Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

istanbul ceza avukatı

İstanbul Ceza Avukatı

İSTANBUL CEZA AVUKATI 

Kural olarak her avukat her türlü davaya bakma hakkına sahiptir ancak İstanbul’da görülmekte olan ceza davalarında konunun hakimi bir İstanbul Ceza Avukatı ile süreci yürütmek müvekkil açısından sağlıklı olacaktır. İstanbul ceza avukatı spesifik olarak ceza hukuku alanına yoğunlaşmış bu alanda İstanbul ve diğer illerde faaliyet gösteren hukukçuları tanımlamaktadır. Ceza hukuku çok kapsamlı bir alan olmasından ötürü branşlaşmaya ihtiyaç duyulur. Hukukumuzda branşlaşma mümkün olmamakla birlikte avukatların çalışma alanlarını birtakım branşlar bakımından sınırlandırmaları mümkündür. Her avukat müvekkilini savunma faaliyetini gerçekleştirir. Ceza hukuku bağlamında savunma faaliyeti ise oldukça hassas bir durumdur. Ceza avukatları müvekkillerinin insani ve hukuki haklarını korumakla mükelleftirler. Ceza avukatları şüphelileri veya sanık konumunda bulunan kişileri savunurken “müdafi” olarak anılmaktadırlar. Ceza avukatları halk arasında genellikle “ağır ceza avukatı” olarak anılmaktadırlar. Ceza hukuku alanında çalışan bir avukat her türlü ceza davasına girebilir.

Ceza avukatlarının aynı dava kapsamında birden fazla kişiyi savunması hukuken mümkündür. Bu bağlamda müvekkilleri arasında çıkar çatışması yaratmaksızın istediği kadar kişiyi aynı anda savunabilir. Ceza avukatının görevi müvekkili hakkında çıkan kararın kesinleşmesiyle son bulacaktır. Bu süreç somut davanın özelliklerine göre uzayabilmektedir. Ancak avukat bu süreç kesinleşinceye kadar davayı takip etmekle yükümlüdür. Olağanüstü kanun yollarına başvuru aşamasında da ceza avukatı söz konusu davayı takip eder.

İSTANBUL CEZA AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR ?

Savcılık tarafından bir iddianameyle suç işlediği konusunda “yeterli şüphe” olan şahıslar hakkında yargılama yapılması için açılan kamu davasına ceza davası denir. Ceza hukuku alanında yasayla kurulmuş çeşitli adli mahkemeler bulunmaktadır. Ceza almayı gerektiren suçlar bu mahkemelerde görülmektedir.

1.Ağır ceza mahkemesi

2.Asliye ceza mahkemesi

3.Çocuk mahkemesi

4.Çocuk ağır ceza mahkemesi

5.Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi

Bu mahkemelerde görülen her davaya kural olarak ceza avukatı katılabilir. Türk Ceza Kanunumuz uyarınca düzenlenmiş çok sayıda suç tipi bulunmaktadır. ceza davaları söz konusu suçların işlenmesiyle gündeme gelmektedirler. Örneğin;

Kasten adam öldürme

Taksirle adam öldürme

Kasten yaralama

Tehdit, hakaret ve şantaj

Yağma

Hırsızlık

Göçmen kaçakçılığı

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Cinsel taciz veya saldırı

Konut dokunulmazlığının ihlali

Mala zarar verme

Dolandırıcılık

Fuhuş

Bilişim sistemine girme

Suçu bildirmemek

Belgede sahtecilik

İşkence

Hileli iflas

Vergi kaçakçılığı

Hakaret

Yukarıda bir kısmını zikrettiğimiz çeşitli suçlara ilişkin şikâyet ve suç duyurusunu ceza avukatınız ile yapabilirsiniz. İstanbul ceza avukatınız sizler için bu davaların takibini yapacak ve savunma hakkınız hususunda gerekli hukuki desteği sağlayacaktır. Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru aşamasında da sizlere hukuki destek vermeye devam edecektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru aşamanızı da vekiliniz aracılığıyla yapabilir, temel hak ve hürriyetlerinizi etkin şekilde koruyabilirsiniz.

CEZA AVUKATI SEÇİMİ NASIL YAPILMALIDIR ?

Ceza davaları sonucunda hürriyetinizi bağlayıcı nitelikte hapis cezaları alma ihtimaliniz bulunmaktadır. Bu nedenle avukat seçiminizi yapmak haklarınızı güvence altına almak açısından önem arz etmektedir. Size vekalet edecek ve hukuki menfaatinizi koruyacak olan ceza avukatınızın mesleki birikimine, tecrübesine dikkat etmelisiniz. Ceza hukuku oldukça teknik ve kritik bir alandır. Avukatınızın hakkınızda yapacağı savunma davanızın seyrini değiştirecektir. Her avukat her türlü davayı takip edebilir ama konu ceza hukuku olunca avukatınızın ceza hukukunun inceliklerini bilmesi gerekmektedir. Örneğin, hak düşürücü süreleri ve zamanaşımı sürelerini etkili şekilde takip ederek hak kaybına uğramamanız için süreci takip etmeli ve gerekli usuli işlemleri zamanında yapmalıdır.

Ceza avukatınızın iletişim becerisinin kuvvetli olması da oldukça önemlidir. Sürekli iletişimde bulunabileceğiniz, sizi süreçten haberdar eden ve taleplerinizi etkili şekilde dinleyen bir vekil tayin etmeniz daha lehinize olacaktır.

İSTANBUL CEZA AVUKATININ ÖNEMİ NEDİR ?

İstanbul ceza avukatı suç şüphesi altında olan kişilere ve mağdur konumundaki müvekkillere hukuki yardımda bulunur. Soruşturma evresi suç işlendikten sonra başlayan bir süreçtir. Söz konusu suçlamanın sizlere tebliğ edilmesiyle hukuki süreciniz başlamış olacaktır. Savunma hakkınızı etkili kullanmanız özgürlüğünüzün kısıtlamasını önleyecektir. Savunma hakkınızı kendiniz doğrudan kullanabileceğiniz gibi vekiliniz yani ceza avukatınız ile birlikte de kullanabilirsiniz. Avukatınızın katılımı olmaksızın ifade vermeye zorlanamayacağınızı da belirtmek isteriz.

Ceza avukatınız hakkınızda açılmış davayı özenle incelemekle mükelleftir. Dava dosyasında yer alan hususları sizinle paylaşarak süreci daha rahat şekilde geçirmenize yardımcı olur. Hukuki bilgi kolay elde edilebilir olmakla birlikte kolay anlaşılır değildir. Davanız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz ancak dosyadaki bilgilerin ne şekilde yorumlanması gerektiği hususunda eksiklikler yaşayabilirsiniz. Ceza avukatınız dava dosyanızdaki bilgilerden hareket ederek ne şekilde savunma yapmanız gerektiğini, hangi adımları atmanız gerektiği hususunda sizlere danışmanlık verecektir. Bununla birlikte ceza yargılamanın en kritik noktalarından biri olan delillerle ilgili olarak gerekli açıklamaları sizler için yapacak ve temel hak ve hürriyetlerinizi en iyi şekilde koruyacaktır.

Hukukumuzda avukat tutma zorunluluğunun bulunmadığından daha önce de bahsetmiştik.  Ancak kimi durumlarda avukat tutmak kanunen zorunlu hale getirilmiştir. Kanun koyucu şu hallerde avukatla temsili zorunlu tutmuştur; yaşı küçük olanlar, kendini savunamayacak ölçüde malul, sağır ve dilsiz olan şüpheli, sanık veya müştekiler ile alt sınırı 5 yıldan fazla olan bir suçtan yargılanan şüpheli veya sanıklar ceza avukatı tutmak zorundadırlar.

Ceza avukatlarına delil toplama hususunda bazı mesleki haklar tanınmıştır. Kural olarak kamu kurum ve kuruluşları avukatın istediği belgeleri incelemesine müsaade etmekle yükümlüdür. Bu bağlamda bireysel olarak ulaşamadığınız kimi belgelere avukatınız aracılığıyla ulaşmanız mümkündür. Aynı zamanda avukatlar müvekkillerinin yerine geçerek olayı onlar yerine anlatamazlar ancak beyan delili niteliğine haiz olan hususları doğrudan anlatabilirler.

Ceza avukatlığı sürekli aktif olmayı gerektiren bir meslek olduğu için kimi zaman gece vakitleri de müvekkillerinin temel hak ve hürriyetleri için çalışırlar, gerekli işlemleri onlar adına yerine getirirler. Tüm bu süreci ise belli bir gizlilik içinde yaparlar. Uygulamada meslek sırrı olarak bilinen ilke uyarınca avukatınız davanızla ilgili bilgileri sır olarak saklamakla yükümlüdürler. Avukatınız sizin ikrarınız olsa dahi sizin aleyhinize hiçbir kamu kurumuna bilgi veremezler.

CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI

  • Anayasa
  • 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu
  • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun
  • 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
  • 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
  • Uluslararası sözleşmeler
  • Mahkeme içtihatları
  • Doktrinler
  • Örf-adet hukuku

Hukuk büromuz, ceza davalarında İstanbul sınırları ve diğer çevre illerde davalarda avukatlık yapmaktadır. Büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Yazıyı paylaşın: