چگونه می‌توان به طلاق توافقی در ترکیه اعتراض کرد؟

1.طلاق توافقی

طلاق توافقی زمانی است که زوجین در مورد طلاق و تمامی مسائل مرتبط با آن (سرپرستی، نفقه، تقسیم اموال و غیره) به توافق می‌رسند و به دادگاه مراجعه می‌کنند. بر اساس قانون مدنی ترکیه، زوجینی که حداقل یک سال ازدواج کرده‌اند، می‌توانند درخواست طلاق توافقی کنند.

پس از صدور حکم طلاق توافقی، یکی از طرفین یا هر دو طرف می‌توانند به حکم اعتراض کنند. اعتراض به معنی بررسی مجدد حکم توسط دادگاه بالاتر و مخالفت با آن است. در طلاق توافقی، اعتراض به معنای ارزیابی مجدد حکم طلاق توسط دادگاه منطقه‌ای است.

در این مقاله، دلایل اعتراض در روند طلاق توافقی بررسی خواهد شد. هدف از این نوشته، کمک به افرادی است که حکم طلاق توافقی گرفته‌اند تا درک کنند در چه شرایطی می‌توانند به حکم اعتراض کنند و این فرآیند چگونه انجام می‌شود.

2. روند طلاق توافقی

روند طلاق توافقی نسبت به سایر انواع دعاوی سریعتر و ساده‌تر است. اما همچنان باید برخی مراحل را طی کرد و اسناد خاصی را تهیه کرد.

درخواست دعوی و اسناد لازم

دعوی طلاق توافقی می‌تواند توسط زوجین با هم یا توسط یک طرف با قبول طرف دیگر باز شود. دعوی در دادگاه خانواده محل اقامت آخر زوجین ارائه می‌شود. هنگام ارائه دعوی، باید اسناد زیر تهیه شوند:

 • درخواست طلاق توافقی: درخواستی که شامل خواسته‌های طلاق و موارد توافق شده طرفین است.
 • پروتکل طلاق: سندی که موارد توافق شده زوجین در مورد تمامی مسائل مرتبط با طلاق (سرپرستی، نفقه، تقسیم اموال و غیره) را به طور مفصل تعیین می‌کند.
 • مدارک شناسایی و ثبت احوال: مدارکی که اطلاعات شناسایی و ازدواج طرفین را تأیید می‌کنند.
 • 2 عدد عکس: عکس‌های جدید از طرفین که در شش ماه گذشته گرفته شده‌اند.
 • هزینه دادگاه و پیش پرداخت هزینه‌ها: هزینه‌هایی که باید به دادگاه پرداخت شوند.

تهیه پروتکل طلاق

پروتکل طلاق یکی از مهمترین مراحل روند طلاق توافقی است. در پروتکل، موارد توافق شده زوجین در مورد تمامی مسائل مرتبط با طلاق (سرپرستی، نفقه، تقسیم اموال، جبران خسارت و غیره) به طور مفصل ذکر می‌شود. پروتکل باید بازتاب‌دهنده اراده واقعی طرفین و عادلانه باشد. طرفین می‌توانند هنگام تهیه پروتکل از یک وکیل کمک حقوقی بگیرند.

جلسه دادگاه

در دعاوی طلاق توافقی معمولاً در یک جلسه حکم صادر می‌شود. در جلسه، قاضی ابتدا طرفین را می‌شنود و اراده طلاق آنها را تأیید می‌کند. سپس، پروتکل طلاق را بررسی کرده و ارزیابی می‌کند که آیا موارد توافق شده قانونی هستند یا خیر. اگر پروتکل شامل موارد غیرقانونی یا مغایر با منافع طرفین باشد، قاضی می‌تواند آن را اصلاح کند یا به طرفین فرصت اصلاح بدهد. اگر پروتکل مشکلی نداشته باشد و اراده طلاق طرفین قطعی باشد، قاضی حکم طلاق را صادر می‌کند.

3. دلایل اعتراض در طلاق توافقی

دلایل اعتراض در طلاق توافقی به طور کلی شامل اشتباهات مادی، اشتباهات حقوقی، نقض آزادی توافق، منافع کودکان، نظم عمومی و دلایل و مدارک جدید است.

اشتباهات مادی

اشتباهات مادی در پروتکل طلاق می‌تواند دلیل اعتراض باشد. اشتباهات مادی معمولاً شامل مواردی مانند تقسیم اموال، مبلغ نفقه، جبران خسارت و غیره می‌شود. به عنوان مثال، کم‌نشان دادن دارایی یکی از طرفین، ناکافی بودن مبلغ نفقه برای نیازهای کودک یا ناعادلانه تعیین کردن مبلغ جبران خسارت می‌تواند اشتباه مادی تلقی شود.

اشتباهات حقوقی

نقض قواعد حقوقی دادگاه نیز دلیل اعتراض است. به عنوان مثال، عدم شنیدن کافی طرفین، درخواست مدارک ناقص، محدود کردن حق دفاع طرفین، ارزیابی نادرست حقوقی و غیره می‌تواند اشتباه حقوقی تلقی شود.

نقض آزادی توافق

اگر طرفین هنگام امضای پروتکل طلاق تحت فشار، تهدید یا فریب قرار گرفته باشند، آزادی توافق نقض شده است. در این صورت، حکم طلاق قابل اعتراض است. به عنوان مثال، اگر یکی از طرفین دیگری را به طلاق مجبور کند، در مورد تقسیم اموال ناعادلانه عمل کند یا طرف دیگر را از حق نفقه منصرف کند، آزادی توافق نقض می‌شود.

منافع کودکان

عدم رعایت منافع کودکان در پروتکل طلاق نیز دلیل اعتراض است. در موضوعاتی مانند سرپرستی کودکان، حق دیدار شخصی و نفقه، منافع بالاتر کودکان باید رعایت شود. به عنوان مثال، واگذاری سرپرستی به یکی از والدین که صلاحیت ندارد، ممانعت از دیدار کودک با والد دیگر یا تعیین مبلغ نفقه ناکافی می‌تواند به معنی عدم رعایت منافع کودکان باشد.

نظم عمومی

وجود مفاد خلاف نظم عمومی در پروتکل طلاق نیز دلیل اعتراض است. نظم عمومی شامل اخلاق عمومی، حقوق و آزادی‌های اساسی، عدالت و اصول برابری است. به عنوان مثال، عدم تحقق شرط فروپاشی بنیاد ازدواج در پروتکل طلاق یا تقسیم اموال به گونه‌ای که یکی از طرفین را به فقر بکشاند، خلاف نظم عمومی است.

دلایل و مدارک جدید

دلایل یا مدارک جدیدی که پس از صدور حکم دادگاه پدیدار می‌شوند نیز دلیل اعتراض می‌توانند باشند. به عنوان مثال، تغییرات مهم در دارایی یکی از طرفین پس از حکم طلاق، پدیدار شدن وضعیت جدیدی در مورد سرپرستی کودک یا تغییرات تأثیرگذار بر مبلغ نفقه می‌توانند دلایل یا مدارک جدید تلقی شوند.

4. فرآیند اعتراض

اعتراض به حکم طلاق توافقی باید ظرف دو هفته از ابلاغ حکم انجام شود. اعتراض با درخواست نامه‌ای به دادگاه صادرکننده حکم انجام می‌شود. درخواست نامه باید به دادگاه صادرکننده حکم ارائه شود.

موارد ضروری در درخواست اعتراض

درخواست اعتراض باید دلایل اعتراض را به طور واضح و دقیق بیان کند. در درخواست نامه باید به موارد زیر اشاره شود:

 • اطلاعات طرفین: نام، نام خانوادگی، شماره شناسایی ملی، آدرس و غیره.
 • اطلاعات حکم مورد اعتراض: نام دادگاه، تاریخ حکم، شماره حکم و غیره.
 • دلایل اعتراض: دلایلی که چرا حکم نادرست است، اشتباهات مادی یا حقوقی، نقض آزادی توافق، عدم رعایت منافع کودکان، خلاف نظم عمومی بودن و غیره باید به طور مفصل توضیح داده شوند.
 • نتیجه درخواست: درخواست پذیرش اعتراض و ابطال یا اصلاح حکم باید ذکر شود.
 • لیست دلایل: دلایلی که از اعتراض حمایت می‌کنند (شهادت شهود، اسناد و غیره) باید در درخواست نامه ذکر شوند.

بررسی دادگاه منطقه‌ای

درخواست اعتراض توسط دادگاه صادرکننده حکم به دادگاه منطقه‌ای ارسال می‌شود. دادگاه منطقه‌ای پرونده را بررسی کرده و دلایل اعتراض را ارزیابی می‌کند. در صورت نیاز، ممکن است طرفین را به جلسه دعوت کند یا دلایل اضافی درخواست کند.

تصمیمات ممکن در نتیجه اعتراض

دادگاه منطقه‌ای با بررسی درخواست اعتراض ممکن است یکی از تصمیمات زیر را بگیرد:

 • رد اعتراض: اگر دادگاه منطقه‌ای به این نتیجه برسد که حکم دادگاه محلی صحیح است، اعتراض را رد می‌کند. در این صورت، حکم دادگاه محلی قطعی می‌شود.
 • پذیرش اعتراض و ابطال حکم: اگر دادگاه منطقه‌ای به این نتیجه برسد که حکم دادگاه محلی نادرست است، اعتراض را پذیرفته و حکم را باطل می‌کند. در این صورت، پرونده به دادگاه محلی بازمی‌گردد و دادگاه محلی باید بر اساس حکم دادگاه منطقه‌ای تصمیم جدیدی بگیرد.
 • پذیرش اعتراض و اصلاح حکم: اگر دادگاه منطقه‌ای به این نتیجه برسد که حکم دادگاه محلی شامل اشتباه کوچکی است، اعتراض را پذیرفته و حکم را اصلاح می‌کند. در این صورت، حکم اصلاح شده قطعی می‌شود.

برای کمک یا مشاوره بیشتر در این زمینه، لطفاً با ما تماس بگیرید

 

چگونه می‌توان به طلاق توافقی در ترکیه اعتراض کرد

 

Yazıyı paylaşın: