Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı – Tazminat, Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru, Görevli Mahkeme

Araç Değer Kaybı Nedir?

Kısaca ”değer kaybı” olarak da bilinen ”araç değer kaybı’‘ trafik kazaları sonrasında onarılan araçların ikinci el piyasa değerlerinde oluşan maddi kaybın belirlenmesini ifade eder. Trafik kazası sonucunda ne kadar kusursuz bir şekilde onarılmış olursa olsun, araç değer kaybı kaçınılmazdır.

 

Tramer (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi) kaydına sahip olan araçların ikinci el değerleri azalır ve satışları daha zor hale gelir. Kaza sonrası onarılan bir araca teklif edilen bedel, kazaya karışmamış ve iyi koşullarda kullanılmış benzer araçlara göre genellikle daha düşüktür. Bu nedenle, kazadan sonra araçta meydana gelen değer kaybının telafi edilmesi önemlidir.

 

“Araç Değer Kaybı Tazminatı Nasıl Talep Edilir?”

Bir trafik kazası meydana geldiğinde, kusuru olmayan araç sahibi, aracındaki hasarın belirlenmesi ve değer kaybının tazmin edilmesi için talepte bulunabilir. Kazada suçu olmayan tarafın aracındaki zararı, kazaya sebep olan kişi tarafından karşılanmalıdır.

Bu nedenle, trafik kazası sonucunda aracında değer kaybı oluşan ancak kusuru olmayan araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında, kusurlu aracın trafik sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine başvurabilirler. Sigorta kuruluşu, başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yazılı olarak başvuruyu cevaplamalıdır. Eğer sigorta kuruluşu bu süre içinde cevap vermez veya cevap talebi karşılamazsa, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun uyarınca tahkime başvurabilir.

 

” (…) Ayrıca davalı … kazaya neden olan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta şirketi olup araçta meydana gelen gerçek zarardan sorumludur. Değer kaybı, gerçek zarar kapsamında olduğu halde davalı … şirketinin de sorumlu olacağı gözetilmeden davanın reddine karar verilmiş olması da doğru değildir.
SONUÇ; Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine (…)” -17. Hukuk Dairesi  2011/7637 E.  ,  2012/1904 K.

 

Kusurlu aracın sigorta şirketi, temerrüde düştüğünde, zarar gören iki farklı yerde dava açma hakkına sahiptir. Bu yerler sırasıyla Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Sigorta Tahkim Komisyonu‘dur.

Normal koşullarda, kazada kusuru olan kişinin değer kaybı talep etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak, aracın kasko sigortası kapsamında, kaza sonucu kusurlu olsa dahi değer kaybı talebinde bulunma hakkı tanınmışsa, bu durumda değer kaybı tazminatı istenebilir.

 

” (…) Kasko Sigortası Genel Şartları A.5 maddesinde teminat dışında kalan haller belirtilmiş olup ” % 100 kusurlu” olma hali teminat dışında bırakılmamıştır. Meydana gelen hasar, sözleşmede belirtildiği şekilde kasko sigorta poliçesi düzenlenmesi halinde teminat kapsamında kalmaktadır. Bu nedenle kiracının, araçta meydana gelen hasardan sorumlu tutulamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Hükmün bu nedenlerle BOZULMASI gerekmiştir (…)” – 6. Hukuk Dairesi 2014/3150 E.  ,  2014/13914 K.

 

”Araç Değer Kaybı Nasıl Belirlenir?”

Kaza sonucu meydana gelen araç değer kaybının tespiti, Yargıtay kararlarına göre, o dönemin piyasa rayici baz alınarak yapılmalıdır. Genel olarak, bu tespit işlemi oldukça basit bir mantıkla gerçekleştirilir. Kazaya karışan aracın, kaza öncesi piyasa değeri ile hasarın onarımı sonrası rayiç değeri arasındaki fark hesaplanarak değer kaybı miktarı belirlenir. Ancak, farklı hesaplama yöntemleri de bulunmaktadır. Son dönemde yaygınlaşan bir diğer yöntem ise şöyle açıklanabilir:

Toplam Değer Kaybı = Temel Değer Kaybı x Hasar Boyutu Katsayısı x Araçın Kullanım Durumu

 

” (…) Dava, araçta meydana gelen değer kaybının tahsili istemine ilişkindir.
Araçta meydana gelen değer kaybının tespiti için, aracın kaza tarihindeki hasarsız hali ile piyasa rayiç değeri ve araçtaki hasar onarıldıktan sonraki hali ile piyasa rayici belirlendikten sonra aradaki farkın değer kaybı zararı olarak kabulü gerekir.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda bu yöntem uygulanmadan değer kaybı tespit edilmiştir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz (…) karşı davacı taraf lehine BOZULMASINA (…) 17. Hukuk Dairesi 2014/21354 E.  , 2017/3848 K.

 

Sigorta eksperleri, araçta meydana gelen değer kaybını belirlerken çeşitli kriterleri göz önünde bulundurur. Bu kriterler arasında şunlar yer alır:

– Araçın ikinci el piyasa değeri

– Daha önceki hasar geçmişi

– Araçtaki kilometre durumu

– Üretim yılı

– Hasar gören parçalar ve bunların araçtaki değeri

Tüm bu faktörler, değer kaybını belirleme sürecinde dikkate alınır ve aracın kazadan önceki ve sonraki değerlerini belirlerken kullanılır.

 

”Araç Değer Kaybı Tazminatı Talebinin Koşulları Nelerdir?”

Araç değer kaybı tazminatı istenmesi için belirlenmiş yasal şartlar bulunmaktadır. Bu koşullar şu şekildedir:

Başvuru Süresi: Değer kaybı tazminatı için başvurular, kaza tarihinden itibaren en fazla 2 yıl içinde yapılmalıdır.

Kusur Oranı: Tazminat talep eden kişi, trafik kazasında %100 oranında kusurlu olmamalıdır. Kusur oranı, talebin geçerliliği için belirleyici bir faktördür.

Önceden Zarar Görmemiş Parçalar: Kazada zarar gören parçaların daha önce hasar almamış olması gerekmektedir. Talep, kazadan kaynaklanan yeni ve ek zararlara dayanır.

Hasar Düzeyi: Araç, ağır hasar almamış ve onarılmaya uygun bir durumda olmalıdır. Değer kaybı talebi, aracın onarılabilecek bir durumda olduğu varsayımına dayanır.

Talep Sahibi ve Kusur Durumu: Yukarıdaki koşulların sağlanmasıyla birlikte, kaza yapan tarafın kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekir. Bu durumda, değer kaybı tazminatı talep edilebilir ve ayrıca değer kaybı nedeniyle tazminat davası açılabilir.

Bu koşullar, araç değer kaybı tazminatı talebinin yasal temellerini oluşturur. Bu şartlara uygun başvurular, olumlu sonuçlanma olasılığını artırabilir.

 

” (…) Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davalarında, zarar veren taraf, kusuru oranında, gerçek zarardan sorumlu olur. Kusur ve gerçek zararın konusunda uzman bilirkişi marifetiyle tespit edilmesi gerekir. Olayla ilgili düzenlenen kaza tespit tutanağında davalının, davacı aracına arkadan çarpma kuralını ihlal etmesi nedeniyle tamamen kusurlu olduğu belirtilmiştir. Davacı vekili, davalının olayda %100 oranında kusurlu olduğuna dayanarak araçta meydana gelen hasarın davalının (…)” 17. Hukuk Dairesi 2015/547 E.  ,  2015/7868 K.

 

”Araç Değer Kaybı Tazminatı Kim Tarafından Karşılanmalıdır?”

Trafik kazasında suçlu olan taraf, herhangi bir kusuru olmayan araç sahibinin zararlarını karşılamakla yükümlüdür. Bu nedenle, araç değer kaybıyla ilgili talepler, kusurlu olan kazaya karışan tarafa ve dolayısıyla trafik sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine yöneltilir. Bu taleplerin ilgili sigorta şirketine yazılı olarak sunulması gerekmektedir.

Karayolları Trafik Kanunu‘nun 97. maddesine göre, zarar verenin sigortacısına dava açmadan önce başvuru yapılması zorunludur. Sigorta şirketine başvuru, bir dava şartı olarak kabul edilir. Sigorta şirketine başvurulmadan açılan davalar mahkemelerce dava şartı eksikliği nedeniyle reddedilir. Bu düzenleme ile amaçlanan, zarar görenin yargıya başvurmadan önce sigorta şirketine başvurarak zararının tazmin edilmesini sağlamaktır.

 

”Sigorta Şirketlerinin Araç Değer Kaybı Sorumluluğu”

Trafik kazalarında araçların değer kaybı, sigorta süreçleri açısından kritik bir konudur. Bu bağlamda, kusurlu ve kusursuz araç sahiplerinin karşılaştığı durumlar ve sigorta şirketlerinin sorumlulukları şu şekildedir:

 

Kazada Kusurlu Olan Araç Sahipleri: Kazaya sebep olan araç sahiplerinin trafik sigortası, yani Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, kendi araçlarının ve diğer araçlara verilen hasarların maliyetini karşılar. Ancak, kusurlu olan araç sahipleri, araçlarında meydana gelen değer kaybını trafik sigortası ile talep edemezler. Bu nedenle, değer kaybı talepleri trafik sigortasının kapsamı dışındadır.

 

Kazada Kusuru Olmayan Araç Sahipleri: Kusuru olmayan araç sahiplerinin trafik sigortası poliçesi, kendi araçlarının onarım masraflarını ve diğer araçlara verilen zararları karşılar. Ancak, kusursuz araç sahiplerinin araçlarında kazadan kaynaklanan değer kaybı varsa, bu kaybı karşılayan taraf kazayı gerçekleştiren kusurlu araç sahibinin trafik sigorta şirketidir. Kusursuz araç sahipleri, trafik sigortası ile değer kaybı talebinde bulunabilirler.

 

Kasko Sigortası ve Değer Kaybı Talepleri: Herhangi bir araç sahibi, kasko sigortası kapsamında ise ve poliçede değer kaybı talep hakkı varsa, kusurlu olsa bile değer kaybı tazminatı talep edebilir.

 

(…) Davalı sigorta şirketi vekili, davacının araç değer kaybı talebinin poliçe teminatı kapsamında olmadığını, davaya konu kaza nedeniyle davacının aracında değer kaybı meydana gelmeyip aksine orjinal parçalar kullanılarak yapılan tamirat neticesinde değer artışı oluştuğunu, davanın açılmasına sebebiyet vermediklerinden yargılama giderlerinden sorumlu tutulmamaları gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur (…)” – 17. Hukuk Dairesi 2015/2939 E.  , 2015/11176 K.

 

“Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Başlatılır?”

Araç değer kaybı davası için ihtar veya başvuru süreci tamamlandıktan sonra, doğrudan Sigorta Tahkim Komisyonu‘nda dava açılabilmektedir. Diğer bir seçenek ise yine ihtar veya başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, Asliye Ticaret Mahkemesi (bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesi) nezdinde dava açmaktır.

Sigorta şirketlerine karşı açılan araç değer kaybı davalarını gören mahkemeler genellikle Asliye Ticaret Mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme ise kaza meydana geldiği yerdeki mahkeme, davalının bulunduğu yer mahkemesi veya mağdurun ikamet ettiği yer mahkemesidir.

Bu dava kime karşı açılır sorusuna da cevap vermek gerekirse, kusurlu aracın sürücüsüne ve/veya sahibine veya kusurlu aracın trafik sigortacısına karşı açılabilir.

 

“Araç Değer Kaybı Davası Ne Kadar Sürer?”

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda açılan davalar, Sigortacılık Kanunu gereğince Sigorta Hakemleri tarafından 4 ay içinde sonuçlandırılmalıdır. Bu süreç, röportörün işlenmesi, tebligatlar ve icra işlemlerini de içerir. Dolayısıyla, Sigorta Tahkim Komisyonu’nda davaların genellikle 6 ay içinde sonuçlandığı ve tahsilat işlemlerinin de tamamlandığı söylenebilir.

 

“Araç Değer Kaybı Davası Ne Zaman Zamanaşımına Uğrar?”

Araç değer kaybı davası zamanaşımı süresi, zarar ve ziyanın fark edildiği tarihten itibaren başlayarak 2 yıl, her halde kaza gününden başlayarak 10 yıldır. Son 2 yıl içinde bir kaza yaşandıysa ve %100 kusurlu değilseniz, araç değer kaybı tazminatını dava yoluyla talep edebilirsiniz.

Araç değer kaybı davası, uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Bu davaların açılmasından önce, profesyonel bir motorlu kara araçları değer kaybı eksperinden alınacak rapor son derece önemlidir. Bu rapor, hukuki başvuru ve dava sürecinde yol gösterici olacaktır.

 

” (…) davacı tarafın, davaya konu ettiği alacak miktarlarını 24.06.2013 tarihli ıslah dilekçesiyle artırdığı; davalı …Ltd. Şti. vekilinin (ıslah dilekçesinin usulüne uygun şekilde 28.10.2013 tarihinde tebliği üzerine) süresi içinde verdiği dilekçeyle, ıslahla artırılan kısım yönünden zamanaşımı def’ini ileri sürdüğü; davacının ıslah yoluyla taleplerini artırdığı tarihin KTK’nun 109/1. maddesindeki 2 yıllık zamanaşımı süresinden sonra olduğu gözetilerek; ıslah yoluyla artırılan kısımlar yönünden zamanaşımı nedeniyle red kararı verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir (…)” – 17. Hukuk Dairesi 2016/7239 E.  ,  2017/8442 K.

 

”Sigorta Tahkim Komisyonuna Nasıl Başvuru Yapılır?”

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta şirketleri ve bireyler arasındaki hukuki ihtilafları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için kurulmuştur. Sigortacılık Kanunu’na göre, bir uyuşmazlık dosyası hakeme verildikten sonra 4 ay içinde sonuçlandırılmalıdır.

Ortalama olarak, başvuru süreci, raportörün atanması, hakemin belirlenmesi gibi aşamaları da içeren 1 aylık süreç, ardından 4 aylık yargılama ve son olarak 1 aylık karar yazımı ve tebliğ süreci dikkate alındığında, 5.000,00TL’ye kadar olan hukuki uyuşmazlıklar için 6 ay içinde karar verilmektedir.

 

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda 5.000,00 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarla ilgili verilen kararlar kesindir. Tarafların temyiz veya benzeri bir üst yargı yoluna başvurma hakkı yoktur; ancak tahkim yargılamasının iptaline ilişkin iptal davası açma hakları bulunmaktadır, ancak bu tür olumlu sonuçlar almak oldukça düşüktür.

5.000,00 TL’nin üzerindeki hukuki uyuşmazlıklarla ilgili verilen kararlar için taraflar İtiraz Hakem Heyeti‘ne başvurabilir. İtiraz Hakem Heyeti, dosya kendilerine verildikten sonra 2 ay içinde karar vermek zorundadır. 40.000,00TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda, itiraz hakem heyetinin kararı kesindir ve istinaf veya temyiz yoluna başvurulamaz. Ancak, 40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar için Bölge Adliye Mahkemeleri’ne istinaf başvurusu yapılabilir.

 

” (…) Davacı taraf, Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince verilen karara karşı, itiraz yoluna başvurmaksızın doğrudan temyiz isteminde bulunmuştur. Ancak yukarıda anılan madde hükmü gereği, Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararlarına karşı ancak itiraz üzerine verilen kararların temyizi kabil olup, Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince verilen kararların doğrudan temyizi kabil olmadığından, davacı/başvuran vekilinin Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararına karşı yapmış olduğu temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı/başvuran vekilinin temyiz isteminin REDDİNE
(…)” – 11. Hukuk Dairesi  2020/1246 E.  , 2021/1227 K.

 

”Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuru Süreci”

Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Trafik kazaları sonucunda araç sahipleri, değer kaybı tazminatı talep etmek için sigorta şirketlerine başvurabilirler. Ancak bazı durumlarda sigorta şirketleri, talepleri reddedebilir veya istenilen miktarı ödemeyebilir. Bu gibi durumlarda çözüm arayışı için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmak gerekebilir. Bu süreç aşağıdaki adımlarla gerçekleşir:

 

Sigorta Şirketi Değerlendirmesi: Değer kaybı talebinde bulunan araç sahibi, sigorta şirketinden ödeme almayı bekler. Ancak bazı durumlarda sigorta şirketi ödeme yapmayı reddedebilir veya talep edilen miktarı düşük bulabilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurusu: Sigorta şirketinin ödeme yapmayı reddetmesi veya yetersiz ödeme yapması durumunda, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılmalıdır. Bu süreçte sigorta şirketinin komisyona üye olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 

Cevap Süresi: Sigorta şirketi, başvuru yapıldıktan sonra 15 iş günü içinde yazılı cevap vermek zorundadır. Cevap alınmazsa, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru adımlarına geçilmelidir.

Başvuru Formu ve Belgeler: Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilmek için gerekli başvuru formu doldurulmalı ve gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılmalıdır. Başvuru internet üzerinden veya posta yoluyla gerçekleştirilebilir.

Hakem Ataması ve Değerlendirme: Başvuru kabul edildiğinde, Komisyon bir hakem atar. Hakem, tarafların sunduğu bilgileri ve delilleri değerlendirir ve hazırlanan raporu inceleyerek kararını verir.

Karar Süreci: Hakem, başvurudaki bilgileri ve delilleri değerlendirdikten sonra 4 ay içinde kararını verir.

 

Zorunlu Sigortalar İçin Başvuru: Zorunlu trafik sigortaları için, sigorta şirketinin komisyona üye olup olmadığına bakılmaksızın, 18 Nisan 2013 tarihinden sonra yaşanan uyuşmazlıklar için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılabilir.

 

” (…) Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince, başvurunun kabulü ile 12.369,74 TL tazminatın yasal faizi ile birlikte davalı Halk Sigorta AŞ’den alınarak başvuru sahibine ödenmesine karar verilmiş, davalı vekilinin(karşı taraf vekili) karara itirazı üzerine (…)” – 17. Hukuk Dairesi 2020/7091 E.  ,  2020/8523 K.

 

”Araç Değer Kaybı Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme”

Araç değer kaybından doğan tazminat davalarında, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Ancak, bir sigorta şirketine karşı dava açılacaksa, yetki Asliye Ticaret Mahkemelerine geçer.

Ayrıca, bu tür davalarla ilgili olarak İstanbul’da bulunan Sigorta Tahkim Komisyonu da yetkilidir.

 

” (…) Somut olayda, taraflar arasında tüketici ilişkisi bulunmadığına ve davalı Sigorta Şirketinin sorumluluğunu doğuran zorunlu mali sorumluluk sigortası, 6102 sayılı TTK’nda düzenlenmiş bulunduğuna göre, 6102 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca ticari dava niteliğinde olduğu anlaşılan uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince, … Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 06/10/2015 gününde oy birliği ile karar verildi
(…)” – 20. Hukuk Dairesi  2015/3440 E.  ,  2015/8511 K.

 

Araç değer kaybından doğan tazminat davalarında birden fazla yetkili mahkeme bulunmaktadır. Dolayısıyla, dava; davalının ikametgahında, birden fazla davalı varsa bunlardan birinin ikametgahında, trafik kazasının meydana geldiği yerdeki mahkemede, zarar görenin ikametgahında veya sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemede açılabilir.

 

” (…) Davacı vekili, kazada davalı tarafın %100 kusurlu olduğunu belirterek değer kaybı ve kazanç kaybı zararının tazminini istemiştir. Olay yeri ve davalıların ikamet adresleri Konya ise de; davacı şirketin dosya kapsamına göre (merkez adresi) yerleşim yeri Ankara’dır. HMK’nun 16.maddesi hükmüne göre, zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de haksız fiilden kaynaklanan davalarda yetkilidir. Bu durumda mahkemece, yetki itirazının reddi ile işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesi doğru değildir. (…)” -17. Hukuk Dairesi 2014/2427 E.  , 2014/2176 K.

 

“İkame Araç Bedeli: Hesaplama ve Talep”

İkame araç bedeli, çift taraflı trafik kazalarının sonucunda aracı hasar gören kişilerin araçlarını tamir edene kadar kiraladıkları araçların maliyetini karşılamak için ödenen tazminattır. Bu tazminat, Yargıtay’ın kararları doğrultusunda standart hale gelmiştir.

İkame araç bedeli almak için şu şartlar gereklidir:

– Kazada %100 kusurlu olmamak,

– Aracınızın kazada hasar görmesi,

– Aracınızdan en az bir gün süreyle mahrum kalmak.

 

İkame araç bedeli hesaplanırken aracınızın markası, modeli ve yaşı dikkate alınarak piyasa rayici çerçevesinde benzer bir aracın kiralama bedeli hesaplanır. Hasarın onarım süresine göre kiralama gün sayısı belirlenir.

İkame araç bedeli, ticari kazanç kaybı veya iş gücü kaybı gibi bir tazminat türü olduğu için trafik sigortası kapsamı dışındadır. Bu nedenle, ikame araç bedelini kusurlu olan karşı tarafın sigorta şirketi ödemez. Bu tazminatı kusurlu aracın sahibi ve sürücüsünden talep etmek gerekir.

Ayrıca, ikame araç bedeli alırken aracınızın kasko sigortası olup olmaması veya kaskodan araç kiralamış olmanız önemli değildir. Çünkü kasko sigortası, sizi korumak için yaptığınız bir sigorta türüdür. İkame araç bedelini kazaya karışan üçüncü kişi ödemek zorundadır. İkame araç bedelini tahsil etmek için icra takibi veya dava açılabilir.

 

” (…) Mahkemece davacının varsa ikame araç bedeline ilişkin delilleri getirtildikten sonra, bilirkişi tarafından daha önce belirlenen 5 günlük tamir süresi içinde emsal nitelikteki bir aracın (davacı tarafından kaza olmasaydı dahi yapılması gereken yakıt vs. gibi zorunlu giderler indirildikten sonra) kiralama ücretinin tespiti hususlarında aynı bilirkişiden ayrıntılı, açıklamalı ve denetime elverişli ek rapor alınarak ikame araç bedeli bakımından sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu gibi hüküm kurulması doğru görülmemiştir. (…)” – 17. Hukuk Dairesi 2015/10936 E.  , 2016/1324 K.

 

Bu konuda daha fazla yardım veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Davası

 

Yazıyı paylaşın: