Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Kira Bedeli Tevdi Mahalli Yargıtay Kararı, Emsal Kararlar *2024

Kira Bedeli Tevdi Mahalli Yargıtay Kararı

Kira bedeli tevdi mahalli yargıtay kararı, kiracı ve kiralayan arasında tevdi mahalli hususunda verilen mahkeme kararlarına yapılan itirazların bir üst merciide incelenmesi sonucu verilen karardır.

Aşağıda bu hususta verilen bazı Yargıtay kararları incelenmiştir.

 

“Tevdi Mahalli”, bir borcun veya ödemenin yerini belirlemek için kullanılan bir terimdir. Bu terim genellikle kira ödemeleri gibi ödemelerde ortaya çıkar. Tevdi mahalli tayini, kiracının kira bedelini ödeyeceği yerin mahkeme kararıyla belirlenmesini ifade eder.

Kiracı, kira bedelini ödemek istediği halde nereye ödeyeceğini bilemediğinde veya ev sahibi kira ödemelerini kabul etmediğinde bu yola başvurulur. Sulh Hukuk Mahkemeleri genellikle bu tür davaları görür ve bir banka hesabı açılarak kira bedelinin buraya yatırılması kararlaştırılır. Bu sayede kira borcunun ödenmiş olduğu kabul edilir ve kiracı bu yolla borcunu yerine getirmiş olur.

 

Tevdi mahalli tayininin şartları, itirazı, dava tarafları, mahkemeler ve dilekçe örneğini içeren yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Kira Bedeli Tevdi Mahalli Yargıtay Kararı (Emsal Kararlar):

 


(…) Takibe konu kira parasının tamamı 16.04.2015 tarihinde tevdi mahalli tayin kararında bildirilen banka hesabına ödenmiştir. Takibe konu kiraların ödendiği gerekçesi ile itirazın kaldırılması davasının reddine karar verilmiş olması, asıl alacak yönünden doğru ise de, alacağın ferileri yönünden verilen ret kararı yerinde değildir. Buna göre 16.04.2015 tarihli ödeme, takipten sonra davadan önce yapılmakla icra takibinin ferileri yönünden itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. Mahkemece, takip tarihinden sonra yapılan ödeme nazara alınarak icra takibinin ferileri yönünden itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın tümden reddine karar verilmesi doğru değildir (…)
SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas: 2017/12397 Karar: 2017/9996

 


(…) Anahtarın kiralayana teslimi, hukuki işlemin içerisinde yer alan bir maddi vakıa olmakla birlikte, sözleşmenin feshine yönelik bir hukuki sonuç doğurduğundan, bunun ne şekilde ispat edileceği hususu, yıllık kira bedelinin tutarı esas alınmak suretiyle, dava tarihinde yürürlükte bulunan 1086 sayılı HUMK’nun 288.maddesi (1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nın 200 ve 201.maddeleri) çerçevesinde değerlendirilmelidir. Eş söyleyişle, yıllık kira bedelinin tutarı senetle ispat sınırının üzerindeyse ve kiralayanın açık muvafakati yoksa bu yön kiracı tarafından ancak yazılı delille ispatlanabilir; tanık dinlenemez.

 

Kiralayan anahtarı almaktan kaçınırsa, kiracının yapması gereken, mahkemeden bu yolda tevdi mahalli tayinini isteyip, tayin edilecek yere anahtarı teslim etmek ve durumu kiralayana bildirmektir. Kiracının kiralananı iade borcu, ancak bu şekilde, durumun kiralayana bildirildiği tarihte son bulur. Aksi takdirde, kiracının, kira parasını ödemek de dahil olmak üzere, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri devam eder.(…) ALTINCI HUKUK DAİRESİ Esas: 2015/4943 Karar : 2015/7513 Tarih: 22.09.2015

 


(…) davalının eşi Arif Yücel tarafından ihtar konusu kira bedeli davacıya konutta ödenmek üzere gönderilmiş ise de Arif Yücel akit dışı kişi olup bu ödemenin yasal bir ödeme olarak kabulü mümkün değildir. Davalı tevdi mahalli tayin ettirerek yeniden kendi adına 16.6.2000 günü ihtarla istenilen kira bedelini tevdi mahalline ödemiş ise de bu ödeme ihtarın tebliğinden itibaren yasal 30 günlük süre geçtikten sonra yapılmıştır. Bu itibarla her iki durumda da temerrüt olgusu gerçekleşmiş bulunduğundan kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken bundan zuhul olunarak davanın reddine karar verilmesi hatalı olmuştur. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.(…) ALTINCI HUKUK DAİRESİ Esas: 2000/10370Karar: 2000/10553Tarih: 12.12.2000

 


 

(…) Temmuz ay kirasını 28.7.2000, Ağustos ayı kirasını ise 3.8.2000 tarihinde tevdi mahalli olarak tayin edilen bankaya yatırıldığını , bu durumda davalı tarafından icra takibinden önce mahkemece tayin edilen tevdi mahalline icra bedelleri yattığına göre davalının temerrüdünden bahsedilemez. Bu nedenle davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olmuştur.(…)
(6HD) Esas: 2001/4982, Karar: 2001/5147, Tarih: 18.06.2001

 


(…) tarafından … Noterliğinin 12/03/2012 tarih ve 1576 yevmiye nolu ihtarname ile kira bedellerinin … Şubesindeki hesaba yatırılmasını istediğini bu nedenle müvekkilinin kira bedellerini yatırabileceği bir ödeme yeri belirlenmesini, son kira sözleşmesine göre kira bedeli yatırdığı hesabın bulunduğu … Şubesi nezdinde veya …’da uygun görülecek bir banka hesabının tevdi yeri olarak belirlenmesini istemiştir.

Uyuşmazlık HMK 362/ç maddesinde yazılı çekişmesiz yargı işlerinden kaynaklanan tevdi yeri tayini istemine ilişkin olması nedeni ile kararın temyiz kabiliyeti yoktur.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle talep eden vekilinin temyiz isteminin REDDİNE (…)(6HD) Esas: 2012/18768, Karar: 2013/110, Tarih: 14.01.2013

 


 

(…) Ancak davalı tarafından sonradan sunulan ödeme dekontlarının … aracılığıyla yapıldığı ve tevdi mahalli tayinininden sonraki dönemi kapsadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, …. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/160 D. iş sayılı dosyası ve bu dosyada tevdi mahalli olarak belirlenen … kayıtları getirtilerek, davalı tarafından dosyaya ibraz edilen ödeme dekontlarının tevdi mahalline yapılan ödemeler olup olmadığı ve mükerrer olarak hesaplanıp hesaplanmadığı karşılaştırılması yapılacak şekilde rapor alınarak, davacının kira alacağı olup olmadığı belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yetersiz bilirkişi raporuna göre eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır (…) (6HD) Esas: 2016/2368, Karar: 2016/4857, Tarih: 21.06.2016

 


(…) Davacı tevdi mahalli tayini kararının davalı kiralayana tebliğ edildiği tarihe kadarki kira bedellerinden sorumludur. Bozma sonrası yapılan araştırmada tevdi mahalli tayini kararının kiraya verene 17.06.2009 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Mahkemece bu tarihe kadar olan kira alacağının hesaplanarak karar verilmesi doğru ise de; hükmün gerekçesinde de belirtildiği gibi mahkemece hesap hatası yapılmış olduğu, kısa karar değiştirilemeyeceğinden gerekçeli kararda da aynı miktara hükmedildiği anlaşılmıştır.

O halde mahkemece; 17.06.2009 tarihine kadar ödenmesi gereken kira alacağı hesaplanarak, fazla ödenen miktarın iadesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hesap hatası yapılarak karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir(…).(3HD) Esas: 2017/8840, Karar: 2018/4241, Tarih: 19.04.2018

 


(…) Davalı, yargılama sırasında bir yıllık kira bedelinin 2.918.000.000TL’lık kısmını, tevdi mahalli tayin ettirerek bu hesaba yatırdığını savunmuşsa da mahkemece davalının bu savunması üzerinde durulmamış, gerekli inceleme yapılmamıştır.

Antalya 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 003/91-61 D.iş sayılı dosyası ile Antalya Vakıflar Bankası Merkez Şubesi tevdi mahalli olarak tayin edildiğine göre, anılan miktarın davalı savunmasında olduğu gibi davacının adına açılan banka hesabına yatırılıp yatırılmadığı ilgili banka şubesinden sorularak ödemenin yapılmamış olması halinde şimdiki gibi, ödemenin yapılmış olması halinde ise, bunun bir yıllık kira bedelinden mahsubu suretiyle hüküm kurulması gerekirken mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir(…) (13HD) Esas: 2004/14880, Karar: 2004/16009, Tarih: 08.11.2004


 

(…) Her ne kadar mahkemece feshin gerçekleştiği tarih dikkate alınarak kira bedelinin iadesine karar verilmişse de, feshin gerçekleştiği tarihte kiralanan tahliye edilmemiştir. Tahliye tarihini ispat kiracıya aittir. Kiracı kiralananı ihtarla 06.10.2011 tarihinde feshettiğini bildirmişse de, kiralananın anahtarını tevdi mahalli vasıtasıyla teslim ettiğini beyan etmiştir.

Dosya kapsamında tevdi mahalli kararının tebliğine ilişkin belge dosyada bulunmamaktadır. Bu nedenle mahkemece tevdi mahalli kararının kiralayanlara tebliğ tarihi araştırılarak, kiracıyı tevdi mahalli kararının tebliğ tarihine kadar süre için kiralardan sorumlu tutup bu tarihten sonraki kiraların davacıya iadesi gerekirken 06.10.2011 tarihinden sonraki kira bedelinin iadesi bozmayı gerektirmiştir.(…) (6HD) Esas: 2013/10911, Karar: 2014/3338, Tarih: 19.03.2014

 


 

Bu konuda daha fazla yardım veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

danışman

Kira Bedeli Tevdi Mahalli Yargıtay Kararı

 

Yazıyı paylaşın: