Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması

MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI 

Miras ortaklığına diğer deyişle terekeye temsilci atanması, miras ortaklıklarında önemli bir role sahiptir. Bir temsilci talep etmeyle ilgili hakları ve süreçleri ve hukuk sisteminin ilgili mirasçılar için adalet ve esnekliği nasıl sağladığını anlamak önemlidir. Bu ortaklıklar, yasal veya sözleşmesel hükümlerin münhasır yönetim veya temsili zorunlu kıldığı durumlar dışında, ortak mülkiyeti ve mülkün haklarının ortak kontrolünü kolaylaştırır. Miras ortaklıklarının nihai amacı, ilgili mirasçılar arasında birlik ve karşılıklı desteği korurken, mirasın adil ve verimli yönetimini sağlamaktır.

Miras ortaklığındaki en önemli hükümlerden biri, mirasçının talebi üzerine sulh hukuk mahkemesine verilen ortaklık için bir temsilci atama yetkisidir. Bir mirasçının mali yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, geri kalan mirasçılar derhal sulh hukuk mahkemesine başvurma hakkına sahiptir. Mahkeme, miras ortaklığına temsilci atanmasına ilişkin davada kalan mirasçıların haklarını korumak için gerekli önlemleri alır ve miras ortaklığının yönetimi sırasında ortaya çıkabilecek zorluklara hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verilmesini sağlar.

Miras bırakanın tek bir mirasçı bıraktığı durumlarda, tek mirasçı doğrudan tüm terekeye hak kazandığı için miras ortaklığının varlığından söz edilemez. Temsil, yalnızca en az iki mirasçı tayin edildiğinde geçerlidir. Miras ortaklığının temel amacı terekeyi tasfiye etmektir. Tereke bulunmaması halinde miras ortaklığı kurulamaz ve vekil aranmaz. Tereke kanun koyucunun veya vasiyetçinin iradesiyle tasfiye edilmiş olabilirken bu hallerde miras ortaklığına bir vekil tayin edilmesinden söz edilemez.

Özetle, hukuk sistemi, birden çok mirasçı için uyumlu ve hakkaniyetli bir ortam yaratmayı, miras hak ve yükümlülüklerinin etkin yönetimi konusunda onlara rehberlik etmeyi amaçlar. Miras ortaklığı yapısı, miras süreci boyunca adaleti ve etkinliği teşvik etmede önemli bir araç olarak hizmet eder. Miras ortaklığında temsilci atanmasının ön koşullarını anlamak, birden çok mirasçı arasında adalet ve uyum sağlamak için çok önemlidir. Mirasçılar, aktif bir miras ortaklığının varlığını ve bunun atama süreci üzerindeki etkisini kabul ederek, hukuk sisteminde daha etkin bir şekilde gezinebilir ve miras süreci boyunca çıkarlarını koruyabilirler. Makale, sağlanan bilgileri bir araya getirerek, miras ortaklığı için temsilci atanması için gerekli şartlara ve süreçlere ışık tutmaktadır. Bu, miras ortaklığı yönetiminin adil, eşitlikçi ve şeffaf kalmasını sağlayarak, yasal çerçeve ve mirasçılar için hakların net bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

MİRAS ORTAKLIKLARINA TEMSİLCİ ATANMA KOŞULLARI

Miras Ortaklığının Bulunması

Miras ortaklığına temsilci atanabilmesi için kritik koşul, mirasçılar arasında aktif bir ortaklığın varlığıdır. Miras ortaklığı hiç bulunmamışsa veya mirasın taksimi veya başka bir nedenle feshedilmişse, ilgili kanuna göre vekil tayini mümkün değildir. Miras ortaklığının kurulabilmesi için mirasçı çokluğu ve bir mirasın bulunması gerekir. Miras ortaklığının kurucu unsurları olarak her iki şartın da sağlanması gerekir.

Ortaklığın İşlevsiz Hale Gelmesi

Miras ortaklığına temsilci atanmasının temel amacı, ortaklığın işlemez hale gelmesi durumunda yeniden işler hale getirilmesidir. Tereke memuru atandığında, tereke resmi olarak yönetildiğinde veya tereke resmi olarak tasfiye edildiğinde, miras ortaklığı temsilcisine gerek yoktur. Bu durumlarda, mülk tek elden yönetilir ve sorumlular kendi idareleri dahilinde mülkü korumaya ve sürdürmeye yetkilidir.

Mahkeme’nin değerlendirmesi, mirasçıların bireysel çıkarlarından ziyade mirasın bütünsel çıkarlarına yöneliktir. Böyle bir müdahaleye ihtiyaç olup olmadığını belirlemek için objektif bir inceleme yapar. Mirasçıların çoğu onaylamasa bile, hakim, uygun koşullar altında, miras ortaklığına bir temsilci atayabilir.

Mirasçıların işbirliği yapamaması nedeniyle miras ortaklığının işlevselliğinin tehlikeye düştüğü durumlarda, miras ortaklığına temsilci atanması için asli gereklilik karşılanır. Bir mirasçının yerinin bilinmemesi, mirasçıların terekeyi yönetememeleri veya ortak bir karara varamamaları gibi çeşitli faktörler, terekenin mantıklı bir şekilde korunmasını ve yönetilmesini engelleyebilir. Bu koşulların her durumda karşılanıp karşılanmadığına ilişkin karar nihai olarak hakimin elindedir

Mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklar, miras ortaklıklarının bozulmasının en yaygın nedenlerinden biridir. Mirasçıların anlaşmazlıkları, mirasın korunmasını ve yönetimini engelliyor veya zorlaştırıyorsa, bu bir temsilci atanmasını garanti eder. Mirasçılar arasında devam eden davalar, miras ortaklığının işlemez hale geldiğinin sinyalini verir.

Terekede Bir Yöneticinin Bulunmaması

Miras ortaklığında temsilci tayin etmenin birincil rolü, dağıtım sürecindeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Ancak, bir terekenin resmi yönetim veya tasfiye halinde olması durumunda, miras ortaklığında vekil bulunmasına gerek yoktur. Bu durumlarda, vasiyetçi, resmi tereke yöneticisi ve resmi tasfiye memuru, düzenli bir yönetim sağlayarak, kendi yetki alanları dahilinde mirası denetlemek ve elden çıkarmak için gerekli yetkiye sahiptir.

Miras bırakanın sorumluluklarının kısıtlanması veya miras bırakan tarafından atanan vasiyetçinin görevinden vazgeçmesi veya görevden alınması hallerinde miras ortaklığına bir temsilci atanabilir.

Halihazırda belirlenmiş bir temsilci tarafından denetlenen bir miras ortaklığına mevcut temsilcinin görevden alınmasından önce yeni temsilci atanamaz ancak iş yükünün niteliği ve yoğunluğunun gerektirdiği durumlarda temsilci sayısı artar.

Mirasçılardan Gelecek Bir Talep

Miras ortaklığında mirasçının vekil atanmasını talep etmesi esas iken, bu talebe tüm mirasçıların katılması şart değildir. Her mirasçının bir temsilci isteme hakkı vardır ve bu hak, diğer tüm mirasçıların oybirliği ile ileri sürülebilir. Bu hakkın kişisel olmadığını ve her varisin yasal veya iradi temsilcisi tarafından kullanılabileceğini belirtmek önemlidir. Birden fazla mirasçı vekil tayininde anlaşırsa herhangi bir engele takılmadan müşterek talepte bulunabilirler. Miras ortaklığında mirasçı doğrudan vekil atanmasını talep edebilir.  Temsilci atanması talebi sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Sözlü olarak yapılmışsa beyan bir tutanakla belgelenir ve mirasçı tarafından imzalanır.

Mirasçıların ve temsilcilerin hak ve sorumluluklarının yanı sıra atama sürecindeki bu esneklik, hukuk sisteminin birden çok mirasçı arasında uyum ve adaleti teşvik etme taahhüdünü vurgular. Miras ortaklığı yapısı, mirasçıların temsil talebinde bulunma haklarını kullanabilmelerini sağlayarak, miras süreci boyunca adaleti ve etkinliği geliştirmeye devam eder.

MİRAS ORTAKLIKLARINDA TEMSİLCİ ATANMA PROSEDÜRÜ

Özetle, miras ortaklığına temsilci atanması tartışmasız bir hukuki mesele olup, çekişmesiz yargılama işi olup basit yargılama usulünü gerektirmektedir.

Hem yasal hem de atanmış mirasçılar, miras ortaklığına temsilci atanmasını talep edebilir, ancak mirası reddeden veya mirastan çıkarılan kişiler böyle bir atama talebinde bulunamaz. Vekil atanmasını talep etmek, tereke işlerine karışmak sayılmakta ve mirası reddetme yetkisinin kaybına yol açmaktadır.

TMK m. 640/III mirasçılara atanma talebinde bulunma hakkını kısıtlamasına rağmen, Yargıtay miras alacaklılarının miras ortaklığına temsilci atanmasını istemesine izin vermektedir. Ancak Yargıtay’ın tüm daireleri bu görüşe katılmamaktadır.

Çekişmesiz yargı işi olmasından mütevellit bir davalı yahut karşı tarafın bulunması zaruri olmasa da davanın hasımsız olarak açılması veya her bir mirasçıya yönlendirilmemesi halinde mali yönden etkilenen tüm mirasçılar soruşturularak davaya dahil edilmelidir.

Özetle, miras ortaklığına temsilci atanması talebinde yetkili mahkeme tereke yönetiminden doğan alacaklarda, miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesinin kesin yetkili olduğu miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir. Miras ortaklığına temsilci atamakla görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.

UYGUN TEMSİLCİ BELİRLEME KRİTERLERİ 

Miras ortaklığına vekil tayininde mahkeme, ortaklığın menfaati, görevin kapsamı ve önemi dikkate alınarak geniş takdir yetkisine sahiptir. Mirasçılar bir temsilci önerebilirken, mahkeme bu önerilerle bağlı değildir ve adayların niteliklerini değerlendirmek zorundadır. Hakim, davanın özel koşullarını değerlendirerek temsilciyi belirler ve karar, seçim nedenlerini içermelidir.

Temsilcinin, fiil ehliyeti, kamu hizmetlerinden alıkonulmamış olma, onursuz bir hayat sürmeme ve mirasçılarla çıkar çatışması içinde olmama gibi vasiye benzer nesnel niteliklere sahip olması gerekir. Ayrıca, temsilcinin mesleği ve uzmanlığı göz önünde bulundurularak görev için yetkin olması gerekir.

Mahkeme güvenilir, tarafsız ve uygun bir kişiyi temsilci olarak atamalı ve temsilci ile mirasçılar arasında çıkar çatışması olmamasını sağlamalıdır.

Sonuç olarak, miras ortaklıklarının önemli bir bileşeni, mülkün uygun şekilde yönetilmesini ve varlıkların adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için bir temsilcinin atanmasıdır. Bir temsilcinin atanması, birden çok mirasçı ile aktif bir miras ortaklığının varlığı ve yönetilecek bir tereke dahil olmak üzere çeşitli ön koşullara tabidir. Mirasçılar arasındaki uyuşmazlık veya anlaşmazlıklar nedeniyle miras ortaklığının işlemez hale gelmesi halinde mahkemeden müdahale talep edilerek vekil tayin edilmesi istenebilir. Hakim kararında mirasçıların kişisel çıkarlarından çok tereke genel çıkarlarını dikkate alır. Mahkeme, ortaklığın çıkarlarını, görevin kapsamını ve önemini ve adayların niteliklerini dikkate alarak temsilci seçiminde geniş takdir yetkisi kullanır. Mirasçılar, bir temsilci atamak için gereklilikleri ve süreçleri anlayarak, yasal sistemde daha iyi gezinebilir ve miras süreci boyunca çıkarlarını koruyabilirler. Bir temsilci atanması, miras hakları ve yükümlülüklerinin adil ve verimli bir şekilde yönetilmesinin sağlanmasında çok önemli bir bileşen olarak hizmet eder.

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması konusunda daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yazıyı paylaşın: