Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Tevdi Mahalli Tayini

Tevdi Mahalli Tayini 2024

Tevdi Mahalli Tayini

Tevdi Mahalli Nedir?

“Tevdi Mahalli”, bir borcun veya ödemenin yerini belirlemek için kullanılan bir terimdir. Bu terim genellikle kira ödemeleri gibi ödemelerde ortaya çıkar. Tevdi mahalli tayini, kiracının kira bedelini ödeyeceği yerin mahkeme kararıyla belirlenmesini ifade eder.

Kiracı, kira bedelini ödemek istediği halde nereye ödeyeceğini bilemediğinde veya ev sahibi kira ödemelerini kabul etmediğinde bu yola başvurulur. Sulh Hukuk Mahkemeleri genellikle bu tür davaları görür ve bir devlet bankasına hesap açılarak kira bedelinin buraya yatırılması kararlaştırılır. Bu sayede kira borcunun ödenmiş olduğu kabul edilir ve kiracı bu yolla borcunu yerine getirmiş olur.

Türk Medeni Kanunu‘nun 107. maddesi, alacaklının geciktiği durumlarda borçlu tarafın, hasar ve masrafları alacaklıya ait olmak üzere, teslim edeceği şeyi iade ederek borcundan kurtulabileceğini belirtmektedir. Teslim yerini belirleme yetkisi, ifa yerindeki hakime aittir. Ancak ticari mallar, hakim kararı olmadan da bir depoya teslim edilebilir. Bu kapsamda, kira ödemelerini alamayan veya iade eden ev sahibi, ev sahibi aleyhinde tevdi tayini yoluna başvurarak kira ödemelerini gerçekleştirebilir.

 

Tevdi Mahalli Tayini Şartları Nelerdir?

Tevdi mahalli tayini sürecinin başlatılabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekir:

Ev Sahibinin Temerrüde Düşmesi: Kiracı, kira ödemelerini yapmak istemesine rağmen ev sahibi tarafından kabul edilmezse veya ödemeyi almayı reddederse, ev sahibi alacaklı temerrüdüne düşer.

Belirsizlik Durumu: Kiracının kira ödemelerini nereye yapacağı konusunda belirsizlik yaşadığı durumlarda da tevdi mahalli tayini başvurusu yapılabilir. Örneğin, ev sahibi banka hesabını kapatmış veya kiracının kira ödemelerini kabul etmeyi reddetmiş olabilir.

Kira Borcunun Vadesinin Gelmiş Olması

 

Kiracı Temerrüde Düşmemek Nasıl Bir Yol İzlemelidir?

Kiracı, borçlu temerrüdüne düşmek üzere olduğunu düşündüğü durumlarda Sulh Hukuk Mahkemesine tevdi mahalli tayini talepli bir dilekçe sunmalıdır.

 

Tevdii Mahalli Tayini Davasında Davacı Kimdir?

Kira sözleşmesinin tarafları bu davanın tarafları olacağından dolayı, kiracı bu davada davacı konumundadır. Kiracı, mevcut durumda bir dava sürecinin başlatılmasıyla, kira sözleşmesine ilişkin çıkan ihtilafları çözmek amacıyla adım atmaktadır.

 

Tevdii Mahalli Tayini Davasında Davalı Kimdir?

Kira sözleşmesinin tarafı olan kiralayan mülk sahibi, bu davada davalı konumundadır. Mülk sahibi, kiracının tevdi mahalli tayini talebini karşılamak ya da karşılamamak konusunda adım atmak zorundadır.

 

Tevdii Mahalli Tayininde Görevli Mahkeme Neresidir?

Kira bedelinin ödenmemesi durumunda tevdii tayini için yapılacak başvurularda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Bu mahkeme, kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek ve adil bir karar vermekle yükümlüdür.

 

Tevdii Mahalli Tayininde Yetkili Mahkeme Neresidir?

Kira bedelinin ödenmemesi durumunda tevdii tayini için yapılacak başvurularda yetkili mahkeme, taşınmazın bağlı bulunduğu yer mahkemesidir. Bu mahkeme, söz konusu mülkün bulunduğu bölgenin yasal yetkisine sahip olduğundan, tevdi mahalli tayini taleplerini değerlendirme ve karara bağlama yetkisine sahiptir.

 

Tevdi Mahalli Tayini Masrafı ve Süreci Ne Kadardır?

Tevdi mahalli tayini davası için belirli bir masraf ödenmesi gerekmektedir. Bu masraf, dava başvuru harcı, vekalet ücreti ve gerekli diğer harçları içerir. Genel olarak 20.000 – 25.000 TL arasında değişir.

Tevdi mahalli tayini davası genellikle 1 ay ila 3 ay arasında sürebilir. Ancak, davanın karmaşıklığı, mahkeme yoğunluğu ve diğer faktörlere bağlı olarak süre değişebilir.

 

Tevdi Mahalli Tayini Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Mahkemenin verdiği tevdi mahalli tayini kararına itiraz edilebilir. İtiraz sürecinde, dosyanın incelenmesi ve yeni bir değerlendirme yapılması için Bölge Adliye Mahkemesine başvurulur.

 

Tevdi Mahalli Tayini Dava Dilekçesi Örneği

T.C.

ADANA

…. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

17/08/2024

DAVACI :

DAVALI :

KONU : Tevdi mahalli tayini istemi

AÇIKLAMALAR :

Davalı ile arasında  (…..) adresinde bulunan taşınmazla ilgili (….) başlangıç tarihli yıllık (….)TL bedeli kira sözleşmesi akdedilmiştir. (EK-1 : Kira Sözleşmesi)

Her yıl Tefe Tüfe endeksine göre belirlenen kira artış oranına uygun olarak kira bedelleri ödenmektedir. Ancak, tarafımdan yapılan ödemelerin davalı tarafından kabul edilmemesi ve iade edilmesi, sürekli bir durum haline gelmiştir. Bu durum, davalının ödeme yapmaktan kaçındığını göstermektedir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 107. maddesi, alacaklının temerrüde düşmesi durumunda borçlunun, alacaklının hasar ve giderlerini ödemek kaydıyla, borcunu teslim ederek kurtulabileceğini belirtmektedir.

Bu nedenle, davalının kasıtlı bir şekilde ödemeyi kabul etmediği açıktır. Bu durumda, tevdi mahalli tayini talebimizin mahkeme tarafından kabul edilmesini talep etmekteyim. Ekte, bu durumu destekleyen dekontları sunmaktayım. (EK-2 ve EK-3 : Dekontlar) Sayın Mahkemenizin adil bir karar vermesini dilerim.

 

HUKUKİ NEDENLER : HMK. , TBK.

HUKUKİ DELİLLER: Kira Sözleşmesi, Kira Ödemelerine ait Dekontlar, İade Dekontları

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle ;

1-Davanın KABULÜNE,

2-Kira bedelinin yatırılacağı tevdi mahalli tayini hakkında karar verilmesine;

3-Kötüniyetli olarak işbu davanın açılmasına sebebiyet verdiği için yargılama gideri ve olası vekalet ücreti giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına;

Karar verilmesini Sayın Mahkemenizden talep ederim.

Davacı(Kiracı)

 

Bu konuda daha fazla yardım veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tevdi Mahalli Tayini

Tevdi Mahalli Tayini

Yazıyı paylaşın: