Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Boşanmadan Sonra Aldatıldığını Öğrenen Birisi Tazminat İsteyebilir mi?

Türk Medeni Kanunu‘nun 174. maddesi gereğince, boşanmadan önce eğer bir kişi evlilik birliği içinde sadakat yükümlülüğünü ihlal etmişse ve bu durum diğer eşte manevi zarara yol açmışsa, zarar gören eş tazminat talep edebilir. Peki bu yükümlülük ihlalinin boşanma sonrasında öğrenilmesi durumunda ne olur?

 

Aldatıldığını Boşanmadan Sonra Öğrenen Birisi Hangi Hükümlere Göre Tazminat İsteyebilir?

Anlaşmalı boşanma durumunda tarafların birbirlerine karşı olan yükümlülüklerinden feragat ettikleri kabul edilir. Fakat boşanma sonrasında öğrenilen ihlal durumunda Aile Hukuku kapsamında bir manevi tazminat değil, Borçlar Hukukuna dayanan bir tazminat talep edilebilecektir. Davacı burada Türk Borçlar Kanunu madde 49 ve 58 uyarınca ve ilgili Yargıtay Kararları uyarınca haksız fiile dayanarak bir manevi tazminat davası açabilecektir.

MADDE 49– Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”

MADDE 58– Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.”

 

Yargıtay, zina eylemini özel boşanma sebeplerinin yanı sıra kişilik hakkına yönelik bir saldırı olarak kabul etmektedir.

Örnek Yargıtay Kararı: ” (…) O hâlde; boşanma kararının kesinleşmesinden sonra varlığı anlaşılan vakıaya dayalı olarak açılan… dava TBK’nın genel hükümleri uyarınca haksız eylemden kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir.
Nitekim davacı da haksız fiil nedenine dayalı olarak tazminat talep etmiş olup, tazminat istemini yasal süresi içerisinde ileri sürmüştür.
Bu hâlde; mahkemece yapılması gereken iş, boşanmanın feri niteliğinde bulunmayan manevi tazminat istemini genel hükümlere göre asliye hukuk mahkemesi sıfatıyla inceleyerek sonucu uyarınca bir karar vermekten ibarettir (…) ” HGK, E. 2017/2493, K.2021/108, T. 18.02.2021

 

Boşanma Sebebiyle Halihazırda Manevi Tazminat İsteyen Birisi Sonradan Aldatıldığını Öğrenirse TBK’ya Göre Manevi Tazminat İsteminde Bulunabilir mi?

Eğer boşanma gerçekleştikten sonra aldatma gibi olaylar ortaya çıkarsa, Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) genel hükümleri altında manevi tazminat talebinde bulunulabilir. Ancak, TMK 174/2 maddesi uyarınca zaten bir manevi tazminat talebi kabul edilmişse, TBK’nın ilgili maddelerine göre ayrıca tazminat talep edemez.

 

Boşanmadan Sonra Aldatıldığını Öğrenen Kişi Hangi Usullerle Tazminat İster?

Boşanma tarihinde eşinin kendisini aldattığını bilmeyen ve bu nedenle manevi tazminat talebinde bulunmayan eşler, tazminat talebine dayanak olacak kanıtları hazırlayarak ve zamanaşımı süresi dolmadan, TBK’nın 58. maddesi kapsamında Aile Mahkemesinden tazminat talebinde bulunabilir.

 

Tazminat İsteyebilmek İçin Zamanaşımı Ne Kadardır?

TBK md 72’ye göre tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

 

Boşanmadan Sonra Aldatıldığını Öğrenen Kişi Aldatma Fiiline Katılan 3. Kişiden Tazminat İsteyebilir mi?

3. kişiden tazminat istemi uzun yıllar Yargıtay’ın kararlarında ve Doktrinde tartışmalara neden olmuştur. Fakat Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu verdiği 06/07/2018 Tarihli ve E. 2017/5, K. 2018/7 Sayılı Karar ile 3. kişiden tazminat istenemeyeceğini karara bağlayarak son noktayı koymuştur.

” (…) Bu madde gereğince manevi tazminat sadece kusurlu olan diğer eşten ve ancak boşanma davası ile birlikte istenebilir. Bir kimsenin eşi tarafından aldatılmamayı isteme hakkı şeklinde herkese karşı ileri sürebileceği mutlak bir kişilik hakkı yasalarda yer almadığından, aldatma eylemine katılan üçüncü kişinin aldatılan eşin bir mutlak hakkını ihlal etmesi söz konusu değildir. Başka bir anlatımla, evlilik birliğinin tarafı olmayan ve dolayısıyla sadakat yükümlülüğü bulunmayan üçüncü kişinin eşler arasındaki evlilik sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklere uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. (…)”

Tazminat Davası Açma Süreci

Tazminat davası açma süreci, ilgili mahkemeye başvuru yapılmasını ve gerekli belgelerin sunulmasını içerir. Davacı, aldatma iddiasını destekleyecek kanıtlar ve tanık ifadeleri ile başvuruda bulunmalıdır. Hukuki sürecin karmaşık olabileceği göz önünde bulundurularak, bir avukat eşliğinde hareket etmek önemli olacaktır.

 

Bu konuda daha fazla yardım veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

cost of divorce in turkey

boşandıktan sonra aldatıldığını öğrenmek tazminat

Yazıyı paylaşın: