Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Boşanmada Mal Kaçırma *2024

Türk Medeni Kanunu madde 193, eşlere aile rejiminde hukuki işlem yapma özgürlüğü tanımaktadır. Ancak, eşlere tanınan bu işlem serbestisi sınırsız değildir. Kanun koyucu, ailenin ekonomik varlığının korunması ve evlilik birliğinin doğurduğu mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bu serbestiye bazı sınırlamalar getirmiştir. Bu sınırlamalardan bir tanesi eşlerden birinin boşanma esnasında edinilmiş mallar üzerindeki birtakım tasarruflarıdır.

Özellikle, boşanma esnasında edinilmiş mallar üzerinde yapılan tasarruflar, eşten mal kaçırma şüphesi uyandıran en yaygın durumlardan biridir.

Bu makalede, boşanmada eşten mal kaçırma konusunu ele alacağız; bu tür durumlarda neler yapılabileceğini ve haklarınızı nasıl koruyabileceğinizi inceleyeceğiz.

Boşanmada Mal Kaçırma Nedir?

Boşanmada mal kaçırma, bir boşanma süreci sırasında bir eşin, diğer eşten ve mahkemeden mal varlıklarını gizleyerek, adil bir mal paylaşımının önüne geçmeye çalışması anlamına gelir. Bu eylem genellikle, mal varlıklarını azaltmak, alacakları tahsil etmemek, davadan önce yüksek borç altına girmek, yanlış beyanda bulunmak veya mal varlıklarını üçüncü şahıslara aktarmak yoluyla yapılır.

 

Malvarlığının devri: Eşlerden biri, ev veya araba gibi edinilmiş malları, boşanma davası açılmadan önce veya dava sırasında, üçüncü kişilere devredebilir. Bu devir işlemleri, bedelsiz veya düşük bedel karşılığında yapılmışsa, mal kaçırma olarak değerlendirilebilir.

Borçlanma: Eşlerden biri, boşanma davası açılmadan önce veya dava sırasında, yüksek miktarda borçlanabilir. Bu borçlanmalar, gerçek bir ihtiyacın olmadığı veya borçların geri ödenmesinin beklenmediği durumlarda mal kaçırma olarak değerlendirilebilir.

Alacakların tahsili: Eşlerden biri, boşanma davası açılmadan önce veya dava sırasında, alacaklarını tahsil etmeyebilir veya geciktirebilir. Bu durum, diğer eşin edinilmiş mallara katılma alacağını azaltmak amacıyla yapılmışsa mal kaçırma olarak değerlendirilebilir.

Peki, eşten mal kaçırmanın cezai sonuçları nelerdir? Bu sorunun cevabını bulmak için Türk Ceza Kanunu’na bakmak gerekir.

Eşten Mal Kaçırmanın Cezai Yaptırımı Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) “eşten mal kaçırma” olarak nitelendirilebilecek özel bir suç tanımı bulunmamaktadır. Eşten mal kaçırma eylemleri, genellikle boşanma davalarında mal paylaşımı esnasında tespit edilir ve aşağıdaki yaptırımlar uygulanabilir:

Hukuki Yaptırımlar:

İşlemlerin İptali: Yargıtay kararlarına göre, eşten mal kaçırma tespit edildiğinde yapılan işlemler (örneğin, gayrimenkul satışları, tapu transferleri vb.) iptal edilebilir.
Tazminat Hükümleri: Mal kaçırma eylemi sebebiyle mağdur olan eş, haksız eylemler nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep edebilir.

Ceza Hukuku Yaptırımları:

Türk Ceza Kanunu’na göre, mal kaçırma eylemleri dolandırıcılık veya hırsızlık gibi suç unsurlarını taşıyabilir ve bu durumda ilgili cezai soruşturma başlatılabilir.

Diğer Yaptırımlar:

Medeni Yaptırımlar: Eşlerden birinin diğerinin rızası olmadan yapılan işlemlerde, mahkeme tarafından mal rejiminin tasfiyesinde bu işlemleri dikkate almayarak adaletli bir paylaşım yapılabilir.

 

Eşten Mal Kaçırmayı İspatlama Yöntemleri Nelerdir?

Boşanmada mal kaçırmanın ispatlanması, adil mal paylaşımını sağlamak için kritik bir adımdır. Eşinizin mal varlıklarını gizlediğini düşünüyorsanız, ilk olarak banka hesap hareketlerini inceleyerek, olağanüstü para transferleri veya büyük miktarda nakit çekimlerini tespit edebilirsiniz.

Bunun yanında, tapu kayıtları, eşinizin gayrimenkulleri üzerinde yapılan işlemleri gösterir ve bilgisiz yapılan satışlar veya ipotekler mal kaçırma ihtimalini ortaya koyabilir.

Ayrıca, yüksek miktarda yapılan alışverişlerin faturaları ve fişleri, özellikle lüks harcamalar mal kaçırma şüphesini artırabilir.

Diğer ispat yolları olarak tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları gibi kanıtlar, mahkemede mal kaçırma iddialarını desteklemek için önemlidir. Eşinizin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar, lüks yaşam belirtileri sunarak, gizli mal varlıkları hakkında ipuçları verebilir.

Son olarak, eşinizin elektronik iletişimlerini yasal sınırlar içinde incelemek, mal kaçırma planlarına dair bilgiler sunabilir. Bu yöntemler, boşanma sürecinde haklarınızı korumanıza ve adil bir sonuca ulaşmanıza yardımcı olur.

 

Yöntem Açıklama
Banka Hesap Hareketleri Boşanma sürecinde eşlerden birinin hesaplarında görülen olağandışı para transferleri veya büyük miktarda nakit çekimler, mal kaçırma faaliyetlerinin bir göstergesi olabilir.
Tapu Kayıtları Eşin, gayrimenkulleri üzerinde yapılan işlemleri gösteren tapu kayıtları, bilgisiz yapılan satışlar veya ipotekler mal kaçırma şüphesini güçlendirebilir.
Lüks Harcamaların Faturaları Özellikle boşanma sürecinde yapılan yüksek miktarda lüks harcamaların faturaları ve fişleri, mal kaçırma ihtimalini artırabilir.
Tanık İfadeleri Tanıkların ifadeleri, eşlerden birinin mal kaçırma girişimleri hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Aynı zamanda, bu ifadeler mahkemede mal kaçırma iddialarını desteklemek için kullanılabilir.

Boşanmadan 1 Yıl Önce Satılan Malların Durumu: TMK Hükmü ve Yargıtay Kararları

Eşlerden birinin, boşanmayı düşündüğü veya boşanma sürecinin başlamasına yakın bir dönemde, ortak ya da kişisel malları satması, bazı hukuki sonuçlar doğurabilir.

TMK ve Boşanma Sürecinde Mal Satışları

TMK’nın 202. maddesinde düzenlenen edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde, boşanmadan önce yapılan mal satışlarının dikkatle incelenmesi gündeme gelmektedir.. TMK’nın 229. maddesi, boşanmadan bir yıl öncesine kadar yapılan karşılıksız kazandırmaların ve diğer eşin alacak haklarını azaltma amacıyla yapılan devirlerin, mal rejiminin sona ermesi durumunda değerlendirileceğini belirtir.

Yargıtay Kararlarına Göre Boşanmadan Önce Mal Satışı

Yargıtay kararları, boşanmadan bir yıl önce yapılan mal satışlarını genellikle muvazaalı (hileli) olarak değerlendirir. Bu tür satışlar, genellikle diğer eşin rızası olmadan ve onun mal payını azaltmak amacıyla yapılır. Eğer mahkeme, satışın muvazaalı olduğuna karar verirse, yapılan işlemler iptal edilebilir ve mallar eski sahibine iade edilir. Bu, boşanma davalarında sıklıkla rastlanan bir durumdur ve mağdur eşin haklarını korumaya yönelik önemli bir adımdır.

Eşten Mal Kaçırma Sebebiyle Tasarrufun İptali Nedir?

Eşten mal kaçırmada tasarrufun iptali, haksız kazanç sağlanmasını önlemek ve eşler arasında mal paylaşımında adaleti tesis etmek amacıyla Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. TMK madde 229’a göre, muvazaalı işlem olarak nitelendirilen bu tasarruflar, iptal davası açılması halinde iptal edilebilir.

Muvazaalı işlem, gerçekte başka bir amaca hizmet ederken, yasal açıdan başka bir işlem gibi gösterilen işlemleri ifade eder. Eşten mal kaçırma tasarruflarında, eşin asıl amacı, diğer eşin malvarlığını azaltmak ve boşanma davasında haksız bir avantaj elde etmektir.

Eşten mal kaçırma tasarrufunun iptal edilebilmesi için:

– Eşlerden birinin, boşanma ihtimalini öngörmüş olması ve
– İşlemin, diğer eşin malvarlığını azaltmak kastıyla yapılmış olması gerekir.

Bu şartlar ispatlanırsa, mahkeme, mal kaçırma tasarrufunu iptal ederek, malın boşanma davasındaki mal paylaşımına dahil edilmesini sağlayabilir.

Eşten mal kaçırma tasarrufunun iptali davası:

– Boşanma davası sırasında veya boşanmadan sonra açılabilir.
– Davayı açma yetkisi, zarar gören eşe aittir.
– Dava, iptal isteminin yöneltildiği eş ve işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açılabilir.

Dava açılırken, aşağıdaki deliller sunulabilir:

– Boşanma davası ve boşanmaya ilişkin diğer belgeler
– Malvarlığına ilişkin tapu kayıtları, banka hesap dökümleri vb. belgeler
– Tanık beyanları

Boşanmada Mal Kaçırmaya Nasıl Engel Olunur?

Boşanma öncesinde evlilik sözleşmesi yaparak ve ortak malları dikkatlice izleyerek mal kaçırmayı önleyebilirsiniz. Boşanma süreci başladığında, mahkemeden ihtiyati tedbir talep ederek, aile konutuna şerh koyarak ve mal paylaşımı davası açarak eşinizin malları üzerindeki kontrolünü sınırlandırabilirsiniz. Ayrıca, eşinizin mal kaçırma girişimlerine ilişkin delil toplamak, durumu hukuki olarak güçlendirecektir.

 

1. Boşanma Davası Açmadan Önce:

Evlilik Sözleşmesi Yapın: Evlilik sözleşmesi, evlilik boyunca edinilecek malların kime ait olacağını ve boşanma halinde nasıl paylaşılacağını önceden belirlemenizi sağlar. Bu sayede, mal rejiminin yasal çerçevesi netleşmiş olur ve mal kaçırma ihtimali azalır.

Ortak Mallara Dikkat Edin: Ortak mülkiyete sahip taşınmazlar, araçlar ve bankadaki paralar gibi varlıkları takip edin. Bu varlıklarda olağandışı bir hareketlilik fark ederseniz, bir avukata danışmanızda fayda var.

Finansal Bilgilerinizi Paylaşın: Eşinizle ortak kredi kartları, banka hesapları ve yatırımlar gibi finansal bilgileri paylaşın. Bu sayede, eşinizin bu varlıklarda tek taraflı işlem yapmasını engelleyebilirsiniz.

Aile Konutuna Şerh Koyun: Aile konutu şerhi, Tapu Kanunu’nun 159. maddesi uyarınca, evlilik birliğinde kullanılan ve eşlere ait olan taşınmazın üzerine konulan bir şerhtir. Bu şerh sayesinde, aile konutu, eşlerden birinin tek başına satmasını veya ipotek etmesini engeller.

2. Boşanma Davası Açıldıktan Sonra:

İhtiyati Tedbir Talep Edin: Boşanma davası açtıktan sonra, mahkemeden malvarlıkları üzerinde ihtiyati tedbir kararı almanızı talep edebilirsiniz. Bu sayede, eşinizin dava sonuçlanana kadar mal varlıklarını satmasını veya devretmesini engelleyebilirsiniz.

Mal Paylaşımı Davası Açın: Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin dava, boşanma davası süresinde herhangi bir zamanda açılabilir. Böylece mallar üzerinde ihtiyati tedbir talep edilerek, eşten mal kaçırma önlenebilir.

Delilleri Toplayın: Eşinizin mal kaçırma girişimlerine dair delil toplamak önemlidir. Bu deliller arasında banka dökümleri, tapu kayıtları, e-postalar ve tanık beyanları yer alabilir.

 

Sık Sorulan Sorular

Eşten Mal Kaçırma Cezası Nedir?

Eşten mal kaçırma cezası, eşlerden birinin diğerinin rızası olmaksızın mal varlığını gizli şekilde azaltması veya yok etmesi durumunda uygulanan hukuki yaptırımlardır. Türk Medeni Kanunu’na göre, bu tür davranışlar, mal rejiminin tasfiyesi sırasında dikkate alınır ve gerekli düzeltmeler yapılır.

Boşanmada Mal Kaçırma Nasıl Engellenir?

Boşanmada mal kaçırmanın engellenmesi için mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulunulabilir. Bu tedbirler, mal varlıklarının satışının önlenmesine yönelik olup, boşanma davası sonuçlanıncaya kadar geçerli olabilir.

Boşanmada Mal Kaçırma Kaç Yıl?

Boşanmada mal kaçırma, eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde gerçekleşirse, Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince değerlendirilir. Bu süre zarfında yapılan işlemler, tasfiye sürecinde dikkate alınır ve gerektiğinde düzeltilir.

Mal Kaçırmanın Cezası Nedir?

Mal kaçırma cezası, eşler arasında dürüstlük kuralına aykırı hareket edilmesi ve mal rejiminin adil bir şekilde tasfiyesini engellemeye yönelik davranışlarda bulunulması durumunda uygulanır. Bu cezalar, yapılan işlemlerin iptali veya tazminat yükümlülükleri şeklinde olabilir.

Hangi Durumlar Mal Kaçırmaya Girer?

Mal kaçırma, genellikle karşılıksız kazandırmalar veya eşin rızası olmaksızın yapılan devirler gibi işlemleri içerir. Özellikle, eşlerden birinin diğer eşin katılma alacağını azaltma niyetiyle yaptığı işlemler, mal kaçırma kapsamına girer.

Eşin Evden Eşya Kaçırması Suç mu?

Evlilik birliği devam ederken eşlerin mal kaçırmak suretiyle belirli malvarlığı değerlerini elden çıkarmasını önlemeye yönelik TMK m. 199/f.1’de düzenlenen tasarruf yetkisinin sınırlanması hükmü vardır. Bu hükmün amacı, aile hukukuna özgü bir tedbir mekanizmasını kullanmaktır.

Mal Kaçırma Davası Ne Kadar Sürer?

Mal kaçırma davasının süresi, davanın karmaşıklığına ve yerel mahkemelerin iş yüküne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ancak genel olarak, bu tür davaların yargılama süreci birkaç aydan birkaç yıla kadar uzayabilir. Bu süre, davaya konu olan delillerin toplanması, tanık ifadeleri, ve mahkemenin değerlendirmesine bağlı olarak farklılık gösterecektir.

Evliyken Arabaya Nasıl Tedbir Konulur?

Hukuki Başvuru:

İhtiyati Tedbir Talebi: Boşanma davası açıldığı zaman, araca veya diğer önemli mal varlıklarına zarar gelmemesi için mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulunulabilir. Bu talep, davanın sonuçlanmasına kadar geçerli olacak şekilde aracın satışını, devrini veya rehin edilmesini geçici olarak durdurabilir.

Mahkeme Kararı:

Tedbir kararının alınması için mahkeme, başvurunun makul ve gerekli olduğuna kanaat getirmelidir. Bu, genellikle başvuruyu yapan eşin, aracın kötüye kullanılma riskini veya haksız yere elden çıkarılma ihtimalini somut delillerle göstermesi gerektiği anlamına gelir.

Uygulama:

Mahkeme, tedbir kararı verdiğinde, bu karar ilgili taşıtın kayıtlı olduğu Trafik Şube Müdürlüğü’ne veya ilgili diğer resmi kurumlara bildirilir. Böylece, araç üzerinde herhangi bir işlem yapılması resmi olarak engellenmiş olur.

Aracın Durumu:

Tedbir kararı alındıktan sonra, araç üzerinde yapılacak her türlü işlem için mahkeme izni gereklidir. Bu süreçte araç satılamaz, devredilemez veya rehin edilemez.

Tedbirin Kaldırılması:

Boşanma davası sonuçlandığında, mahkeme tarafından verilen nihai karara göre tedbirin devam edip etmeyeceğine karar verilir. Davanın sonucuna bağlı olarak, tedbir kalıcı olarak kaldırılabilir veya mal paylaşımı çerçevesinde yeni düzenlemeler yapılabilir.

Eşin Evden Eşya Kaçırması Cezai Bir Fiil Midir?

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) “eşten mal kaçırma” özel bir suç olarak düzenlenmemiştir. Dolayısıyla, eşin evden eşya kaçırması tek başına cezai bir suç teşkil etmez.

Ancak, eşin eşya kaçırırken kullandığı yöntem ve bu eylemin sonuçlarına göre farklı suçlar söz konusu olabilir. Bu suçlar şunlar olabilir:

Hırsızlık: Eş, diğer eşin rızası olmadan ve malvarlığına zarar vermeksizin evden eşya alıyorsa, bu durum hırsızlık suçu olarak değerlendirilebilir. (TCK Madde 141)
Gasp: Eş, diğer eşe karşı zorla veya tehdit kullanarak evden eşya alıyorsa, bu durum gasp suçu olarak değerlendirilebilir. (TCK Madde 288)
Malvarlığına Zarar Verme: Eş, evden eşya alırken eşyaya zarar veriyorsa, bu durum malvarlığına zarar verme suçu olarak değerlendirilebilir. (TCK Madde 185)
Dolandırıcılık: Eş, diğer eşini kandırarak veya yalan beyanda bulunarak evden eşya alıyorsa, bu durum dolandırıcılık suçu olarak değerlendirilebilir. (TCK Madde 157)

 

Eşin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması Nedir?

Evlenmeden Önce Alınan Mallar Kime Kalır?

 

Bu konuda daha fazla yardım veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Boşanmada Mal Kaçırma

Yazıyı paylaşın: