در حقوق ترکیه جرم و مجازات جرح به دلیل بی‌احتیاطی

تعریف جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی

جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی، در اصطلاح حقوقی به معنای آسیب رساندن به تمامیت جسمانی فرد دیگر به دلیل بی‌احتیاطی یا بی‌توجهی است. این جرم که در ماده ۸۹ قانون جزای ترکیه (TCK) تنظیم شده است، برخلاف جرم جرح عمدی، زمانی رخ می‌دهد که مرتکب بدون قصد جرح، به دلیل بی‌احتیاطی یا بی‌توجهی به دیگری آسیب برساند.

ماده ۸۹ TCK جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی را به این صورت تعریف می‌کند: “شخصی که به دلیل بی‌احتیاطی باعث درد جسمانی یا آسیب به سلامت یا توانایی درک فرد دیگری شود، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جریمه نقدی محکوم می‌شود.” این ماده شامل هر دو مفهوم جرح به دلیل بی‌احتیاطی و جرح به دلیل بی‌توجهی است.

پاسخ به پرسش جرح به دلیل بی‌احتیاطی چیست، این است که مرتکب نتواند نتیجه‌ای را که می‌توانست پیش‌بینی کند، پیش‌بینی نکند یا برای جلوگیری از نتیجه پیش‌بینی شده، توجه لازم را نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر کارگر ساختمانی بدون اتخاذ تدابیر ایمنی لازم کار کند و به دلیل افتادن یک آجر به یک عابر آسیب برساند، جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی را مرتکب شده است.

جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی در حقوق ما به طور کلی جرمی مبتنی بر شکایت است. اما در صورتی که جرح به دلیل بی‌احتیاطی عمدی باشد، شکایت لازم نیست. این وضعیت به این معناست که مرتکب علیرغم پیش‌بینی امکان جرح، توجه لازم را نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر راننده‌ای با سرعت زیاد به یک عابر پیاده برخورد کند، جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی عمدی را مرتکب شده است.

جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی فقط آسیب‌های جسمانی را شامل نمی‌شود، بلکه شامل مواردی نیز می‌شود که به سلامت یا توانایی درک فرد آسیب می‌رسانند. به عنوان مثال، اگر به دلیل بی‌احتیاطی یک نفر، دیگری شنوایی خود را از دست بدهد، این نیز به عنوان جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی محسوب می‌شود.

مجازات‌ها و اقدامات

مجازات‌های جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی در ماده ۸۹ قانون جزای ترکیه (TCK) تنظیم شده است. طبق این ماده، شخصی که به دلیل بی‌احتیاطی باعث درد جسمانی یا آسیب به سلامت یا توانایی درک فرد دیگری شود، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جریمه نقدی محکوم می‌شود.

در صورتی که جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی عمدی باشد، مجازات ممکن است به نصف افزایش یابد. یعنی مجازات جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی عمدی ممکن است به حبس از شش ماه تا یک سال و نیم یا جریمه نقدی باشد.

جریمه نقدی جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی نوعی مجازات است که توسط قاضی تعیین می‌شود. قاضی با در نظر گرفتن درجه تقصیر مرتکب، شدت جرح و وضعیت مجروح، به جریمه نقدی حکم می‌دهد. جریمه نقدی شامل مبلغ مشخصی است و معمولاً به صورت اقساطی پرداخت می‌شود.

مدت زمان دادرسی جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی از تاریخ وقوع جرم ۸ سال است. اگر در این مدت دعوی طرح نشود، امکان مجازات مرتکب وجود ندارد. اما در صورتی که جرح به دلیل بی‌احتیاطی عمدی باشد، مدت زمان دادرسی ۱۲ سال است.

نسبت تقصیر جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی ممکن است بسته به ویژگی‌های حادثه و رفتار مرتکب تغییر کند. قاضی در تعیین نسبت تقصیر، مواردی مانند میزان نقض توجه و دقت مرتکب، قابل پیش‌بینی بودن جرح و تدابیری که مرتکب می‌توانست برای جلوگیری از جرح اتخاذ کند را در نظر می‌گیرد.

ممکن است در برخی موارد، تصمیم به عدم مجازات یا عدم لزوم مجازات جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی گرفته شود. به عنوان مثال، در صورتی که تقصیر مرتکب بسیار کم باشد، جرح بسیار بی‌اهمیت باشد یا مجروح از شکایت خود صرف نظر کند، قاضی می‌تواند تصمیم به عدم مجازات یا حکم برائت بدهد.

در نتیجه، مجازات‌های جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی بسته به ویژگی‌های حادثه و درجه تقصیر مرتکب متفاوت است. به همین دلیل، افرادی که با جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی مواجه هستند، باید از یک وکیل حقوقی کمک بگیرند.

شکایت و مرور زمان

جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی به طور کلی جرمی مبتنی بر شکایت است. یعنی برای تحقیق و پیگیری جرم، مجروح باید شکایت کند. اما در صورتی که جرح به دلیل بی‌احتیاطی عمدی باشد، جرم مبتنی بر شکایت نیست و به صورت خودکار پیگیری می‌شود.

مدت زمان شکایت جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی از تاریخی که مجروح از وقوع جرم و هویت مرتکب مطلع شده است، ۶ ماه است. اگر در این مدت شکایت نشود، نمی‌توان به دلیل جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی تحقیق و پیگیری انجام داد.

مجروح بعد از شکایت، حق انصراف از شکایت جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی را دارد. در این صورت، تحقیق و پیگیری متوقف می‌شود. اما در صورتی که جرح به دلیل بی‌احتیاطی عمدی باشد، امکان انصراف از شکایت وجود ندارد.

مدت زمان مرور جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی از تاریخ وقوع جرم ۸ سال است. اگر در این مدت دعوی طرح نشود، امکان مجازات مرتکب وجود ندارد. اما در صورتی که جرح به دلیل بی‌احتیاطی عمدی باشد، مدت زمان مرور ۱۲ سال است.

در صورت گذشت مدت زمان مرور جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی، نمی‌توان دعوی جزایی علیه مرتکب طرح کرد و مرتکب محاکمه نخواهد شد. اما اگر قبل از گذشت مدت زمان مرور دعوی طرح شده باشد، ادامه دعوی و صدور حکم ممکن است.

رویه‌های دیوان عالی، مسائل مربوط به مبتنی بودن جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی بر شکایت، مدت زمان شکایت و مرور را بررسی کرده است. این رویه‌ها در دعاوی مربوط به جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی نمونه‌های مشابهی ایجاد کرده و به کاربرد حقوقی جهت می‌دهند.

به عنوان مثال، در یکی از رویه‌های دیوان عالی، مدت زمان شکایت جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی از تاریخی که مجروح از وقوع جرم و هویت مرتکب مطلع شده است، آغاز می‌شود و از تاریخ وقوع جرح آغاز نمی‌شود، حکم داده و حکم دادگاه را نقض کرده است.

بی‌احتیاطی عمدی و بی‌احتیاطی ساده

جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی در حقوق ما به دو دسته بی‌احتیاطی عمدی و بی‌احتیاطی ساده تقسیم می‌شود. این تقسیم‌بندی بر اساس رفتار و پیش‌بینی مرتکب نسبت به عمل جرح انجام می‌شود.

بی‌احتیاطی عمدی زمانی رخ می‌دهد که مرتکب نتیجه جرح را پیش‌بینی کند اما با عدم توجه لازم به این نتیجه، باعث وقوع آن شود. به عنوان مثال، راننده‌ای که با سرعت زیاد به یک عابر پیاده برخورد کند، با وجود پیش‌بینی احتمال جرح، سرعت خود را کاهش نداده و بی‌احتیاطی عمدی انجام داده است. جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی عمدی به طور جداگانه در ماده ۸۹ TCK تنظیم نشده است. اما بر اساس رویه‌های دیوان عالی و دیدگاه‌های دکترین حقوقی، مجازات جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی عمدی توسط قاضی به طور جدی‌تر از جرح به دلیل بی‌احتیاطی ساده تعیین می‌شود.

مجازات جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی عمدی می‌تواند بسته به تشخیص قاضی افزایش یابد. به ویژه در صورتی که جرح شدید باشد یا آسیب دائمی به جا بگذارد، مجازات شدیدتری برای مرتکب تعیین می‌شود. باید توجه داشت که جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی عمدی مبتنی بر شکایت نیست.

بی‌احتیاطی ساده زمانی است که مرتکب نتیجه جرح را پیش‌بینی نکند، اما باید پیش‌بینی می‌کرد و یا با وجود پیش‌بینی، توجه لازم را نداشته باشد. به عنوان مثال، فردی که با بی‌احتیاطی پوست موز را روی زمین می‌اندازد و باعث سقوط و جرح فرد دیگری می‌شود، بی‌احتیاطی ساده انجام داده است. جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی ساده در ماده ۸۹ TCK بررسی می‌شود و مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال یا جریمه نقدی محکوم می‌شود.

در جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی ساده، اهمیت این است که جرح با مداخله پزشکی ساده قابل رفع باشد. در غیر این صورت، نوع جرح سنگین‌تر می‌شود و جرم به جرم جرح عمدی تبدیل می‌شود.

مفاهیم جرح ساده، غفلت و بی‌احتیاطی به یکدیگر مرتبط هستند. غفلت به معنای عدم انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه‌ای است که بر عهده فرد است. بی‌احتیاطی به معنای نقض تعهد به دقت و توجه است. جرح ساده به معنای آسیب رساندن به تمامیت جسمانی فرد دیگر است، اما این آسیب باید به وسیله مداخله پزشکی ساده قابل رفع باشد.

مصالحه و دفاع

مصالحه

جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی مانند برخی از جرایم مشخص شده در قانون جزای ترکیه (TCK) مشمول مصالحه است. اما این مصالحه به شرایط خاصی وابسته است. اولاً، راه مصالحه تنها در صورتی ممکن است که جرح به دلیل بی‌احتیاطی ساده انجام شود. در جرایم جرح به دلیل بی‌احتیاطی عمدی، مقررات مصالحه اعمال نمی‌شود.

در فرآیند مصالحه جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی، طرفین می‌توانند گرد هم آیند و توافق کنند. این توافق معمولاً به شکل پرداخت غرامت مالی یا معنوی توسط مرتکب به مجروح است. در صورت تحقق مصالحه، دعوی عمومی مطرح نمی‌شود یا اگر مطرح شده باشد، لغو می‌شود. این وضعیت به معنای جلوگیری از مجازات برای مرتکب است.

دفاع

فردی که به جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی متهم است، حق دفاع دارد. او می‌تواند از این حق استفاده کرده و در مقابل اتهامات دفاع کند و درخواست برائت یا کاهش مجازات نماید. دفاع معمولاً با یک لایحه دفاع انجام می‌شود.

لایحه دفاع جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی، یک سند است که با ارائه دلایلی که اتهامات را رد می‌کند یا تخفیف می‌دهد، ادعای بی‌گناهی یا کاهش تقصیر مرتکب را مطرح می‌کند. در لایحه، باید به طور دقیق توضیح داده شود که حادثه چگونه رخ داده، مرتکب تعهدات دقت و توجه خود را انجام داده یا نداده است، درجه جرح، ابراز پشیمانی مرتکب و سایر موارد.

در تهیه لایحه دفاع، کمک گرفتن از یک وکیل حقوقی اهمیت دارد، زیرا استفاده مؤثر از حق دفاع و کسب نتایج مطلوب را تضمین می‌کند. وکیل، حقوق موکل خود را حفظ می‌کند، دلایل را جمع‌آوری می‌کند و در دادگاه به بهترین نحو از موکل خود دفاع می‌کند.

دفاع در جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی فقط به لایحه دفاع محدود نمی‌شود. مرتکب می‌تواند در جلسه دادگاه نیز به صورت شفاهی دفاع کند، شاهدانی را معرفی کند و سایر دلایل را ارائه دهد. هدف از دفاع، اثبات بی‌گناهی یا کاهش تقصیر مرتکب و کسب برائت یا کاهش مجازات است.

تصادفات رانندگی و بی‌احتیاطی

در تصادفات رانندگی، بی‌احتیاطی به دلیل عدم رعایت قوانین رانندگی، رانندگی بی‌دقت یا تحت تأثیر الکل، سرعت بیش از حد و سایر عوامل رخ می‌دهد. در این نوع تصادفات، رفتار تقصیری راننده ممکن است باعث جرح سایر رانندگان، مسافران یا عابران شود.

برای وقوع جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی در تصادف رانندگی، باید ارتباط علت و معلولی بین رفتار تقصیری راننده و جرح وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر رفتار تقصیری راننده نبود، جرح رخ نمی‌داد.

مجازات جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی در تصادف رانندگی بر اساس ماده ۸۹ قانون جزای ترکیه (TCK) از سه ماه تا یک سال حبس یا جریمه نقدی است. اما در صورتی که جرح به دلیل بی‌احتیاطی عمدی باشد یا مجروح بمیرد، مجازات ممکن است افزایش یابد. همچنین، اگر راننده تحت تأثیر الکل یا بدون گواهینامه باشد، مجازات سنگین‌تری اعمال می‌شود.

مدت زمان دادرسی جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی در تصادف رانندگی از تاریخ وقوع جرم ۸ سال است. اگر در این مدت دعوی طرح نشود، امکان مجازات مرتکب وجود ندارد. اما در صورت مرگ مجروح، مدت زمان دادرسی ۱۵ سال است.

ممکن است در برخی موارد، حکم برائت برای جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی در تصادف رانندگی صادر شود. به عنوان مثال، اگر ثابت شود که راننده تقصیر ندارد یا جرح به دلایل دیگری رخ داده است، حکم برائت صادر می‌شود. همچنین، در صورت انصراف مجروح از شکایت یا رسیدن به مصالحه، دعوی ممکن است لغو شود.

در دعاوی مربوط به تصادفات رانندگی و جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی، ممکن است مطالبات جبران خسارت مالی و معنوی نیز مطرح شود. جبران خسارت مالی شامل هزینه‌های درمانی، از دست دادن نیروی کار و سایر خسارت‌های مادی، و جبران خسارت معنوی شامل درد، رنج و سایر خسارت‌های غیرمادی است.

لایحه دفاع جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی در تصادف رانندگی یک سند است که ادعا می‌کند راننده تقصیر ندارد یا تقصیر کمتری دارد. در این لایحه باید به طور دقیق توضیح داده شود که تصادف چگونه رخ داده، راننده قوانین رانندگی را رعایت کرده یا نکرده است، سایر رانندگان یا عابران تقصیر داشته‌اند یا نه و سایر موارد.

رویه‌های دیوان عالی شامل تصمیمات مهمی در مورد جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی در تصادفات رانندگی است. به عنوان مثال، در یکی از تصمیمات دیوان عالی، تأکید شده است که برای وقوع جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی در تصادف رانندگی، راننده باید بر اساس معیارهای پیش‌بینی‌پذیری و اجتناب‌پذیری مقصر باشد. در تصمیم دیگری از دیوان عالی، اهمیت شهادت شاهد در تصادف رانندگی و غیرقانونی بودن عدم شنیدن شاهد بیان شده است.

سبقت غلط و جرح به دلیل بی‌احتیاطی:

سبقت غلط در ترافیک می‌تواند باعث برخورد با خودروهای مقابل و جراحات شود. تعیین اینکه این گونه تصادفات به دلیل بی‌احتیاطی ساده، بی‌احتیاطی عمدی یا قصد احتمالی رخ داده است، بر اساس مدارک موجود در پرونده دادگاه مشخص می‌شود.

سایر موارد

جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی تنها محدود به تصادفات رانندگی نیست. در بسیاری از زمینه‌های زندگی، ممکن است به دلیل بی‌احتیاطی و بی‌توجهی افراد دچار جراحت شوند. در این بخش، به نمونه‌های مختلف جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی و جنبه‌های حقوقی آن خواهیم پرداخت.

حادثه کاری و جرح به دلیل بی‌احتیاطی:

در صورت وقوع حوادث کاری و جراحت کارگران یا سایر افراد، ممکن است به دلیل رفتارهای تقصیری کارفرما یا سایر مسئولان جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی مطرح شود. به ویژه عدم اتخاذ تدابیر ایمنی کاری یا اتخاذ تدابیر ناقص می‌تواند باعث وقوع حوادث کاری شود.

مسئولیت پزشک و جرح به دلیل بی‌احتیاطی:

در صورت وقوع جراحت به دلیل بی‌احتیاطی یا بی‌توجهی پزشکان در طول مداخله‌های پزشکی (مالپرکتیس)، ممکن است علیه پزشک به جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی دعوی طرح شود. اما اگر پزشک بر اساس استانداردهای پزشکی عمل کرده باشد و به دلیل وقوع وضعیت پیش‌بینی‌نشده جراحت رخ داده باشد، پزشک مسئولیت ندارد.

شکستگی استخوان به دلیل بی‌احتیاطی:

در صورت وقوع شکستگی استخوان به دلیل جرح به دلیل بی‌احتیاطی، شدت جراحت افزایش می‌یابد و مجازات ممکن است افزایش یابد. شکستگی استخوان، به دلیل این که با مداخله پزشکی ساده قابل رفع نیست، در این گونه موارد ممکن است مجازات سنگین‌تری برای مرتکب تعیین شود.

برائت در تصادف موتورسیکلت و جرح به دلیل بی‌احتیاطی:

در تصادفات موتورسیکلت، به دلیل رفتارهای تقصیری راننده یا سایر رانندگان ممکن است جراحاتی رخ دهد. اما هر جراحتی جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی محسوب نمی‌شود.

به عنوان مثال، راننده موتورسیکلت هنگام حرکت با رعایت سرعت قانونی به یک عابر پیاده که به طور ناگهانی از پشت یک خودرو پارک شده به خیابان پریده است، برخورد می‌کند. عابر پیاده به طور سطحی مجروح می‌شود.

حکم دادگاه:

دادگاه تعیین می‌کند که راننده موتورسیکلت به سرعت قانونی عمل کرده، تمامی تدابیر لازم برای جلوگیری از برخورد را اتخاذ کرده و برخورد با عابر پیاده ناشی از وضعیت ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده بوده است. حکم برائت برای راننده موتورسیکلت صادر می‌شود.

آیا ماده ۸۴/f KTK شامل بی‌احتیاطی عمدی است؟:

رفتار “عبور از سمت راست یا چپ” که در ماده ۸۴/f قانون راهنمایی و رانندگی ترکیه (KTK) تنظیم شده است، به تنهایی به عنوان بی‌احتیاطی عمدی محسوب نمی‌شود. اما اگر به دلیل این رفتار جراحتی رخ دهد، با ارزیابی تمامی شرایط و رفتارهای راننده، وضعیت بی‌احتیاطی مشخص می‌شود.

بی‌احتیاطی عمدی به معنای پیش‌بینی نتیجه جرح و بی‌اهمیتی به این نتیجه است. تخلف از قانون عبور در ماده ۸۴/f KTK همیشه به عنوان بی‌احتیاطی عمدی محسوب نمی‌شود، اما در برخی موارد ممکن است تصمیماتی مبنی بر این که راننده این رفتار را عمداً انجام داده و به نتایج احتمالی بی‌اهمیت بوده، اتخاذ شود.

احکام دادگاه و دیوان عالی

احکام دادگاه جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی بسته به ویژگی‌های حادثه، درجه تقصیر مرتکب، شدت جرح و سایر عوامل متفاوت است. دادگاه‌ها هر مورد را جداگانه ارزیابی کرده و تصمیم می‌گیرند. به عنوان مثال، یک حکم دادگاه ممکن است در تصادف رانندگی به جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی مرتکب را به حبس محکوم کند، در حالی که یک حکم دیگر در مورد مشابه ممکن است به جریمه نقدی یا برائت حکم دهد.

احکام دیوان عالی در مورد جرم جرح به دلیل بی‌احتیاطی در تصادفات رانندگی به کمبود دلایل اشاره دارد. دیوان عالی تأکید می‌کند که در این گونه دعاوی دلایل باید با دقت ارزیابی شوند و شک و شبهه‌ها به نفع متهم تفسیر شوند. ممکن است به دلیل کمبود دلایل حکم برائت صادر شود.

برای کمک یا مشاوره بیشتر در این زمینه، لطفاً با ما تماس بگیرید

 

در حقوق ترکیه جرم و مجازات جرح به دلیل بی‌احتیاطی

 

Yazıyı paylaşın: