Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Anlaşmalı Boşanma Dava Ücreti *2024

Anlaşmalı boşanma dava ücreti, eşlerin karşılıklı rızasıyla ve mahkemeye sunacakları protokol ile evliliklerini sonlandırdıkları boşanmada avukata ödenen ücret ve harç, tebligat gibi ek masrafları içeren masraftır. Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanmalara göre daha hızlı ve az maliyetlidir.

Bu yazıda, anlaşmalı boşanma dava ücreti hakkında bilgi verecek, ücreti etkileyen faktörleri inceleyecek ve size faydalı ipuçları sunacağız.

Anlaşmalı Boşanma Dava Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma dava ücreti, Türkiye’de 2024 yılı itibariyle en az 17.900 TL + KDV’dir. Bu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen minimum ücrettir. Avukatlar, bu asgari ücretin üzerinde de ücret talep edebilirler. Örneğin İstanbul Barosunun tavsiye niteliğinde yayınladığı ücret listesine göre anlaşmalı boşanma dava ücreti 52.500 TL olarak belirlenmiştir. Genellikle bir avukat iki bu ücretin arasında bir ücret isteyecektir.

2024 Yılında Boşanma Davası Başvurma Harcı ve Masrafları

2024 yılında boşanma davası başvurma harcı 427,60 TL‘dir. Buna ek olarak, yine 427,60 TL peşin harç ödenmesi gerekmektedir.

Dava ilerlerken gider avansı olarak 1.500 TL civarında bir ödeme de talep edilmektedir. Fakat bu avans genellikle yetersiz kalmakta ve dava aşamasında ek ödemeler yapılması gerekmektedir.

Ek ödemelerin sebepleri:

– Tebligatlar
– Tanık sayısı
– Bilirkişi ücreti (gerekirse)
– Tercüme ücreti (gerekirse)

Bu gibi kalemler göz önüne alındığında, boşanma davası açılış masrafları 2024 yılı için 2.400 TL – 2.500 TL civarında olabilmektedir.

 

Ücret Türü Tutar
Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti En az 17.900 TL + KDV
İstanbul Barosu tavsiye ücreti: 52.500 TL
Boşanma Davası Başvurma Harcı 427,60 TL
Peşin Harç 427,60 TL
Dava İlerleme Gider Avansı Yaklaşık 1.500 TL

 

Ücreti Etkileyen Faktörler:

Anlaşmalı boşanma dava ücretini etkileyen bazı faktörler şunlardır:

Davanın Karmaşıklığı: Boşanma protokolünde yer alan maddeler ve varlıkların durumu ne kadar karmaşık olursa, ücret de o kadar yüksek olabilir.
Avukatın Deneyimi ve Uzmanlığı: Deneyimli ve uzmanlaşmış bir avukatın ücreti, daha az deneyimli bir avukattan daha yüksek olabilir.
Bölgesel Farklılıklar: Büyük şehirlerde yaşayan avukatların ücretleri, daha küçük şehirlerde yaşayan avukatlardan daha yüksek olabilir.
Ek Hizmetler: Avukatınızdan dava ile ilgili ek hizmetler (danışmanlık, belge hazırlama, bilirkişi ücreti vb.) talep ederseniz, bu da ücreti etkileyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Anlaşmalı boşanma dava ücretini hesaplamak için avukatınızla görüşmeniz ve davanın detaylarını görüşmeniz gerekir. Avukatınız, davanın karmaşıklığı, deneyimi ve bölgesel faktörleri göz önünde bulundurarak size bir fiyat teklifi sunacaktır.

Ücret Ödeme Şekilleri:

– Anlaşmalı boşanma dava ücretini peşin veya taksitler halinde ödeyebilirsiniz.

– Avukatınızla hangi ödeme şeklinin sizin için en uygun olduğunu görüşebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Dava Ücreti ve Çekişmeli Boşanma Dava Ücreti: Farklılıklar Nelerdir?

Bu iki boşanma türü arasındaki en önemli farklardan biri, dava süresi ve masraflarıdır. Bu kısımda, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası ücretleri arasındaki farkları inceleyeceğiz ve her türdeki davanın maliyetlerini etkileyen faktörleri ele alacağız.

Anlaşmalı Boşanma Dava Ücreti:

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin tüm konularda anlaşarak ve protokol hazırlarken avukatlarına az iş düştüğünden, daha az maliyetli bir boşanma şeklidir. Bu tür davalarda, avukatlık ücreti genellikle 17.900 TL + KDV ile 52.500 TL + KDV arasında değişir.

Çekişmeli Boşanma Dava Ücreti:

Çekişmeli boşanma davası ise, eşlerin nafaka, velayet, tazminat gibi konularda anlaşamadığı ve mahkemenin devreye girdiği, karmaşık ve uzun süreli bir süreçtir. Bu karmaşıklıktan dolayı, çekişmeli boşanma davası ücreti anlaşmalı boşanma davası ücretine nazaran daha yüksektir. Çekişmeli davalarda avukatlık ücreti 17.900 TL + KDV ile 78.000 TL + KDV arasında değişebilmektedir.

Hangi Tür Boşanmada Hangi Ücret:

Anlaşmalı boşanma: Eşler arasında anlaşma sağlanmışsa ve protokol hazırlanmışsa, anlaşmalı boşanma davası açılması ve avukatlık ücreti ödemeniz daha avantajlı olacaktır.

Çekişmeli boşanma: Eşler arasında anlaşma sağlanamamış ve mahkemenin devreye girmesi gerekiyorsa, çekişmeli boşanma davası açmak zorunda kalacaksınız. Bu durumda avukatlık ücreti de daha yüksek olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dava Ücreti ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular:

Soru 1: Anlaşmalı boşanma davası açmak için avukat tutmak zorunlu mudur?

Cevap: Hayır, anlaşmalı boşanma davası açmak için avukat tutmak zorunlu değildir. Eşler, karşılıklı anlaşarak ve anlaşma protokolünü hazırlayarak dava açabilirler. Ancak, avukat tutmadan dava açmak, yasal haklarınızı ve menfaatlerinizi korumanızı zorlaştırabilir, hak kayıplarına sebep olabilir. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma davası açmadan önce bir avukata danışmanız muhakkak tavsiye edilir.

Soru 2: Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanır?

Cevap: Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanmalara göre daha hızlı sonuçlanır. Dava süresi, mahkemenin iş yükü ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. Ortalama olarak, anlaşmalı boşanma davaları 2-3 ay içerisinde sonuçlanır.

Soru 3: Anlaşmalı boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Cevap: Anlaşmalı boşanma davaları, eşlerin son ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesinde açılır.

Soru 4: Anlaşmalı boşanma davası açarken istenen belgeler nelerdir?

Cevap: Anlaşmalı boşanma davası açarken istenen belgeler şunlardır:

– Dava Dilekçesi

– Nüfus cüzdanı fotokopileri
– Evlilik cüzdanı fotokopisi
– Anlaşma protokolü
– Dava harcı makbuzu

Soru 5: Anlaşmalı boşanma davası sonrası velayet ve nafaka nasıl düzenlenir?

Cevap: Velayet ve nafaka, anlaşma protokolünde taraflarca kararlaştırılır. Anlaşma protokolünde yer alan maddeler, mahkeme tarafından da onaylanır. Eşler, anlaşma protokolünde yer alan maddeleri sonradan değiştirebilirler. Ancak, bu değişikliklerin de mahkeme onayı alması gerekir.

 

Anlaşmalı Boşanma Dava Ücreti Yargıtay Kararı


13HD, Esas:2014/1692, Karar:2014/18170, Tarih:09.06.2014
(…) Davacı, davalıyı boşanma davasında vekil olarak temsil ettiğini, davalıyla aralarında yazılı avukatlık ücret sözleşmesi olduğunu, buna göre maktu 3.500TL, nisbi olarak da %10 ücretin belirlendiğini, sadece 1.000TL ödemede bulunulduğunu, kendisinin üzerine düşen vekalet görevini layıkıyla yerine getirdiğini ancak davalının kendisini haksız azlettiğini, açılan boşanma davasında 60.000TL maddi, 70.000TL manevi tazminat istenildiğinden, nisbi ücret olarak 130.000TL olan dava değerinin %10’u 13.000TL, maktu ücret olarak 1.000TL’nin mahsubuyla 2.500TL, ayrıca Av.Kan.164/5 maddesi uyarınca dava değeri üzerinden hesaplanan 12.250,00TL olmak üzere toplam 27.750,00TL dava vekalet ücreti alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, davacıyı haksız azletmediğini, her ne kadar boşanma davasıyla birlikte 60.000TL maddi, 70.000TL manevi tazminat istenilmişse de, biran önce boşanmak istediğinden tazminat taleplerinden vazgeçerek, anlaşmalı boşanma yolunu seçtiğini, ancak davacının boşanma protokolüne ısrarla vekalet ücretine karşılık olmak üzere 12.000TL alacak olduğu ibaresini eklemek istemesi, bu durumun da anlaşmalı boşanmayı zorlaştırması nedeniyle davacıyı azlettiğini, bu nedenle davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, azil haklı görülerek, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında imzalanan 14.11.2011 tarihli avukatlık sözleşmesi uyarınca, dava sonucunda tahsil edilecek meblağın %10’u oranında nisbi ücret, 3.500TL maktu ücret kararlaştırılmıştır. Davacı vekil olarak, boşanma davası yanında 21.11.2011 tarihli dilekçeyle 60.000TL maddi, 70.000TL manevi tazminat talebinde bulunmuş ise de, bu tazminat kalemlerinin boşanmanın feri mahiyetinde olduğu ve harca tabi bulunmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, davacının, üzerine düşen vekillik görevini gereği gibi yerine getirmiş olduğu anlaşılmakla, azlinin haklı olduğu yönündeki mahkemenin kabulü doğru değildir. Davacının ücretinin ödenmesiyle ilgili taraflar arasında uyuşmazlık çıkmış ve bu nedenle haksız olarak davacı avukat azledilmiştir. Boşanma davası sonucunda tazminata hükmedilmediği, tarafların anlaşmalı olarak boşandıkları anlaşıldığına göre, davacı ancak sözleşmede kararlaştırılan maktu ücrete hak kazanır. Mahkemece, ödendiği taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmayan 1.000TL’nin mahsubu ile, davacı lehine maktu ücret esas alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir (…)


Farklı Ülkelerde Anlaşmalı Boşanma Dava Ücretleri

Anlaşmalı boşanma davası ücretleri, ülkeden ülkeye ve hatta şehirden şehre değişiklik gösterebilir. Bu ücretler, avukatlık ücreti, dava harçları ve diğer ek masrafları kapsayabilir.

Bazı Avrupa ülkelerinde anlaşmalı boşanma davası ücretleri:

Almanya: 300 – 3.000 Euro
Fransa: 1.500 – 3.000 Euro
İtalya: 2.000 – 5.000 Euro
İspanya: 1.000 – 2.500 Euro
Birleşik Krallık: 1.500 – 4.000 Sterlin

Bazı Kuzey Amerika ülkelerinde anlaşmalı boşanma davası ücretleri:

Amerika Birleşik Devletleri: 1.500 – 10.000 ABD Doları
Kanada: 1.000 – 5.000 Kanada Doları

Bazı Asya ülkelerinde anlaşmalı boşanma davası ücretleri:

Japonya: 200.000 – 500.000 Japon Yeni
Çin: 5.000 – 20.000 Yuan
Hindistan: 10.000 – 50.000 Rupi

Bazı Afrika ülkelerinde anlaşmalı boşanma davası ücretleri:

Güney Afrika: 3.000 – 10.000 Rand
Mısır: 5.000 – 20.000 Mısır Lirası
Nijerya: 20.000 – 100.000 Naira

Bu ücretler sadece ortalama değerlerdir ve gerçek ücretler farklı olabilir.

 

Bu konuda daha fazla bilgi veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Anlaşmalı Boşanma Dava Ücreti

 

Yazıyı paylaşın: