اجرای نفقه انباشته در حقوق ترکیه

<div dir=”rtl”>
<p>بدهی‌های نفقه‌ای که پس از طلاق پرداخت نشده‌اند، می‌توانند از طریق اجرای نفقه‌ی انباشته وصول شوند<strong>.</strong> در این مقاله، به سوالاتی از قبیل نفقه‌ی انباشته چیست، چگونه آغاز می‌شود و چه مدارکی لازم است، پاسخ خواهید یافت و اقدامات لازم برای حفظ حقوق خود را خواهید آموخت.</p>
<h2>نفقه چیست؟</h2>
<p>نفقه مبلغ پولی است که در نتیجه طلاق یا جدایی، به طرفی که وضعیت مالی ضعیفی دارد، توسط طرف دیگر پرداخت می‌شود. هدف، فراهم کردن حمایت مالی برای جلوگیری از فقر و تأمین معاش است.</p>

<strong>انواع نفقه به شرح زیر است:</strong>

<strong>نفقه فقر:</strong> نوعی نفقه است که پس از طلاق یا جدایی به طرفی که در معرض خطر فقر قرار دارد، پرداخت می‌شود.
<strong>نفقه مشارکتی:</strong> نوعی نفقه است که با پایان ازدواج، زوجین باید برای تأمین هزینه‌های زندگی فرزندان مشترک خود بپردازند. نام دیگر آن نفقه‌ی مشارکت است.
<strong>نفقه موقت:</strong> نوعی نفقه است که در طی دعوای طلاق، به منظور حفاظت موقت از طرفین تا زمان صدور حکم نهایی، توسط قاضی تعیین می‌شود.
<h2>بدهی نفقه انباشته چیست؟</h2>
<p>بدهی نفقه انباشته، مجموع بدهی نفقه‌ای است که بدهکار نفقه به طلبکار نفقه در دوره‌های گذشته پرداخت نکرده است. این بدهی می‌تواند توسط طلبکار نفقه از طریق اجرای نفقه‌ی انباشته وصول شود.</p>
<p>برای محاسبه بدهی نفقه انباشته، مقدار نفقه تعیین شده توسط دادگاه و ماه‌های پرداخت نشده مدنظر قرار می‌گیرد. بدهکار می‌تواند بدهی نفقه انباشته را به صورت یکجا یا اقساطی پرداخت کند.</p>
<h2>اجرای نفقه انباشته چیست؟</h2>
<p>طلبکار نفقه انباشته می‌تواند در صورت عدم پرداخت نفقه، با شروع اجرای نفقه، وصول قانونی آن را تضمین کند. برای این کار، طلبکار نفقه باید با ارائه مدارک مربوطه (حکم دادگاه، حکم نهایی و غیره) به دفتر اجرا مراجعه کند.</p>
<h3>وصول نفقه انباشته از طریق اجرای نفقه</h3>
<p>مراحل لازم برای وصول نفقه انباشته از طریق اجرای نفقه به شرح زیر است:</p>

<strong>درخواست اجرا و دستور پرداخت:</strong> اولین قدم، مراجعه به دفتر اجرا با درخواست شروع اجرای نفقه علیه بدهکار است. پس از شروع اجرای نفقه، دستور پرداخت به بدهکار ارسال خواهد شد.
<strong>ابلاغ:</strong> ارائه دادخواست به تنهایی کافی نیست. درخواست مربوط به پرداخت نفقه توسط دفتر اجرا به بدهکار نفقه ابلاغ می‌شود.
<strong>اعتراض:</strong> بدهکار پس از دریافت ابلاغیه، حق اعتراض به بدهی موضوع اجرا را ظرف هفت روز دارد.
<strong>پرداخت و وصول:</strong> اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نشود و بدهی پرداخت نشود، بدهی از طریق اجرای اجباری توسط دفتر اجرا وصول خواهد شد.
<h3>زمان مرور بدهی نفقه انباشته:</h3>
<p>زمان مرور بدهی نفقه انباشته ۱۰ سال است.</p>
<ul>
<li>این مدت از تاریخ پرداخت آخرین قسط یا پایان تعهد نفقه آغاز می‌شود.</li>
<li>پس از گذشت زمان مرور، طلبکار نمی‌تواند اقدام قانونی انجام دهد.</li>
</ul>
<h3>اجرای نفقه انباشته و توقیف حقوق</h3>
<p>در صورت عدم پرداخت بدهی نفقه انباشته، طلبکار می‌تواند برای وصول نفقه انباشته اجرای نفقه را آغاز کند. یکی از مراحل مهم این اجرا، توقیف حقوق است.</p>
<p>ماده ۸۳ قانون اجرا و ورشکستگی، مواردی که تا حدودی توقیف‌پذیر هستند و میزان کسر از حقوق را تنظیم می‌کند. طبق این ماده، نمی‌توان کمتر از یک‌چهارم حقوق یا دستمزد را توقیف کرد.</p>
<p>طلبکار نفقه می‌تواند از طریق توقیف حقوق به صورت ماهیانه پرداخت منظم دریافت کند. این پرداخت‌ها شامل مقدار جاری نفقه و یک‌چهارم نفقه انباشته می‌شود.</p>
<h3>اگر نفقه انباشته پرداخت نشود، آیا به زندان می‌افتید؟</h3>
<p>در صورت عدم پرداخت بدهی نفقه انباشته، طلبکار می‌تواند با شکایت به دادگاه جزایی اجرا درخواست کند که بدهکار نفقه به حبس تأدیبی تا سه ماه محکوم شود. این درخواست می‌تواند برای نفقه سه ماه اخیر که پرداخت نشده است، انجام شود.</p>

<strong>برای رهایی از حبس تأدیبی:</strong>
<ul>
<li>بدهکار نفقه انباشته باید نفقه سه ماه اخیر را پرداخت کرده و رسید پرداخت را به دادگاه جزایی اجرا ارائه کند.</li>
<li>در غیر این صورت، دادگاه حکم به حبس تأدیبی خواهد داد.</li>
</ul>
<h2>روش‌های پرداخت نفقه انباشته</h2>
<p>پرداخت نفقه انباشته باید توسط شخصی که تعهد قانونی دارد به شیوه و زمان تعیین شده انجام شود. روش پرداخت به وجود یا عدم وجود یک اجرای نفقه توسط طلبکار بستگی دارد:</p>

<strong>اگر اجرای نفقه وجود داشته باشد:</strong>
<ul>
<li>بدهکار نفقه انباشته باید پرداخت را به حساب مربوط به دفتر اجرا انجام دهد.</li>
<li>پرداخت باید با اشاره به شماره اجرای نفقه و شماره پرونده انجام شود.</li>
</ul>

<strong>اگر اجرای نفقه وجود نداشته باشد:</strong>
<ul>
<li>بدهکار نفقه انباشته می‌تواند پرداخت را به صورت نقدی یا از طریق حساب بانکی به طلبکار نفقه انجام دهد.</li>
<li>در پرداخت‌های نقدی، باید رسید پرداخت کتبی دریافت شود.</li>
<li>در پرداخت‌های انتقال بانکی، باید در توضیحات انتقال “پرداخت نفقه” ذکر شود.</li>
</ul>
<h3>در صورت عدم پرداخت نفقه انباشته چه می‌توان کرد؟</h3>
<p>برای وصول نفقه‌های پرداخت نشده توسط بدهکار نفقه انباشته، می‌توان از دو روش اجرای مختلف استفاده کرد:</p>

<strong>۱. اجرای نفقه بدون حکم:</strong>
<ul>
<li>برای نفقه‌هایی مانند نفقه موقت که نیازی به حکم یا حکم دادگاه ندارند، اعمال می‌شود.</li>
<li>طلبکار نفقه می‌تواند با مراجعه به دفتر اجرا اجرای نفقه را آغاز کند.</li>
</ul>

<strong>۲. اجرای نفقه با حکم:</strong>
<ul>
<li>برای نفقه‌هایی مانند نفقه فقر و نفقه مشارکتی که با حکم یا حکم دادگاه تعیین شده‌اند، اعمال می‌شود.</li>
<li>طلبکار نفقه می‌تواند با مراجعه به دفتر اجرا اجرای نفقه را آغاز کند.</li>
</ul>

<strong>در صورت عدم وصول:</strong>
<p>در صورت عدم پرداخت بدهی نفقه انباشته توسط بدهکار علیرغم اجرای نفقه، طلبکار نفقه می‌تواند به دادگاه اجرا مراجعه کرده و درخواست کند که بدهکار نفقه تا سه ماه به حبس تأدیبی محکوم شود.</p>
<h3>در صورت عدم پرداخت نفقه انباشته، کجا شکایت می‌شود؟</h3>
<p>طلبکار نفقه انباشته می‌تواند در صورت عدم پرداخت بدهی نفقه به مراجع زیر شکایت کند:</p>

<strong>دادگاه جزایی اجرا:</strong> برای وصول نفقه انباشته می‌تواند اجرای نفقه را آغاز کرده و درخواست کند که بدهکار نفقه به حبس تأدیبی محکوم شود.

<strong>دادسرای جمهوری:</strong> در صورت تخلف بدهکار نفقه از تعهد نفقه، طلبکار نفقه می‌تواند شکایت کیفری کند.
<h3>مدت زمان‌های اجرای نفقه انباشته:</h3>

<strong>ابلاغ دستور پرداخت:</strong> دستور پرداخت به بدهکار ابلاغ می‌شود. مدت ابلاغ بسته به دفتر اجرا و نشانی بدهکار متفاوت است، اما به طور متوسط یک ماه طول می‌کشد.

<strong>فرآیند اعتراض:</strong> پس از ابلاغ، بدهکار ظرف ۷ روز حق اعتراض دارد. در صورت عدم اعتراض، اجرای نفقه قطعی شده و عملیات اجرا تسریع می‌شود. در صورت اعتراض، مدت‌های مختلفی بسته به نوع اعتراض وجود دارد:
<strong>در اجرای بدون حکم</strong> مانند نفقه موقت، دعوای رفع اعتراض مطرح می‌شود. این دعوا سریعتر از ابطال اعتراض به نتیجه می‌رسد و ممکن است چند ماه طول بکشد.
<strong>در اجرای با حکم</strong> مانند نفقه فقر، نفقه مشارکتی یا نفقه کمک، اعتراض بدهکار به معنی طرح دعوا بوده و عملیات اجرای نفقه را متوقف نمی‌کند.

<strong>وضعیت شکایت:</strong> اگر بدهکار به دلیل عدم پرداخت نفقه شکایت کند، فرآیند ممکن است چند ماه دیگر طول بکشد.

<p>برای دریافت کمک یا مشاوره بیشتر در این زمینه، با ما <a href=”/?page_id=399″>تماس</a> بگیرید.</p>

<p><img class=”size-medium wp-image-7628″ src=”https://ozansoylu.av.tr/wp-content/uploads/2023/06/24062023-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ /> اجرای نفقه انباشته</p>

</div>

Yazıyı paylaşın: