Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

adli kontrol kararı

Adli Kontrol Kararı Nedir?

ADLİ KONTROL KARARI NEDİR?

Adli kontrol kararı, ceza muhakemesi kanunun 109. Maddesinde “Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir” şeklinde tanımlamıştır. Bu sebeple şüpheli veya sanık hakkında;

1. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması,

2. Bir tutuklama nedeninin bulunması,

3. Tutuklama tedbirinin somut olayda orantısız olması şartları gerçekleştiğinde, adli kontrol kararı verilebilmektedir.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ NELERDİR?

Adli kontrol tedbirleri Ceza Muhakemesi Kanunun 109/3Maddesinde şu şekilde sıralanmıştır;

1. Yurt dışına çıkamamak. (En çok başvurulan adli kontrol tedbiri olup şüpheli veya sanık hakkında ilgili birimlere uyap üzerinden bildirilerek şüpheli veya sanığın kaçması engellenmektedir.)

2. Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.(Uygulamada imza yükümlülüğü olarak bilinmektedir. Şüpheli veya sanığa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce tebliğiyle bildirilmektedir.)

3. Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.

4. Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.

5. Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.

6. Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak.

7. Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmek.

8. Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak.

9. Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.

  • Konutunu terk etmemek.
  • Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek.
  • Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek.

Adli Kontrol Tedbirlerinden “Güvence” Nedir?

Şüphelinin veya sanığın tutuklanması yerine güvence parası yatırmasına karar verebilir. Bu güvence parasının miktarı bir defa da mı taksitler halinde mi ödeneceği taksitlerin sayısı ve ödeme süreleri şüpheli veya sanığın parasal durumu göz önünde bulundurularak yargılama makamınca belirlenir. Güvence parası yatıran şüpheli veya sanık, katılması emredilen bütün usul işlemlerinde hazır bulunmak, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek ve hakkında mahkûmiyet kararı verilirse, infazına gelmek zorundadır. Aksi takdirde yatırılan güvence parası devlet hazinesine gelir kaydedilir.

Güvence yatırması emredilen kişi katılması emredilen bütün usul işlemlerinde hazır bulunmuş, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiş ve mahkûmiyet kararının infazına gelmiş ise, güvencenin bu yükümlülükleri karşılamak üzere ayrılmış kısmı kendisine iade edilir. Güvencenin, suç mağduruna veya nafaka alacaklısına kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararları verildiğinde şüpheli veya sanığa geri verilir. Hükümlülük halinde güvence parası kalan miktar iade olur.

ADLİ KONTROL KARARINI HANGİ MERCİ VERİR?

Adli kontrol kararı, soruşturma evresinde savcının talebi üzerine sulh ceza hakimliğince verilir. Kovuşturma evresinde ise mahkeme resen karar vermeye yetkilidir.

ADLİ KONTROL KARARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR? 

İtiraz kanun yolu ceza muhakemesinde olağan kanun yolları arasında yer almakta olup mahkemenin vermiş olduğu kararların bir üst mahkemece incelemesidir. Soruşturma evresinde sulh ceza hakimliğine, kovuşturma evresinde mahkemeye kişinin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır.

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZIN İNCELEMESİNİ KİM YAPAR?

Adli kontrol kararına itiraz edildiğinde , kararı veren hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse vermiş olduğu kararı en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir. Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, o yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik için bir numaralı hâkimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir.

ADLİ KONTROL KARARINA KİMLER İTİRAZ EDEBİLİR?

Adli kontrol kararına;

1. Savcı (Soruşturma evresinde adli kontrol uygulanmasına ilişkin talebi reddedildiğinde),

2. Suçtan zarar gören (adli kontrol kararının reddine karşı veya kaldırılmasına karşı)

3. Şüpheli ve Müdafi

4.Şüphelinin yasal temsilcisi ve eşi karara karşı itiraz edebilecektir.

ADLİ KONTROL KARARI KONUSUNDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Şüpheli veya Sanık Adli Kontrol Kararının İçeriğinin Değiştirilmesini İsteyebilir Mi ?

Adli kontrol kararını kaldırmaya veya içeriğini değiştirmeye, soruşturma evresinde sulh ceza yargıcı, kovuşturma evresinde mahkeme yetkilidir. Şüpheli veya sanığın adli kontrol kararını kaldırılmasını veya içeriğinin değiştirilmesini talep etme hakkı vardır. Bu durumda, karar verilmeden önce savcının görüşü alınır. Yargılama makamı, kararını beş gün içinde vermek zorundadır.

Şüpheli veya Sanık Adli Kontrol Kararlarını Yerine Getirmezse Ne Olur?

Cmk’nun 112. Maddesince adli kontrol kararının gereğini kasten yerine getirmeyen şüpheli veya sanık, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun yetkili ve görevli yargılama makamınca tutuklanacaktır. Fakat hükmün adli kontrol kararının gereğini yerine getirmeyenler açısından tutuklama kararı verilmesinin bütün şartlarını ortadan kaldırdığı düşünülmemelidir. Aksi takdirde adli kontrol karanını gereğini yerine getirmeyenin tutuklanması, bir tedbir değil ceza niteliği taşır. Bu sebeple mahkeme ihlal halinde de tutuklamanın şartlarının mevcut olup olmadığını s  inceleyecektir.

Adli Kontrol Kararı Adli Sicile İşler Mi ?

Adli sicil kaydı kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bilgilerin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nce tutulan kayıttır. İş bu kayıtta kişilerin Türk mahkemelerinde ve yabancı ülke mahkemeleri nezdinde almış oldukları tüm mahkûmiyet kararları kaydedilir. Bu sebeple adli kontrol kararları kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmüne istinaden verilmediğinden adli sicile işlenmez.

Adli Kontrol Kararı ile Denetimli Serbestlik arasındaki Farklar Nelerdir?

Denetimli serbestlik hakkında yargılama tamamlanmış ve hüküm kesinleşmiş olan kişinin cezasının belli bir kısmını tamamladıktan sonra , toplum yaşamına uyum sağlaması için durumuna göre özgürlüğünü kısıtlamak yerine bir takım tedbirlerle ceza evinden çıkmasıdır. Adli kontrol ise soruşturma ve kovuşturma evresinde uygulanan bir tedbir olup ,halen yargılaması devam eden kişinin yargılama devam ederken özgürlüğünün kısıtlanması yerine bir takım şartlarla tutuklanmamasıdır.

Adli Kontrol Kararı Sonrası Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Adli kontrol kararı sonrası adres değişikliği soruşturma evresinde ilgili savcılıktan kovuşturma evresinde ise kararı veren mahkemeden talep edilir. İlgili merci kabul kararı verirse, adli kontrol hükümleri bildirilen  adreste devam edecektir.

Adli kontrol kararı ve itirazı konusunda daha detaylı bilgi için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Yazıyı paylaşın: