aşımı süresinden sonra dava açılması nedeniyle davanın reddine …” ( Hukuk Dairesi         2020/12208 E.  ,  2021/11891 K.)
 • “Toplanan delillerden, davalı erkeğin, eşine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ettiği, eşini evden kovduğu, davacı kadının ise internette uzun süre vakit geçirerek birlik görevlerini yerine getirmediği, boşanmaya neden olan olaylarda davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle boşanmaya sebep olan olaylarda davacı kadının eşit kusurlu olmadığı gerçekleşmiştir. Türk Medeni Kanununun 174/1-2 madde koşulları davacı kadın yararına oluşmuştur. O halde, davacı kadın yararına uygun miktarda maddive manevi tazminata (Tmk madde 174/1-2) hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak isteğin reddi doğru görülmemiştir.” (Hukuk Genel Kurulu         2017/2718 E.  ,  2021/714 K.)
 • “Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesi gereğince boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminata, evliliğin boşanma ile sona ermesi halinde hükmedilebilir. Evlilik birliği boşanma ile değil, davacının 04.06.2010 tarihinde ölümüyle sona erdiğine göre, ölen davacının mirasçısı olan anne ve babası lehine Türk Medeni Kanunu’nun 174/1-2. maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” ( Hukuk Dairesi 2011/16598 E., 2011/15889 K.)
 • “Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan olaylarda eşinin hastalığı ile ilgilenmeyen davacı kadın da eşit kusurludur. Eşit kusurlu eş yararına maddive manevi tazminata hükmedilemez. Türk Medeni Kanunun 174. maddesi koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının tazminat istemlerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü doğru olmamıştır.” (Hukuk Genel Kurulu 2010/2 E., 2010/329 K.)

KARARLARDAN ÖRNEK ALINTILAR

 • taraflar eşit kusurludur. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına manevî tazminatakarar verilemez. Erkek yararına Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. madde koşulları oluşmamıştır. O halde, davacı erkeğin manevî tazminat talebinin reddine karar vermek gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde erkek lehine manevî tazminata karar verilmesi…” (H.D     2021/6790 E.  ,  2021/8390 K.)
 • Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davalı-davacı kadın yararına takdir edilen manevitazminat azdır. Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 50 ve 51. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda manevî (TMK m. 174/2) tazminat takdiri gerekir.” (H.D  2021/6614 E.  ,  2021/8235 K.)
 • Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücüne, kişilik haklarına, özellikle aile bütünlüğüne yapılan saldırının ağırlığına, manevitazminat isteyenin boşanmaya yol açan olaylarda ağır ya da eşit kusurlu olmadığı anlaşılmasına nazaran davacı kadın yararına hükmolunan manevî tazminat azdır. Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile, Türk Borçlar Kanunu’nun 50 ve 51. maddeleri nazara alınarak daha uygun miktarda manevî tazminat (TMK
 •  174/2) takdiri gerekirken…” (2.H.D  2021/6471 E.  ,  2021/8232 K.)
Yazıyı paylaşın: