Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

açığa imzanın kötüye kullanılması suçu

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

Açığa imzanın kötüye kullanılması bir suç teşkil eder. Açığa imza, hiç yazı taşımayan veya yazı taşımakla birlikte hüküm ifade etmeyen bir kağıdın imzalanmasıdır.  Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun topluma karşı suçlar bahsinde yaptırıma bağlanmıştır. Bir kimseye belirli bir tarzda doldurulması için teslim edilen kısmen veya tamamen imzalı boş kağıt kural olarak kendisine verildiği amaca uygun olarak doldurulmalıdır. Bu boş kağıt veriliş amacına uygun olarak doldurulmalıdır. Ancak boş kağıdın verilme nedeninden farklı bir şekilde doldurulması durumunda açığa imzanın kötüye kullanılması suçu oluşur.

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu 2 farklı şekilde meydana gelebilir. Bunlar;

1. Teslim edilen açığa imzalı kağıdın kötüye kullanılması

Bu durumda bir kişinin kendi hür iradesiyle kağıdı faile vermektedir. Teslim edilen bu kağıt teslim edenin istediğine veya veriliş nedenine aykırı olarak doldurulursa bu kişi cezalandırılır. Boş imzalı kâğıdı kimin teslim ettiğinin önemi yoktur. İmza sahibinin rızasıyla 3.kişiler de bu kâğıdı faile teslim etmiş olabilir. Fail bu kâğıdı doldurunca suç oluşur. Suçun oluşması için ayrıca doldurduğu bu kâğıdı bir yerde fiilen kullanması gerekmez.

Önem arz eden hususlar;

– İmza gerçek olmalı.

– İmzalı boş kağıt, resmi ya da özel belge niteliğinde olmamalı. (bu takdirde belgede sahtecilik suçu gündeme gelir.)

Bu hususlar gerçekleşmişse suç gündeme gelir. Ancak belirtmek gerekir ki, bu olasılıkta suçun soruşturulma ve kovuşturulması mağdurun şikayetine tabidir. Mağdur ilgili makamlara şikayette bulunmaz ise suç oluşmuş olsa bile ilgili makamlar kendiliğinden bu suçu soruşturamaz.

2. Hukuka aykırı olarak ele geçirilen veya elde bulundurulan kağıdın doldurulması

Bu durumda ise söz konusu boş kağıt mağdurun iradesi dışında failce doldurulmaktadır. Bu durumda fail belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya mahkum edilir. Bu durumda mağdurun şikayeti aranmaksızın ilgili makamlarca re’sen soruşturma ve kovuşturma yapılır. bu bağlamda;

– İmzalı ve kısmen ya da tamamen boş bir kağıt olmalı

– Fail bu kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirmeli veya elinde bulundurmalı

– Fail kağıdı hukuki sonuç doğuracak şekilde doldurmalı

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN CEZASI 

1. Teslim edilen açığa imzalı kâğıdın kötüye kullanılması halinde fail ÜÇ AYDAN BİR YILA KADAR hapis cezasına hükmolunur. Bu suçun kısa süreli hapis cezasına tabi olmasından ötürü diğer şartlar da gerçekleşirse adli para cezasına çevrilebilir.

2. Hukuka aykırı şekilde ele geçirilen veya elde bulundurulan açığa imzalı boş kağıdın doldurulması halinde ise belgede sahtecilik hükümlerine göre ceza verilir.

Şartları gerçekleşirse hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNDA İSPAT

Mağdur iddiasını kural olarak tanıkla ispat edemez. Bu husus HMK madde 201 ile hüküm altına alınmıştır. Senede karşı senetle ispat zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak bu zorunluluk yalnızca senedin taraflarını kapsamakta olup senedin tarafı olmayan 3.kişiler iddialarını tanıkla etmelerinde kanuni sakınca yoktur.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçundan doğan davalarda Asliye Ceza Mahkemesi görevlidir. Ancak somut olayda açığa imzanın kötüye kullanılması suçunun yanısıra dolandırıcılık gibi başkaca bağımsız suç tiplerinin bulunması halinde dava Ağır Ceza Mahkemesi görevli kılınmıştır.

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI ŞİKAYET SÜRESİ VE DAVA ZAMANAŞIMI

Teslim edilen açığa imzalı kağıdın fail tarafından veriliş nedenine aykırı olarak doldurması halinde suçun soruşturulması için mağdurun şikayeti aranır. Mağdur kural olarak 6 ay içinde bu hususu ihbar etmelidir. Şikayet süresi 6 aydır. İkinci durum olan hukuka aykırı olarak ele geçirilen veya elde bulundurulan kağıdın doldurulması ise şikayete tabi değildir.

Dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. Suçun meydana gelmesinden 8 yıllık süre içinde dava edilmez ise dava zamanaşımına uğrayacak ve bu durumda artık soruşturma ve kovuşturma yapılamayacaktır. Olası hak kayıplarının önüne geçebilmek için İstanbul ceza avukatı ile hukuki sürecinizi başlatabilirsiniz.

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI YARGITAY KARARLARDAN ÖRNEK ALINTILAR

“Sanık hakkında, katılandan haricen satın aldığı arazi hisselerine karşılık katılana ödediği paraların teminatı olarak katılan tarafından imzalanmış boş senedi iade etmeyerek doldurup icraya koymak suretiyle açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında; açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunun soruşturulmasının şikayete tabi olması, 5237 sayılı TCK’nın 73/2. maddesinde, şikayet süresinin fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren başlayacağının belirtilmesi karşısında; sanık tarafından suça konu senede dayanılarak katılan aleyhine 06.12.2012 tarihinde icra takibinin yapıldığı, katılana ödeme emrinin usulüne uygun olarak 07.12.2012 tarihinde tebliğ edildiği ve katılanın bu tarih itibariyle fiil ve failden haberdar olduğunun kabul edilmesi gerektiği anlaşılmakla, tebliğnamede bu yönde bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

  1. Ceza Dairesi         2017/4989 E.  ,  2017/7888 K.

“Araç kiralama işi yapan sanıktan araç kiraladığı, buna binaen teminat amacıyla tamamen boş bir senedin altına iki adet imzasını atarak sanığa verdiği, daha sonra katılanın bu araçla kaza yaptığı, araç sahibinin kasko bedelini alabilmek için sigorta şirketi aleyhine dava açtığı ve davanın kısmen kabulüne karar verildiği, sanığın kalan tamir bedelini katılandan talep ettiği ve katılanın da bu talebi karşıladığı, katılanın senedini istemesine rağmen sanık tarafından verilmediği, daha sonra sanık tarafından suça konu senedin üst kısmı doldurulmak suretiyle katılan aleyhine icra takibine girişildiği ve bunun üzerine katılanın suç duyurusunda bulunduğu, soruşturma kapsamında imzalar dışındaki kısımların sanığın eli ürünü olduğu ile kovuşturma aşamasında senetteki yazıların imzaların atılmasından daha sonraki bir tarihte yazıldığı ve bu işlemde farklı kalemlerin kullanıldığının bilirkişi marifetiyle tespit edildiği olayda, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla …. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan kamu davasında, mahkeme tarafından eylemin sevk maddesindeki nitelikli dolandırıcılık suçunu değil, TCK 209/1 maddesinde düzenlenen “açığa imzanın kötüye kullanılması” suçunu oluşturduğu belirtilerek dosya görevli Sulh Ceza Mahkemesine tevdi edilmiştir. … Sulh Ceza Mahkemesi, sanığın üzerine atılı “açığa imzanın kötüye kullanılması” suçundan yargılamasını yaparak beraatine karar vermiş ve bu hususu da hükümde açıkça belirtmiştir.”

(15. Ceza Dairesi         2013/28881 E.  ,  2016/3926 K.)

“Sanığın boş olarak katılan …’dan aldığı senedi aralarındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurup icraya vermek suretiyle üzerine atılı açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında suçtan doğrudan zarar görmeyen …’nün davaya katılma hakkı bulunmadığı gibi verilen katılma kararının da tefecilik suçuna yönelik olacağı ve bu katılma kararının açığa atılı imzanın kötüye kullanılması suçu yönünden kurulan hükmü temyiz yetkisi vermeyeceği cihetle, şikayetçi vekilinin vaki temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca…”

(11. Ceza Dairesi         2016/10908 E.  ,  2018/5819 K.)

 

Yazıyı paylaşın: