Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

evlenme yoluyla türk vatandışlığı

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı, vatandaşlığın sonradan kazanıldığı hallerden biridir. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16.maddesinde güvence altına alınan evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması son zamanlarda günlük hayatta sıklıkla rastlanılan bir durum haline gelmiştir.

EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMAK İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR ?

Kural olarak bir Türk vatandaşıyla 3 yıldan beri evli olan ve halen bu evliliği sürdüren yabancılar bu başvuruda bulunabilir. Söz konusu evlilik resmi ve ciddi olmalıdır. Bu hususa aşağıda daha detaylıca değineceğiz.

EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA ŞARTLARI

Bir Türk vatandaşı ile evlenmek doğrudan yabancı bir kişiye Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Kanun koyucu evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi için çeşitli şartlar öngörmektedir. Yapılan bir yenilikle evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasının yetkili makamların kararına bağlanmıştır. Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına sahip olabilmek için birtakım kriterleri sağladıktan sonra gerekli mercilere başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Yabancıların evlilik yoluyla sonradan Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için gerekli şartlar;

En az 3 yıldan beri devam eden bir evlilik olmalıdır. Bu evlilik en az 3 yıl sürmüş olmalıdır ve karar anında da devam ediyor olmalıdır. Bu evlilik Türk hukukunda geçerli bir evlilik olmalıdır. Hukuken geçersiz bir evliliğe dayanarak istemde bulunulamaz. Bu husus yetkili merciler tarafından başvuru anında incelenmektedir.

Eşler, aile birliği içinde yaşıyor olmalılar.
Kanun koyucunun bir yabancının Türk vatandaşlığı kazanması için öngördüğü şartlardan biri çiftlerin aile birliği içerisinde yaşamasıdır. Kural olarak eşler fiilen birlikte yaşıyor olmalılar. Burada muvazaalı evlilikler ile yabancıların vatandaşlık kazanmasının önüne geçilmek istenmektedir. Muvazaalı evlilik, gerçekte aile birliği olmaksızın başkaca amaçlarla dışarıya karşı gösterilen sahte birliktelikleri ifade eder. Aile birliği içinde yaşama kriteri İl Emniyet Müdürlüğü ve Vatandaşlık Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından teyit edilmektedir.
Bununla birlikte, yabancı eşin başvurusundan sonra Türk vatandaşı ölmüş ve evlilikleri kendiliğinden sona ermiş ise bu şart aranmaksızın diğer kriterler tamamlanarak yabancı eş evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanabilir.

Yabancı eş evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmamalıdır.
Bu maddeye örnek olarak fuhuş yapmama ve fuhuşa aracılık etmeme gibi davranışlar gösterilebilir. Bu durum İl Emniyet Müdürlüğünce araştırılacaktır. Boşanmaya sebep olacak davranışlardan uzak durulması gerektiği öğretide kabul görmektedir.

Yabancı eşin milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından vatandaşlık kazanmasına engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması gerekmektedir.
Yabancı eş milli güvenlik bakımından bir tehlike oluşturmamalıdır. Bu bağlamda ülke bütünlüğüne halel getirecek faaliyetlerde bulunmamalı ve bu faaliyetleri desteklememelidir. Özellikle bölücü faaliyetleri destekleyenlerle ilişiği bulunanlar Türk vatandaşlığına kabul edilmemektedir. Kamu düzenini bozan isyan, casusluk, sabotaj, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik gibi fiilleri işlemek de evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmayı engelleyecektir. Bu durumların tespiti için Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden arşiv araştırması yapılması istenecektir.

EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA KARARI

Yukarıda kriterleri sağlamak Türk vatandaşlığını kazanmanız için yeterli değildir. Bu hususta yetkili merci tarafından bir karar verilmelidir. Yetkili makam İçişleri Bakanlığıdır. Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı kanunda sayılan şartları taşıması halinde yetkili makamın vereceği karar doğrultusunda vatandaşlık kazanabilir. Kanunda yazılan kriterlere haiz olmak yabancılara mutlak vatandaşlık kazanma hakkı vermez. Yetkili makamın yani İçişleri Bakanlığının karar konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır. Ancak bu takdir yetkisi sınırsız değildir ve keyfi kullanıma müsaade etmez.

OLUMSUZ KARARLARA KARŞI BAŞVURU
Yetkili makamın vereceği karar üzerinde takdir yetkisine sahip olduğunu ancak bu yetkinin sınırsız olmadığını yukarıda belirtmiştik. Anayasa’da güvence altına alınan hükme göre idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu her zaman açıktır. Türk vatandaşlığını evlenme yoluyla kazanmak isteyen yabancıların olumsuz karar elde etmesi halinde İçişleri Bakanlığının verdiği karara karşı idare mahkemesine başvuruda bulunarak hukuki süreç başlatabilirler. Yetkili mahkeme, bu kararı veren merciin bulduğu yerin idare mahkemesidir. Yabancılar hukuku konusunda uzmanlaşmış hukukçular aracılığıyla hızlı ve etkili bir hukuki süreç başlatmak için https://ozansoylu.av.tr/ üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

EVLENME YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı tarafından ikamet ettikleri yerin valiliğine yöneltilecektir. Yabancı eş yurt dışında bulunuyor iseler dış temsilciliklere başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunması gereken belgeler;

  1. Evlilik yoluyla vatandaşlı kazanma istemine dair dilekçe
  2. Türk vatandaşı eşin nüfus kayıt örneği
  3. Yabancının nerenin vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge
  4. Yabancının kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kâğıt örneği gibi belge
  5. Yerleşim yeri Türkiye ise en son tarihli ikamet belgesi
  6. Yabancının hakkında herhangi bir suç nedeniyle kesinleşmiş mahkeme kararı var ise bunun onaylı bir örneği
  7. Vatandaşlık işlemleri hizmet bedelinin ödendiğine dair makbuz

EVLİLİK YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANMA SÜRECİ NASIL İLERLER ?

EŞLERİN SORUŞTURULMASI USULÜ
İl Emniyet Müdürlüğü dosya üzerinden araştırma yapmaya başlar. Bu esnada Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığından ve Emniyet Genel Müdürlüğünden arşiv araştırması istenir.
Araştırılan hususlar;
Eşlerin mücbir sebepler dışında fiilen birlikte aile birliği içinde yaşayıp yaşamadıkları
Eşlerin ortak çocukları olup olmadığı
Eşlerin evlilik birliğiyle bağdaşmayacak bir faaliyet içerisinde olup olmadıkları
Eşlerin kamu düzeni, millî güvenlik ve genel ahlâk açısından engel teşkil eden hallerinin olup olmadığı
Evliliğin danışıklı olup olmadığı
Vatandaşlık Başvuru İnceleme Komisyonu toplanarak bu hususta oy kullanarak karar verirler. Bu aşamadan geçen eşler hem beraber olarak hem de ayrı ayrı mülakata tabi tutulurlar. Bu mülakatta eşlere birbirleri hakkında sorular sorulur. Burada varılan kanaatleri de soya formuna ekleyerek dosya karara bağlanmak üzere İçişleri Bakanlığına havale edilir.

BAŞVURUNUN KARARA BAĞLANMASI VE MAHKEME SÜRECİ
Vatandaşlığın kazanılabilmesi için İçişleri Bakanlığının başvuruyu onaylayan kararı gerekmektedir. Bakanlık gerekli araştırmaları yaparak başvuruyu kabul ya da reddeder. Başvuru onaylandığında yabancı eşin Türk vatandaşlığına alınmasına karar verilir. Bu kararın nüfusa tescili için nüfus tescil formu düzenleyerek ilgili Nüfus Müdürlüğüne gönderir. Nüfus müdürlüğü ise gerekli işlemleri yapar ve bu kararı yabancı eşe tebliğ eder. Yabancı eş bu prosedür sonunda Türk vatandaşlığını kazanarak nüfus müdürlüğüne müracaat edip nüfuz cüzdanını alabilir. İçişleri Bakanlığınca reddedilen başvurular için ise yabancı eşin yargı yoluna başvurması mümkündür. Tüm bu prosedürleri https://ozansoylu.av.tr/ hukuk bürosunu ziyaret ederek daha detaylıca öğrenebilir ve alanında uzmanlaşmış avukatlar desteğiyle hak kaybına uğramadan etkili bir hukuki süreç yürütebilirsiniz.

EVLENME YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANDIRAN EVLİLİK İPTAL EDİLİRSE VATANDAŞLIĞA ETKİ EDER Mİ?
Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan birinin evliliğinin butlanına karar verildiğinde bu durumun kazanılmış vatandaşlığa etkisi uygulamada sık sık karşımıza çıkmaktadır. Kanun koyucu bu hususu hukuki düzenlemeye kavuşturmuştur. Buna göre Türk vatandaşlığını evlenme yoluyla kazana yabancı bu evlenmede “iyiniyetli” ise kazandığı Türk vatandaşlığı korunur. Bu kimsenin evlenmede hangi koşullarda iyiniyetli olup olmadığını belirten bir hüküm yoktur. Yabancının iyiniyeti somut olayın özelliklerine göre değerlendirilir. Bir evliliğin butlanına karar veren mahkeme bu evlilikteki yabancının niyetini de tespit etme hakkına sahip olsa da kural olarak bunu tespit etme zorunluluğu yoktur. Evlenmenin butlanına karar verildiğinde yabancı eş iyiniyetli olmak şartıyla kazandığı vatandaşlığı sürdürebilir. Hukuken aslolan iyiniyet olduğu için yabancı eşin iyiniyetli olmadığını iddia eden bu iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Bu halde yabancı eşin kötüniyetli olduğunu iddia eden İçişleri Bakanlığından bu durumun araştırılmasını talep edebilir. İçişleri bakanlığı bu durumu tespit ederek vardığı kanıyı mahkemeye sunar. İçişleri Bakanlığı ve mahkemenin tespitleri çelişiyor ise bu husus tespit davasıyla netleşecektir. Ayrıntılı bilgi için hukuki destek almayı ihmal etmeyin.

MUVAZAALI (DANIŞIKLI) EVLİLİKLERİN VATANDAŞLIĞA ETKİSİ
Muvazaalı evlilik tarafların ciddi ve sürekli birliktelik kurma niyeti olmadan birtakım çıkarlardan ötürü yaptıkları formaliteden evliliktir. Bu duruma ne yazık ki günlük hayatta sık sık rastlanmaktadır. Özellikle yabancıların vatandaşlık kazanabilmesi, mirasçı olabilmesi ve ikamet izni alabilmesi için muvazaalı evlilikler yaptığı gözlemlenmektedir. Muvazaalı evlilikler kural olarak iptal edilene kadar geçerlidir. Yani yabancıların vatandaşlık kazanmak için yaptığı formalite evlilikler kural olarak geçerli olsa da vatandaşlık kazanabilme şartlarından biri olan “aile birliği” muvazaalı evlilikler bakımından söz konusu olamayacağı için yabancılar vatandaşlık kazanamaz.

EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA KONUSUNDA SIKÇA SORULAN SORULAR

-Türk vatandaş ile evlilik dışı uzun yıllarca birlikte yaşayan yabancı evlilik yoluyla vatandaşlık kazanabilir mi?
Resmi ve ciddi bir evlilik olmaksızın yabancının bir Türk vatandaşlıyla uzun yıllar birlikte yaşamasının bir etkisi yoktur. Evlilik yoluyla vatandaşlık kazanamaz.

-Evlenme yoluyla vatandaşlık kazanma şartları eşcinsel birliktelikler için de geçerli midir?
Hayır, Türk hukukunda eş cinsel birliktelikler hukuki koruma görmemektedir. Tarafların mevzuatımıza göre evli olmaları mümkün değildir.

-Türk vatandaşı ve yabancı eş birlikte yaşamak zorunda mıdır?
Evlenme yoluyla vatandaşlık kazanma şartlarından biri olan aile birliği içinde kriteri fiilen birlikte yaşamalarını gerekli kılar. Ancak tarafların geçici olarak bazı nedenlerden ötürü ayrı yaşamaları da mümkündür. Bu ayrılık haklı sebeplere dayanmalı ve geçici olmalıdır.

-Türk vatandaşın sicili yabancı vatandaşın evlilik yoluyla vatandaşlık kazanmasını etkiler mi?
Hayır, suç ve cezanın şahsiliği ilkesi gereğince yabancı vatandaşın evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanması şartlarından biri olan milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından vatandaşlık kazanmasına engel teşkil edecek bir halinin olmaması şartı sadece yabancı eş için geçerli olup Türk vatandaş bu sınırlamaya tabi değildir. Onun işlemiş olduğu bir suç yabancı eşin vatandaşlık kazanmasına engel teşkil etmez. Ancak belirtmek gerekir ki uygulamada bazı mahkemeler ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine aykırı kararlar vermektedir.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı ile ilgili daha detaylı bilgi için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

KARARLARDAN ÖRNEK ALINTILAR
“… İdare Mahkemesinin .. tarih ve E:.., K:… sayılı kararıyla; 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda aranan şartların taşınması halinde bile bu durumun ilgili kişinin vatandaşlığa kabul edileceği anlamına gelmeyeceği, dolayısıyla vatandaşlığa kabul edilme talebiyle yapılan başvurularda davalı idarenin takdir yetkisinin geniş tutulduğu, davacı hakkında Türk vatandaşı ile evliliği öncesi ve sonrası yapılan işlemler göz önünde bulundurmak suretiyle 5901 sayılı Kanun uyarınca tanınan takdir yetkisi çerçevesinde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine…” (Danıştay 10. Daire Başkanlığı         2016/12644 E.  ,  2020/5988 K.)

“ … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının Emniyet Genel Müdürlüğünce hakkında yapılan arşiv araştırması neticesinde 2007 yılında … Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada ‘fuhuş yaptırmak” suçundan mağdure olarak işlem gördüğü, 07/07/2009 tarihinde Türk vatandaşı …’yla evlendiği, evliliklerinden ortak çocuklarının olmadığı, davalı idarenin davacının vatandaşlığa alınma talebini 5901 sayılı Kanunu’nun 16/1-b maddesi uyarınca ”aile birliği ile bağdaşmayacak faaliyette bulunmama” şartını sağlamadığı için reddettiği, vatandaşlığa kabul işleminin 5901 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca ilgili şahıs bütün şartları taşısa bile davalı idarenin takdirinde olduğu, Danıştay’ın yerleşik içtihatları doğrultusunda vatandaşlığa kabul işlemlerinin Devletin hükümranlık alanında olduğu, ilgili şahıs şartları taşısa dahi devletin vatandaşlığa kabulle yükümlü olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde davacının başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine…” (Danıştay 10. Daire Başkanlığı         2016/2023 E.  ,  2020/5633 K.)

“… İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının 5901 sayılı Kanunun 16. maddesinde yer alan ve evlenme yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılması için öngörülen koşulları taşıdığı, ancak vatandaşlık konusunun devletlerin hükümranlık hakkı kapsamında olduğu, bu bağlamda bu konuda idareye tanınan geniş takdir hakkı ile davacının geçmişteki bazı eylemlerinin hakkında olumlu kanaat oluşmasına engel oluşturabilecek nitelik taşıdığı hususları birlikte değerlendirildiğinde başvurunun reddine ilişkin tesis olunan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine…” (Danıştay 10. Daire Başkanlığı         2016/1358 E.  ,  2020/5616 K.)

“… İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının 2009 yılında Türk vatandaşı ile evlendiği, bu tarihten sonra aile birliği ile bağdaşmayacak nitelikte faaliyette bulunduğu yönünde herhangi bir tespitin olmadığı, öte yandan davacının evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak istemiyle yapmış olduğu başvurusu üzerine idarece yapılan tahkikat ve incelemeler sonucunda düzenlenen tutanaklarda, davacının eşi ile evlilik birliği içerisinde yaşadığı ve evliliğinin ciddi olduğu, komşuluk münasebetlerinin var olduğunun tespit edildiği, davacının vatandaşlık başvurusu hakkında il emniyet tahkikat sonucunun, komisyon görüşünün ve EGM arşiv sonucunun olumlu olduğu dikkate alındığında, davacının evlilik birliği ile bağdaşmayacak nitelikte herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline…” (Danıştay 10. Daire Başkanlığı         2016/3603 E.  ,  2020/4644 K.)

Yazıyı paylaşın: