Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

süre tutum dilekçesi örneği

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ NEDİR ?

Süre Tutum Dilekçesi, ceza mahkemelerinde kararın taraflara tefhimi ile birlikte itiraz için taraflara verilen sürelerin durdurulması için kullanılan bir dilekçedir. Bu dilekçe, mahkemede hâkimin verdiği kararı taraflara tefhim ettiğinde, yani tarafların yüzüne okuduğunda ve itiraz süresi de tefhimle başlamışsa, istinaf için belirlenen kısa sürelerin taraf lehine durdurulması amacıyla hazırlanır. Gerekçeli kararın yazılması süreci uzadığında, kararı istinaf için gerekli olan kısa sürede, gerekçeli kararda gerekçeli bilmeden, tefhimle verilen süre içerisinde detaylı bir dilekçe ve itiraz etmesi olanaksız hale gelmektedir. Mahkemede verilen kesin kararı istinaf etmek isteyen taraf, gerekçeli kararın yazılmamış olmasından dolayı gerekçeyi bilemediğinden istinaf gerekçelerini de yazamaz. Bu tür durumlarda, istinaf süresini kesmek için gerekli olan dilekçe, Süre Tutum Dilekçesi olarak anılmaktadır

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI

Süre tutum dilekçesi, başlangıçta hukuki bir boşluktan kaynaklanmıştır. İstinaf/itiraz kanun yollarına başvuru süreleri, kısa kararın tefhimi değil, gerekçeli kararın tebliği ile başladığında, süre tutum dilekçesine gerek olmayabilir.

Süre tutum dilekçesi, kanunda özel bir düzenlemeye sahip değildir. Ancak, 14.09.2022 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla süre tutum dilekçesi artık hukuki bir temele dayanmaktadır. Anayasa Mahkemesi Kararı’nda süre tutum dilekçesi şu şekilde ifade edilmektedir:

“Temyiz süresinin, kısa kararın tefhimi ile başladığı durumlarda, temyiz süresini kaçırmak istemeyen davacı veya davalının, temyize dair yazılı iradesini ortaya koyması, usuli bir hak kaybına uğramaması bakımından kaçınılmazdır. Bu nedenle gerekçeli kararın henüz açıklanmamış olması nedeniyle temyiz gerekçelerinin bildirilemediği ve yalnızca temyiz yoluna başvurma isteğinin ortaya konulduğu dilekçeler, uygulamada “süre tutum” dilekçesi adı ile anılmaktadır.”

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ HANGİ DAVALARDA VERİLİR ?

Süre tutum dilekçesi, kısa kararın tefhiminden itibaren itiraz/istinaf başvuru sürelerinin başladığı davalarda verilir. Eğer bir davada mahkemenin kısa kararında istinaf süresinin gerekçeli kararın tebliği ile başlayacağı söyleniyorsa bu tür davalarda süre tutum dilekçesine gerek yoktur. Çünkü bu tür davalarda istinaf/itiraz süresi zaten gerekçeli kararı tebliği ile başlayacaktır.

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİNİN VERİLME SÜRESİ

Süre tutum dilekçesi verilme süresi, her bir yargılama usulü bakımından farklılık arz edecektir. Ceza mahkemesinde istinaf başvuru süresi Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 273. maddesinde, itiraz başvuru ise yine Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 268. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre ceza yargılaması usulünde istinaf/itiraz başvuru süresi 7 gündür. Süre tutum dilekçesi, kısa kararın tefhiminden itibaren 7 gün içinde verilmelidir. İcra mahkemelerinde istinaf süresi ise İcra İflas Kanunu’nda 10 gün olarak düzenlenmiştir. Buna göre İcra Mahkemelerinde süre tutum dilekçesi verilmesi için öngörülen süre, kısa kararın tefhiminden başlayarak on gün olacaktır. Sürelere dikkat edilmeyerek zamanında süre tutum dilekçesinin verilmemiş olması mahkeme kararının kesinleşmesi sonucunu doğuracaktır.

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR ?

Süre tutum dilekçesi hazırlanırken, kısa karara yönelik itirazlar dilekçe metni içinde bulunabilir. Dilekçenin içeriği detaylı olması zorunlu değildir, çünkü süre tutum dilekçesi sunulduktan sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmesiyle ilgili detaylı itirazları içeren bir dilekçe sunmak mümkündür. Ancak, süre tutum dilekçesinin içeriğinde kısa karara karşı istinaf/itiraz yoluyla başvuruda bulunulduğu ve gerekçeli kararın beklenmekte olduğu bilgilerine de yer verilmelidir.

SIK SORULAN SORULAR 

Süre Tutum Dilekçesinin Süresi Var Mıdır?

Mahkemenin son duruşmadaki kararında belirttiği itiraz süresidir. Bu süre kısa karar tarihinden itibaren başlar.

Süre Tutum Dilekçesi Verildiğinde Ne Olur?

Dilekçeyi veren taraf, gerekçeli karar yazılana kadar mahkemece belirtilen itiraz süresini tutmuş olacaktır ve bu süre işlemeyecektir.

Süre Tutum Dilekçesinde Harç Ödenir mi?

Kanun yoluna başvuru için gerekli harçlar ve tebliğ giderleri olmak üzere tüm masraflar ödenir.

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

“Yasal sürede istinaf süre tutum dilekçesi sunulmasına rağmen, gerekçeli karar tebliğinden itibaren 10 günlük yasal sürede gerekçeli istinaf dilekçesi sunulmadığından, istinaf süre tutum dilekçesinde ileri sürülmeyen hususların temyiz incelemesinde değerlendirilemeyeceğinin tabii bulunmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 59,30 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 13/01/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.” (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi  E. 2020/8945 , K. 2021/235) 

“Dosyanın incelenmesinden, taraf vekillerinin yüzlerine karşı tefhim olunan kısa kararın gerekçe, yargılama gideri ve vekalet ücreti içermemesi ve kaldı ki, yerel Mahkemenin de, “duruşmada hazır olsalar dahi gerekçeli kararın tefhiminden itibaren 8 gün içinde …’a temyiz yolunun açık olduğunu” belirtmesi karşısında, esasen temyiz süresi gerekçeli kararın tebliği ile başlayacağından, kısa kararın süre tutum dilekçesi ile temyiz edilmesi, gerekçeli karar ile başlayacak olan temyiz süresi ve hakkını ortadan kaldırmaz.” (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  E. 2016/11820 , K. 2016/11509)

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 

……. ADLİYE MAHKEMESİ ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Gönderilmek Üzere
……………………..  CEZA MAHKEMESİ’NE
Dosya No : .
İstinaf Eden Sanık :
Müdafi :
Konu :  İstinaf Yoluna Başvuru Süre Tutum Dilekçemizdir.
Mahkemenizin ……….. sayılı dosyası …………….. tarihli duruşmasında müvekkil hakkında verilen hukuka aykırı mesnetsiz söz konusu mahkumiyet kararının istinaf incelemesi neticesinde bozulması talepli istinaf yoluna başvurduğumuza ilişkin süre tutum dilekçemizden ibarettir.
Açıklamalar 
…………………………Mahkemesi’nin  ……………. Esas Sayılı dosyasında ../../…. tarihinde gerçekleştirilen duruşma neticesinde müvekkil sanık aleyhine mahkumiyet kararı tesis edilmiştir. Yerel mahkemece eksik inceleme sonucu verilmiş olan hukuka ve usule aykırı mahkumiyet kararının duruşmada tefhim edilmesi üzerinde süresinde süre tutum dilekçesi verme zarureti doğmuştur.
Daha sonra süresi içinde gerekçeli istinaf sebeplerimizi ayrı bir dilekçe ile mahkemeye sunacağımız veçhile, iş bu süre tutum dilekçesini Sayın Mahkemenize ibraz ediyor ve kararı istinaf ediyoruz.
Sonuç ve İstem : Mahkemenizin kanuna ve hukuka aykırı olarak verilen ………………………………. Mahkemesinin ……./…. dosyasında ../../…. Tarihli mahkumiyet kararının müvekkil sanık lehine iş bu süre tutum dilekçesi ile yapılacak istinaf incelemesi neticesinde BOZULMASINA; Daha sonra süresi içinde gerekçeli istinaf dilekçemizi sunmak üzere  talebimizin kabulüne karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. ../../….
                                                                                                                                                   Sanık Müdafi
Yazıyı paylaşın: