Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Evlenmeden Önce Alınan Mallar Kime Kalır? *2024

Edinilmiş Mallar ve Kişisel Mallar

Evlilik birliği süresince edinilen mallar, edinilmiş mal rejimine tabi olur ve boşanma halinde eşler arasında yarı yarıya paylaşılır. Ancak, evlilikten önce alınan mallar genel olarak kişisel mal olarak kabul edilir ve edinilmiş mal rejiminin kapsamına girmez.

Bir eşyanın sadece bir eş tarafından kullanılıyor olması her zaman onu kişisel mal yapmaz. Önemli olan, eşyanın kullanım amacıdır. Bir eşya, sadece bir eş tarafından kullanılsa bile, eğer bu kullanım evlilik birliğinin yararına ise (diğer eşin veya ortak çocukların yararına kullanılıyorsa), o eşya kişisel mal değildir. Bu durumda, edinilmiş mallar grubuna dahil edilir.

Kişisel Malın İspatı:

Bir malın evlilik öncesi edinilmiş olduğunu ispat etme yükümlülüğü, o malı iddia eden eşe aittir. Aksi takdirde mal, evlilik içinde edinilmiş sayılacaktır. Bunu yapmak için faturalar, banka dökümleri, tapu kayıtları, miras yoluyla intikal eden belgeler gibi deliller kullanılabilir.

Örnek Yargıtay Kararı


(…) TMK.nun 219. maddesi 1. fıkrası hükmüne göre her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleri edinilmiş maldır. TMK.nun 222/1. maddesine göre belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. Somut olayda; dava konusu taşınmazın davalının kişisel malı olduğu kanıtlanamamıştır. Her ne kadar; davalı evlenmeden önce çalışması karşılığı birikimi ve ailesinin katkısı ile taşınmazın satın alındığını ileri sürmüşse de, bu yön ispatlanamamıştır. TMK.nun 222. maddesi son fıkrası hükmüne göre bir eşin bütün malları aksi kanıtlanıncaya kadar edinilmiş mal kabul edilir.(…)


Mal Rejimi Sözleşmesi

Eşler, evlilik sözleşmesi ile evlilik öncesi edinilmiş malların paylaşımına ilişkin farklı hükümler kararlaştırabilirler. Bu sözleşme ile eşler, evlilik öncesi malların tamamını veya bir kısmını paylaşmayı veya hiç paylaşmamayı kararlaştırabilirler.

Kişisel Malların Gelirleri

Kişisel malların kendileri edinilmiş mal rejiminin kapsamına girmese de, bu malların evlilik birliği süresince elde edilen gelirleri edinilmiş mal olarak kabul edilir ve boşanma halinde paylaşıma konu edilir. Ancak, eşler mal rejimi sözleşmesinde bu gelirlerin edinilmiş mal sayılmayacağını belirleyebilirler.

Örnek: A kişisi, evlilikten önce bir hisse senedi portföyü satın alır. Evlilik sırasında B ile evlenir. Boşanma davası açıldığında, A’nın evlilikten önce satın aldığı hisse senedi portföyü kişisel mal olarak kabul edilir. Ancak, bu portföyün evlilik birliği süresince elde ettiği kâr ve kazançlar edinilmiş mal olarak kabul edilir ve B ile paylaşılır.

 

Bir Mesleğin İcrası veya İşletmenin Faaliyeti Sebebiyle Doğan Malvarlığı Değerleri

Eşler, mal rejimleri sözleşmesiyle yapabilecekleri özel düzenlemelerden biri, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılması durumudur.

Geniş Yorum:

Geniş yorumda, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti neticesinde elde edilen tüm gelirler, kazançlar veya ürünler kişisel mal sayılabilir. Bu yorum, yasal mal rejimindeki bir malın edinilmiş mal grubuna dahil olabilmesi için temel şart olan “karşılığını vererek elde edilme, çalışma karşılığı elde edilme” fikrine aykırıdır. Bu geniş yorumlama, mal rejimini yasal mal rejiminden çıkarıp mal ayrılığı rejimine dönüştürür.

Dar Yorum:

Dar yorumda ise, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan malvarlığı değerleri kapsamına, mesleğin icrası veya işletmenin çalışması için belirlenmiş bulunan mallar dahildir. Bu mallara örnek olarak bir mali müşavirin ofisindeki bilgisayar ve kitaplar, bir doktorun muayenehanesinde bulunan tıbbi araç ve gereçler veya bir terzinin dikiş makinesi verilebilir.

Özetle:

Eşler, mal rejimleri sözleşmesiyle bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kararlaştırabilirler. Bu hususta iki farklı yorum mevcuttur:

Geniş yorum: Tüm meslek icrası gelirleri kişisel mal sayılabilir.
Dar yorum: İşletme veya meslek icrası için tahsis edilen mallar kişisel mal sayılabilir.

Miras Yoluyla İntikal Eden Mallar

Evlilik birliği süresince, eşlerden birine miras yoluyla intikal eden mallar da kişisel mal olarak kabul edilir ve edinilmiş mal rejiminin kapsamına girmez. Ancak, bu malların evlilik birliği süresince elde ettiği gelirler edinilmiş mal olarak kabul edilir ve boşanma halinde paylaşıma konu edilir.

Örnek: A kişisi, evlilikten önce teyzesinden bir arsa miras alır. Evlilik sırasında B ile evlenir. Boşanma davası açıldığında, A’nın teyzesinden miras aldığı arsa kişisel mal olarak kabul edilir. Ancak, bu arsanın evlilik birliği süresince elde ettiği kira geliri edinilmiş mal olarak kabul edilir ve B ile paylaşılır.

Evlenmeden Önce Krediyle Alınmış Malların Durumu

Evlilik Öncesi Kredili Alımlar

Evlilik birliği öncesinde kredi ile alınan bir mal varlığı, boşanma halinde mal paylaşımında özel bir durum yaratmaktadır. Mülkiyet evlilik öncesinde gerçekleşse de, kredi ödemeleri evlilik birliği sırasında devam ederse, bu ödemelerin bir kısmı mal paylaşımına konu edilebilir.

Örnek: A kişisi, evlilikten önce kredi ile bir daire satın alır. Evlilik sırasında B ile evlenir ve dairenin kredi borcunu birlikte öderler. Boşanma davası açıldığında, dairenin evlilik birliği sırasında ödenen kredi borcunun değeri, dairenin satış bedeline oranlanarak hesaplanacaktır. Bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan katkı bedeli kadar, B kişisi dairenin satış bedelinden hak talep edebilecektir.

Kredi Ödemelerinin Hesaplanması

Kredinin evlilik birliği devam ederken ödenmiş olan kısımları, malın satış bedeline oranlanarak hesaplanır. Bu hesaplamada, kredinin toplam tutarı, evlilik birliği süresince ödenen miktar ve malın satış bedeli gibi unsurlar dikkate alınır.

Hesaplamada kullanılan formül karmaşık olabileceğinden, bu konuda bir uzmandan yardım almak faydalı olacaktır.

Evlilik Birliği Devam Ederken Satılan Malvarlığı

Eşlerden birinin evlilik birliği kurulmadan önce satın aldığı veya miras yoluyla intikal eden bir malvarlığının satışından elde edilen gelir kişisel mal olarak kabul edilir. Bu gelir ile yeni bir mal edinilmesi halinde, bu mal da kişisel mal olarak nitelendirilir.

Miras Parasıyla Yapılan Satın Alımlar

Eğer miras kalan paraya ekleme yapılarak yeni bir mal satın alınmışsa ve eklenen bedelin kişisel bir malın satışından gelen para ile ödenmemiş olması durumunda, artan kısım yine mal paylaşımına konu edilebilecektir.

Miras Kalan Mallar ve Bağışlanan Malların Boşanmada Mal Paylaşımına Etkisi

Miras Kalan Malların Durumu

Türk Medeni Kanunu‘na göre, evlilik sırasında bir eşe miras yoluyla intikal eden malvarlığı, o eşin kişisel malı olarak kabul edilir ve boşanma halinde mal paylaşımına konu edilmez. Bu durum, mirasın eşlerin evlilik birliğinin dışında kazanılmış bir malvarlığı olması ve diğer eşin bu malvarlığı üzerinde herhangi bir hakının bulunmaması fikrine dayanmaktadır.

Miras Kalan Mallardan Elde Edilen Gelirlerin Durumu

Miras kalan mallardan elde edilen gelirler ise edinilmiş mal olarak kabul edilir ve boşanma halinde mal paylaşımına konu edilir. Örneğin, miras kalan bir gayrimenkulün kiraya verilmesiyle elde edilen kira geliri, edinilmiş mal olarak nitelendirilir ve bu gelirlerin yarısı diğer eşe aittir.

Bağışlanan Malların Durumu

Evlilik sırasında bir eşe bağışlanan her türlü malvarlığı da o eşin kişisel malı olarak kabul edilir ve boşanma halinde mal paylaşımına konu edilmez. Bu durum, bağışın karşılıksız bir kazanç olması ve diğer eşin bu kazanç üzerinde herhangi bir hakının bulunmaması fikrine dayanmaktadır.

Karşılıksız kazanılan malvarlığı değerinin, kişisel mal grubuna dahil edilmesi için, malvarlığını edinen eşin edinirken herhangi bir yükümlülük veya fedakarlık altına girmemiş olması gerekmektedir. Karma bağışlama durumlarında, yani bir kısmı karşılıklı bir kısmı karşılıksız şekilde yapılan bağışlamalarda, eğer bağışlama işleminde karşılıklı kısım karşılıksız kısma göre daha fazlaysa, bu durumda bağışlama işlemi ile edinilen malvarlığı değeri edinilmiş mal olarak kabul edilecek, ancak karşılıksız kısım denkleştirmeye tabi tutulacaktır.

Karşılıksız Kazanımların Kişisel Mal Sayılmasının Nedenleri:

Eşlerden birinin mal rejiminde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malların kişisel mal olarak kabul edilmesinin temel nedeni, bu malvarlığının ediniminde diğer eşin veya evlilik birliğinin herhangi bir katkısının veya etkisinin olmamasıdır. Bu tür kazanımlar, bağış, piyango ikramiyesi, tazminat ve benzeri yollarla elde edilebilir. Evlilik sırasında geline takılan ziynet eşyaları, kim tarafından verilmiş olursa olsun kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı niteliğini kazanır.

Karşılıksız Kazanıma Dair Örnek Yargıtay Kararı


SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ 2009/2348 2009/6173 17.12.2009

(…) Dosyadaki bilgilere göre davacı kadın 10.01.2004 tarihinde ortak konutu terk etmiştir. Eşler yasal edinilmiş mallara katılma rejimi dışında başka bir mal rejimini de seçmemişlerdir (TMK.m.202/2).

Davacı kadın, ziynetlerini bozdurup elde ettiği 12.500 TL ile babasından aldığı 10.000 TL olmak üzere toplam 22.500 TL’yi aracın alınması için davalı-karşı davacı eşine verdiğini ileri sürdüğüne göre bu yöndeki isteği kişisel maldan edinilmiş mala yaptığı katkı nedeniyle doğan değer artış payına ilişkindir (TMK.m.227).

Davacı İrge’ye ait altınlar ve babasından aldığı para, TMK.220/2 bendi gereğince onun kişisel malı olup, bozdurulan altın parası ise, aynı maddenin 4.bendi uyarınca kişisel malların yerine geçen değer olarak kabul edilmelidir.

Öte yandan; tarafların karşılıklı olarak gerek evlenmeden önce ve gerekse evlenmeden sonra birbirlerine havale ettikleri ödünç paraların evliliğin kurulması niyetiyle ve evlilik sırasında TMK.219/1 bendi gereğince çalışmalarının karşılığı olan edinimler olarak kabulü gerekmektedir. Yani edinilmiş mal sayılır.(…)


Manevi Tazminat Alacakları

Manevi tazminat, kişilik haklarına hukuka aykırı bir saldırıdan kaynaklanan acı, elem ve ızdırabın telafisi amacıyla kişilik haklarına zarar gören kişiye ödenen tazminattır. Bu nedenle, manevi tazminat talep etme hakkı, kişinin sıkı sıkıya bağlı haklarındandır.

Manevi tazminat alacaklarının kişisel mal olarak nitelendirilmesinin temel nedeni, bu alacakların kaynağının kişinin kişilik hakları ile ilgili olmasıdır. Kişilik hakları, kişinin varlığını, saygınlığını ve onurunu korumaya yönelik temel haklardır. Bu haklara yapılan saldırılardan doğan manevi tazminat alacakları da kişinin kişilik haklarının bir uzantısı olarak kabul edilir.

Sosyal Güvenlik ve Yardım Kurumlarından Alınan Ödemeler:

Sosyal güvenlik veya yardım kurumlarından yapılan ödemeler ile çalışma gücü kaybı tazminatları, belirli bir hesaplama sürecine tabi tutulur. Bu süreçte, toptan ödemelerin bireyin yaşam süresi dikkate alınarak hesaplanması ve bu ödemelerin yasal mal rejimi içinde yapılan harcamalara göre sınıflandırılması gerekmektedir.

Hesaplama Süreci:

Toptan ödemelerin hesaplanmasında, bireyin yaşam süresi ve bu ödemelerin yıllık tutarı dikkate alınır. Bu hesaplama, uzmanlar tarafından yapılır ve ödemelerin kişisel mal ve edinilmiş mal olarak hangi oranlarda sınıflandırılacağını belirler.

Sınıflandırma:

Yasal mal rejimi süresi içinde yapılan harcamalara denk gelen kısım edinilmiş mal olarak kabul edilirken, rejim dışında gerçekleşen harcamalar kişisel mal olarak değerlendirilir.

2002’den Önce Evlenenlerde Mal Paylaşımı

2002’den Önce Yapılan Evililikler Mallar Kime Kalır

2002 yılından önce evlenen çiftlerde, mal paylaşımı 743 sayılı Eski Medeni Kanun’a göre mal ayrılığı rejimi ile yapılmaktaydı. Bu rejimde, eşlerin evlilik öncesi ve evlilik sırasında edindikleri tüm mallar kişisel malları olarak kabul edilirdi. Boşanma veya eşlerden birinin ölümü durumunda, kişisel mallar paylaşılamaz, sadece edinilen borçlar ve alacaklar tasfiye edilirdi.

Ancak 2002 yılında yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile birlikte yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olarak değiştirildi. Bu rejimde, evlilik birliği boyunca eşlerin birlikte edindikleri malların yarısı, boşanma veya eşlerden birinin ölümü durumunda diğer eşe katılır. Kişisel mallar ise bu paylaşıma dahil edilmez.

 

2002’den Önce Evlenenlerde Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

2002’den önce evlenen ve 2002 yılından itibaren bir yıl içerisinde bir mal rejimi sözleşmesi yapmamış olan çiftlerde, edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Ancak, evliliğin 2002 yılından önceki kısmına ilişkin olarak mal ayrılığı rejimi hükümleri geçerlidir. Bu durumda, 2002 yılından önce edinilen mallar kişisel mal olarak kabul edilir ve paylaşılmaz.

 

2002’den Önce Evlenenlerde Mal Paylaşımı

2002 yılından önce evlenen çiftlerde, mal paylaşımı 743 sayılı Eski Medeni Kanun’a göre mal ayrılığı rejimi ile yapılmaktaydı. Bu rejimde, eşlerin evlilik öncesi ve evlilik sırasında edindikleri tüm mallar kişisel malları olarak kabul edilirdi. Boşanma veya eşlerden birinin ölümü durumunda, kişisel mallar paylaşılamaz, sadece edinilen borçlar ve alacaklar tasfiye edilirdi.

Ancak 2002 yılında yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile birlikte yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olarak değiştirildi. Bu rejimde, evlilik birliği boyunca eşlerin birlikte edindikleri malların yarısı, boşanma veya eşlerden birinin ölümü durumunda diğer eşe katılır. Kişisel mallar ise bu paylaşıma dahil edilmez.

 

2002’den Önce Evlenenler Mal Rejimini Değiştirebilir mi?

Evet, 2002’den önce evlenen çiftler, evlilik sözleşmesi yaparak mal rejimini değiştirebilirler. Sözleşmenin geçerli olması için noter tarafından tasdik edilmesi gerekir.

2002’den Önce Evlenenlerde Mal Paylaşımına Dair Örnek Bir Yargıtay Kararı:


SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ 2010/3917 2011/44 17.01.2011

(…) Davalı Kenan B. vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, taşınmazın davalının babasından bağış yoluyla gelen kişisel malı olduğu, davacının hakkının bulunmadığı, emekli maaşının ise harcandığı, mevcut olmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar 21.11.1998 tarihinde evlenmişler, 11.07.2006 tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmün 12.03.2009 tarihinde kesinleşmesiyle boşanmışlardır. Eşler arasında evlenme tarihinden 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı (TKM’nin 170), sözleşmeyle başka mal rejimi seçilmediğinden bu tarihten mal rejiminin sona erdiği boşanma davasının açıldığı tarihe kadar (TMK.nun 225/2) ise yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir (TMK.nun 202).

TMK’nun 235/1. maddesi hükmüne göre; mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar, tasfiye anındaki değerleriyle hesaba katılır. Dosya içeriğine göre, davalı kocanın 01.01.2002 tarihinden itibaren aldığı ve edinilmiş mal olduğunda duraksama bulunmayan emeklilik maaşının harcandığı anlaşılmış olup biriktirildiği ya da yatırım amacıyla mal varlığı edinildiği belirlenemediğinden bu yöne ilişkin davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir.(…)


Boşanmada Paylaşılmayan Mallar Nelerdir?

Kişisel Malların Paylaşımı:

Evlilik öncesi edinilen mallar, miras yoluyla veya hibe yoluyla edinilen mallar, kişisel kullanım amacıyla edinilen mallar ve manevi değeri olan mallar, evlilik birliği dışında edinilmiş veya kişisel kullanıma hizmet ettiği için paylaşım kapsamına alınmaz. Örneğin, evlilik öncesi satın alınan bir araba, eşlerden birinin miras yoluyla devraldığı bir arsa veya evin aile büyüğünden kalan antika bir mobilya paylaşılmayan mallar arasında yer alır.

Borçların Paylaşımı:

Evlilik birliği öncesi edinilen borçlar ve kişisel kullanımdan kaynaklanan borçlar (kumar borcu, kredi kartı borcu vb.) evlilik birliği ile ilgisi olmadığı için paylaşım kapsamına alınmaz. Bu borçlar, borçlu olan eşe ait kalır.

Tazminat Alacaklarının Paylaşımı:

Kişisel yaralanma veya maddi hasardan kaynaklanan tazminat alacakları ve manevi tazminat alacakları, kişisel hak ihlallerinden kaynaklandığı için paylaşım kapsamına alınmaz. Bu alacaklar, tazminata hak kazanan eşe ait kalır.

Özel Mülkiyete Tabi Malların Paylaşımı:

Fikri ve sınai mülkiyet hakları (patent, telif hakkı vb.) ve şahsi işletmeler özel mülkiyet haklarına konu olduğu için paylaşım kapsamına alınmaz. Bu mallar, sahibine ait kalır.

Evlilik Sürerken Edinilen Bazı Malların Paylaşımı:

Evlilik sözleşmesi ile paylaşılmaması kararlaştırılan mallar ve mahkeme kararıyla paylaşılmaması kararlaştırılan mallar, evlilik sözleşmesi veya mahkeme kararı ile paylaşılmaması kararlaştırıldığı için paylaşım kapsamına alınmaz. Bu mallar, sözleşmede veya mahkeme kararında belirtilen şekilde tasfiye edilir.

Evlenmeden Önce Alınan Ev, Evlilik Süresince Birlikte Ödenen Konut Taksitleri ve Mal Paylaşımı:

Evlilik öncesinde bir tarafın kredi ile satın aldığı bir konut, evlilik tarihinden itibaren çiftin ortak yaşamında önemli bir varlık haline gelir. Evlilik devam ederken yapılan taksit ödemeleri, bu konutun mülkiyetine ilişkin olarak önemli bir katkı sağlar. Ancak, burada dikkate alınması gereken nokta, tapuda adı geçmeyen eşin bu ödemelere katkısı ve bu ödemelerin evde oluşabilecek değer artışına etkisidir.

Evlilik süresince yapılan taksit ödemeleri, evin değerine katkı sağlayabilir ve dolayısıyla evin değerinde bir artış meydana gelebilir. Bu durumda, tapuda adı geçmeyen eşin, evlilik boyunca yapılan taksit ödemelerinin toplam tutarı üzerinden evde oluşabilecek değer artışına orantılı olarak bir hak iddia etme hakkı bulunur. Yani, evlilik boyunca yapılan ödemelerin toplamı, evdeki değer artışının bir göstergesi olarak değerlendirilir ve bu artışa katkıda bulunan her eşin bu artıştan pay alma hakkı ortaya çıkar.

Evlilik Öncesi Alınan Evlerde Aile Şerhi ve Mal Paylaşımı

Evlilik öncesi alınan evler için de aile konutu şerhi uygulanabilir. Bu şerh, evin aile tarafından kullanıldığını ve evde oturanların aile bireyleri olduğunu ispatlamak amacıyla konulur. Aile konutu şerhi, kiralık veya satılık evlerde de uygulanabilir ve bu durumda, evin izinsiz satılması veya kira sözleşmesinin izinsiz feshedilmesi engellenir.

Ancak, evlilik öncesi alınan mallar genellikle kişisel mal olarak kabul edilir ve evlilik süresince bu mallara ilişkin hak iddiaları sınırlıdır. Örneğin, evlilik boyunca yapılan taksit ödemeleri, evin değerine katkı sağlasa da, evi satın alan kişinin kişisel malı olarak kabul edilir. Ancak, evlilik boyunca yapılan ödemelerin hangi kaynaktan geldiği önemlidir. Eşlerin ortak geliri ile yapılan ödemeler, mal paylaşımı sürecinde dikkate alınır ve bu ödemelerin evin değerine katkısı hesaplanır.

Vefat Durumunda Evlenmeden Önce Alınan Ev

Evlenmeden önce edinilen mülkler, çiftler arasında olası bir vefat durumunda karmaşık hukuki süreçlere ve endişelere neden olabilir. Bu durumda, evin kime geçeceği, miras hakkı ve korunma yolları gibi konular sıkça gündeme gelir.

Yasal Mirasçılık Payı:

Evlilik öncesi edinilen bir evin vefat durumunda mirasçılar arasında paylaşılması, yasal mirasçılık payı kavramıyla belirlenir. Henüz çocukları olmayan bir çift için yasal mirasçılar, eşin anne ve babasıdır. Dolayısıyla, eşin vefatı halinde evin mirasçıları, genellikle eşin anne ve babası olacaktır. Ancak, eşin kardeşleri miras hakkına sahip değildir.

Korunma Yolları:

Eşin vefatı durumunda, diğer mirasçılar tarafından evin paylaşılması veya evde oturan eşten kira talep edilmesi gibi endişeler mevcuttur. Bu durumda, korunma yolları aranmalıdır. Öncelikle, tapuya giderek ev için aile konutu şerhi koymak önemlidir. Bu işlem, evde oturan eşin vefatı halinde tapuda oturma hakkını güvence altına alır ve paylaşım sürecini kolaylaştırır.

Çocuk Sahibi Olmak ve Mirasçılık Hakkı:

Eğer çiftin çocukları olursa, mirasçılık hakkı değişiklik gösterecektir. Çocuk sahibi olduktan sonra, eşin anne ve babasının mirasçılık hakkı ortadan kalkar ve yeni mirasçılar eş ve çocuklar olur. Bu durumda, evin paylaşımı ve mirasçılık hakkı, eş ve çocuklar arasında yapılacak paylaşım doğrultusunda belirlenir.

Evlilik Öncesi Alınan Evin Satılması ve Yeni Ev Alınması Durumunda Edinilmiş Mal Kavramı

Evlilik öncesi edinilen mallar kişisel mal olarak kabul edilir ve boşanma halinde tasfiyeye konu olmaz. Peki, evlilik öncesi alınan bir evin satılması ve bu satıştan elde edilen bedel ile yeni bir ev alınması durumunda yeni ev edinilmiş mal mı sayılır?

Bu durumdaki yasal değerlendirme, yeni evin bedelinin ve evlilik süresinin dikkate alınmasıyla yapılmaktadır.

Yeni Evin Bedeli Evlilik Öncesi Evin Bedelinin Aynısı veya Daha Düşükse:

Yeni ev, evlilik öncesi edinilen evin yerine geçtiği için kişisel mal kabul edilir.
Bu durumda, yeni evin boşanma halinde tasfiyeye konu edilmesi söz konusu olmaz.

Yeni Evin Bedeli Evlilik Öncesi Evin Bedelinden Daha Fazlaysa:

Evlilik öncesi evden elde edilen bedel farkı, edinilmiş mal olarak kabul edilir.
Bu bedel farkı, boşanma halinde eşler arasında yarı yarıya paylaştırılır.

 

Sık Sorulan Sorular:

Evlenmeden önce alınan eve eş ortak olur mu?

Hayır, evlenmeden önce tek tarafa ait olan ev, edinilmiş mal rejimi gereği eşlerin ortak malvarlığına dahil olmaz. Eşlerden biri, evlilik birliği sırasında diğer eşin maddi katkılarıyla veya ortak çabayla evin değerini artırsa bile, bu durum malın mülkiyet hakkını etkilemez.

Evlenmeden önce alınan araba boşanınca kimin olur?

Yukarıda açıklandığı gibi, evlilik öncesi edinilen araba da boşanmada mal paylaşımına konu olmaz ve ilk sahibinin mülkiyetinde kalır. Eşlerden biri, evlilik birliği sırasında diğer eşin maddi katkılarıyla veya ortak çabayla arabanın değerini artırsa bile, bu durum arabanın mülkiyet hakkını etkilemez

Evlenmeden önce alınan ev boşandıktan sonra kime kalır?

Evlilik sona erdiğinde, evlenmeden önce tek tarafa ait olan ev o kişinin mülkiyetinde kalmaya devam eder. Boşanmada mal paylaşımı sadece evlilik birliği sırasında edinilen mallar için geçerlidir. Dolayısıyla, evlilik öncesi edinilen ev bu kapsamda değerlendirilmez.

Evlenmeden önce alınan ev kredisi boşandıktan sonra ne olur?

Evlilik öncesinde kredi ile satın alınan bir konut, evlilik tarihinden itibaren yapılan taksit ödemeleriyle birlikte edinilmiş mal statüsündedir. Dolayısıyla, evlilik devam ederken yapılan taksit ödemelerinin toplam tutarı, tapuda adı geçmeyen eşin bu mülkte oluşabilecek değer artışına katkı sağlayacak oranda alacak hakkını temsil eder.

Eşim evlilikten önce ev satın almış ve taksitlerini kendi ödemiş, herhangi bir hakkım var mı?

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliği sırasında edinilen mallar eşler arasında yarı yarıya paylaşılır. Ancak, evlilik öncesi edinilen mallar kişisel mal olarak kabul edilir ve mal paylaşımına konu olmaz. Bu nedenle, eşin evlenmeden önce satın aldığı daire ve ödediği taksitler kişisel malı olarak nitelendirilir. Sonuç olarak bu daire üzerinde herhangi bir hak iddia edilemez.

Not: Ev sahibi olmayan eş, aile konutu şerhi koydurarak boşanma gerçekleşene kadar dairede ikamet edebilir ve satılmasına engel olabilir.

Kira Gelirleri:

Kira Gelirleri Edinilmiş Mal Mıdır: Evlilik birliği sırasında elde edilen kira gelirleri edinilmiş mal olarak kabul edilir. Dolayısıyla, evlilik birliği sırasında elde edilen kira gelirlerinin yarısını talep edilebilir.

Eşin Kira Gelirine Katkısının Olup Olmadığı: Eşin kira gelirlerinin elde edilmesine herhangi bir katkısı olmasa da, bu durum kira gelirlerinin yarısını talep etme hakkını engellemez.

Evlenmeden Önce Alınan Mallar İkinci Eşe Kalır mı?

Evlenmeden önce edinilen mallar, evlilik birliği sona erdiğinde ikinci eşe kalmaz. Bu malların, evlilik öncesinde edinilmiş olması ve kişisel malvarlığı sayılmasından dolayı paylaşım kapsamına alınmaz. Eşler, evlilik birliği içerisinde edindikleri malların paylaşımı konusunda ise edinilmiş mallara katılma rejiminin kurallarına göre işlem yaparlar.

 

Bu konuda daha fazla yardım veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

divorce in turkey

Evlenmeden Önce Alınan Mallar Kime Kalır

Yazıyı paylaşın: