دادخواست های غرامت ناشی از حوادث کار در قانون ترکیه

دعوی جبران خسارت (مادی-معنوی) به دلیل حادثه کاری در قانون کار شماره 4857 و قانون ایمنی و بهداشت شغلی تنظیم شده است.

برای اینکه کارگر بتواند درخواست جبران خسارت مادی و معنوی کند و حادثه کاری موجود باشد، باید موارد زیر موجود باشند؛

  • کارگر
  • کارفرما
  • حادثه کاری

باید موجود باشند.

کارگری که در یک محل کار خاص کار می‌کند، هنگام کار برای کارفرما و به دلیل کارش ممکن است دچار حادثه کاری شود. در اینجا حق جبران خسارت مادی و معنوی به دلیل حادثه کاری ایجاد می‌شود. باید مفهوم محل کار به طور گسترده‌ای در نظر گرفته شود. به عنوان مثال؛ اگر حادثه در حالی که کارگر توسط کارفرما به محل دیگری برده می‌شود رخ دهد، حق دعوی وجود دارد.

کارگر باید از حادثه پیش‌آمده به لحاظ بدنی و روحی تحت تأثیر قرار گرفته باشد. باید تا حد معینی کاهش توان کاری نیز وجود داشته باشد.

بعد از وقوع حادثه کاری چه باید کرد؟

پس از وقوع این حوادث، کارفرمای مربوطه باید ظرف ۳ روز کاری به سازمان تأمین اجتماعی (SGK) و کاریابی اطلاع دهد. وظیفه اصلی در بررسی تقصیر و تعیین حادثه کاری بر عهده SGK است. SGK بررسی حادثه کاری را انجام می‌دهد، وقوع حادثه کاری را تعیین می‌کند و اگر حادثه کاری وجود داشته باشد، تقصیر را ارزیابی می‌کند.

بدون مراجعه به SGK نمی‌توان به راه دعوی رفت. پس از مراجعه باید منتظر پاسخ SGK بود. اگر SGK بگوید که حادثه کاری نیست، برای تعیین حادثه کاری علیه SGK و کارفرما دعوی اقامه می‌شود. دادگاه می‌تواند در دعوی تعیین، به وجود حادثه کاری رأی دهد. در این صورت، اولین اقدامات مورد نیاز دوباره انجام می‌شود.

چه کسانی می‌توانند دعوی جبران خسارت به دلیل حادثه کاری را اقامه کنند؟

پس از وقوع حادثه، نخستین کسی که دعوی جبران خسارت مادی و معنوی را اقامه می‌کند، کارگر است. اگر کاهش توان کاری بسیار زیاد باشد، افرادی که از این وضعیت رنج می‌برند نیز می‌توانند دعوی جبران خسارت معنوی اقامه کنند. این افراد؛ مادر، پدر، همسر و فرزندان هستند.

صلاحیت و وظیفه در دعاوی جبران خسارت به دلیل حادثه کاری

در این دعاوی که به دلیل حوادث کاری اقامه می‌شوند، وظیفه بر عهده دادگاه‌های کار است.

دادگاه صالح می‌تواند محل وقوع حادثه، محل کار، یا اگر محل کار شعبه‌ای دارد، محل مرکز اصلی باشد.

مهلت اقامه دعوی جبران خسارت به دلیل حادثه کاری

برای تعیین حوادث کاری و دعاوی جبران خسارت مادی و معنوی به دلیل حادثه کاری، مهلت مرور زمان ۱۰ ساله وجود دارد. این مدت از لحظه وقوع حادثه شروع می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دعوی جبران خسارت مادی و معنوی به دلیل حوادث کاری می‌توانید از طریق صفحه تماس ما با ما تماس بگیرید.

 

گواهینامه پاک‌سازی پلیس ترکیه

 

Yazıyı paylaşın: