Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Makaron ve Tütün Suçları *2024

Makaron Nedir? Kaçak Makaron Cezası Ne Kadardır?

Makaron Nedir?

Sigara kağıdı ve filtresinin içinde tütün olmayan satışa hazır haline makaron denilir. Kanuna göre gerekli izinler alındıktan sonra boş makaron satılması suç oluşturmaz.

 

Kaçak Makaron Cezası

Makaronun içine tütün doldurulup satılması 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu‘na göre suç teşkil eder. Makaronun tütün doldurulup satılması 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun‘da belirtilen idari para cezası ile de cezalandırılır.

 

Makaron Doldurmanın Kaçakçılık Suçu Sayılması Kriterleri:

– Makaronun tütün ile doldurularak sigara haline getirilmesi

– Bu sigaranın üzerinde TAPDK bandrolü olmaması

– Vergilendirilememesi

 

Kişisel Kullanım İçin Makaron ve Tütün Almak

Kişisel kullanım amacıyla vatandaşın makaron ve tütün alması, bunları evde kişisel kullanımı için doldurup içmesi serbesttir. Satılan boş makaronlar faturalı vergisi verilmiş devlet kontrolündedir. Makaronun içine konulan tütünler de paketlenmiş halde, faturalı ve vergisi verilmiş üzerinde bandrolü mevcut şekilde satılır.

 

Emsal Yargıtay Kararı

Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 2019/35555 sayılı kararında, sanığın elektrikli bisikletinde 13 kutu makaron ele geçirilmesine rağmen, savunmasında bunları kişisel kullanım için aldığını beyan etmesi ve makaron miktarının ticari amaç için yeterli olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verilmiştir.

 

Ticari Amaçlı Makaron Doldurmanın Cezası

Ticari amaçla boş makaronun tütün doldurulup, sigara haline getirilmesi kaçakçılık suçuna sebebiyet verir. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. maddesine göre, bu suç 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

– Makaron ve tütün ticareti yapmak için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan yetki belgesi almak gerekir.

– Makaronun içine tütün doldurularak satılması kaçakçılık suçu olarak değerlendirilir ve yaptırımlara tabi tutulur.

Kişisel kullanım için makaron ve tütün almak serbest olsa da, makul miktarda olması gerekir. Aksi takdirde, ticari amaçla bulundurma şüphesi oluşabilir.

 

TAPDK’ya Göre Cezaların Miktarları:

– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satanlar: 1.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar.

– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından satış belgesi almadan tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil
alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlar: 50.000 TL

Belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün mamulü, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol veya alkollü içki satıcıları: 1.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar.

 

 

Ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya
satışa arz edenlere ürettikleri, sattıkları veya satışa arz
ettikleri tütünde alacakları idari para cezaları aşağıdadır:

Ağırlık Aralığı Ücret
0 – 50 kg (dâhil) 3.351 TL
50 – 100 kg (dâhil) 6.753 TL
100 – 250 kg (dâhil) 20.325 TL
250 – 500 kg (dâhil) 40.711 TL
500 kg ve üzeri 67.912 TL

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler

– İdari para cezaları, fiillerin tekrarı halinde iki katına kadar artabilir.

– Makaron sarma cezasına itiraz etmek mümkündür. İtirazlar, idari yargı mercilerine yapılmaktadır.

 

Dolu Makaron Satışı Suç mu?

Yasal Düzenlemeler

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. maddesine 20 numaralı bent eklenerek, 01.07.2020 tarihinden itibaren dolu makaron satışı suç olarak düzenlenmiştir. Bu tarihten önceki makaron satışları suç teşkil etmez ve sadece idari para cezasına konu olur.

Ancak, unutulmaması gereken bir husus da, 3/20 maddesinin yürürlüğe girmesinden önce işlenen suçların her zaman beraatle sonuçlanmayacağıdır.

 

Kaçak Tütün ve Makaron Satışı

Gümrük işlemlerine tabi tutulmamış kaçak tütün ve makaronların satışa arz edilmesi, 5607 sayılı Kanun’un 3/1 maddesine göre 2-5 yıl arası hapis cezası gerektirir. Kaçak olarak ülkeye sokulmamış dahi olsa bu özelliği bilinerek ticaretinin yapılması 1 ile 3 yıl arası hapis cezası gerektirir. Suçun konusu tütün olduğundan dolayı ise verilecek ceza 3 yıldan az olamayacaktır.

Tütün ve makaronların üzerinde bandrol, etiket, hologram, pul bulunmaz veya yanıltıcı nitelikte ise ticaretinin yapılması 3/18 gereği 3 ile 6 yıl arası hapis olarak düzenlenmiştir.

 

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. CEZA DAİRESİ kararı: Bu kararda, sanığın dolu makaron bulundurma ve satışa arz etme fiilinin 5607 sayılı Kanun’un 3/20 maddesinde tanımlanan suçu oluşturduğu, ancak maddenin yürürlük tarihi olan 01.07.2020’den önce işlendiği için sanığın beraatine karar verilmiştir.

 

Sonuç

Dolu makaron satışı, 01.07.2020 tarihinden itibaren suç olarak düzenlenmiştir. Bu tarihten önce işlenen satışlar suç teşkil etmez ve sadece idari para cezasına konu olur. Ancak, gümrük işlemlerine tabi tutulmamış kaçak tütün ve makaronların satışı her zaman suç teşkil eder.

Yargıtay kararları da bu konudaki uygulamaları örneklendirmekte ve her somut olayın kendine özgü değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Makaronla Beraber Yakalanan Para Müsadere Edilir mi?

Makaron, makaron sarma makinesi, tütün çuvalları gibi suç unsurlarının yanında yakalanan döviz, altın, nakit gibi maddi unsurlar suçtan elde edilmiş gibi sayılacak ve müsadere edilecektir. Buna kazanç müsaderesi denir. TCK 55’te düzenlenmiştir.

Kazanç Müsaderesi Nedir?

Kazanç müsaderesi, suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilmesidir.

TCK Madde 55’in Önemli Noktaları:

– Maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir.

– Müsadere konusu eşya veya maddi menfaate elkonulamadığı veya bunların merciine teslim edilemediği hallerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilir.

– Bu madde kapsamına giren eşyanın müsadere edilebilmesi için, eşyayı sonradan iktisap eden kişinin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümlerinden yararlanamıyor olması gerekir.

Tütün Parasına Devlet El Koyar mı?

Evet, tütün kaçakçılığı suçundan elde edilen kazanç, yukarıda açıklanan kazanç müsaderesi hükümlerine göre müsadere edilebilir.

Özetle:

– Makaronla beraber yakalanan para, suçtan elde edilmiş kazanç olarak değerlendirilebilir ve müsadere edilebilir.

– Kazanç müsaderesi hakkında detaylı bilgi için TCK Madde 55’e başvurabilirsiniz.

– Tütün kaçakçılığı suçundan elde edilen kazanç da müsadere edilebilir.

 

Polis Arama Yapabilir mi?

Arama Yapmak İçin Gerekli Şartlar

Polis, gerekli izinleri alıp mahkeme kararını almışsa arama yapabilir. Kaçakçılık suçlarında genellikle ihbar üzerine arama yapılmaktadır.

İhbar Üzerine Arama

– Bir ihbar üzerine arama yapılabilmesi için makul şüphenin var olması gerekir. Makul şüphe, suçun işlendiğine dair kuvvetli bir ihtimalin olması demektir.

– İhbarın güvenilir olması da önemlidir.

– İhbarı yapan kişinin kimliği ve ihbarın kaynağı bilinmelidir.

Arama Kararı

– Polis, arama yapmadan önce CMK’da belirtilen usulde arama kararı alması gerekir.

– Arama kararı, hakim veya cumhuriyet savcısı tarafından verilebilir.

– Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri yazılı emir verebilir.

– Arama kararı, arama yapılacak yer, ne aranacağı ve ne zaman aranacağı gibi bilgileri içermelidir.

 

Yasaya Aykırı Arama

– Arama kararı alınmadan yapılan arama sonucu elde edilen deliller hukuka aykırı olduğundan hükme esas alınamaz.

– Yasaya aykırı arama yapan polisler hakkında cezai işlem yapılabilir.

 

Yargıtay 7. Ceza Dairesi tarafından verilen bir kararda, arama kararında gecikmesinde sakınca bulunan halin gerekçesinin belirtilmemesi nedeniyle aramanın usulsüz olduğu ve sanığın beraat etmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Sonuç

Polisin arama yapabilmesi için yasalara uygun şekilde hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde, elde edilen deliller hukuka aykırı sayılabilir ve sanığın beraat etmesine neden olabilir.

Sigara Taşımanın Yasal Sınırları

Kişisel Kullanım Sınırı Nedir?

Kişinin kendi kişisel kullanımı için doldurulmuş sigara bulundurması, içmesi, nakletmesi suç değildir. Suçun oluşması için ticari boyutta gelir elde edilmesi, suç işleme kastı, vergi kaçırma, kayıt dışı ticaret yapma iradesi gerekir.

Ne Kadar Sigara Taşımak Suç Değildir?

Günde 3 paket sigara içen birinin sezonluk çalışmak için seyahat ederken 150 paket civarı sigara nakletmesi suç oluşturmayacaktır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

– 150 paket sigaranın nakledilmesi sırasında ihbar gelmesi ve arama kararı ile el konulması durumunda, kaçakçılık olarak nitelendirilebilir.

– Kişisel kullanım için 150 paket sigara muhafaza edildiğinin ispatlanması yargılamayı gerektirebilir.

– Yargı kararları zaman zaman değişiklik gösterdiğinden kişisel kullanım için net bir rakam vermek her zaman mümkün değildir.

 

Kişinin kendi kişisel kullanımı için sigara bulundurması, içmesi veya nakletmesi suç değildir. Ancak, ticari boyutta gelir elde edilmesi, suç işleme kastı, vergi kaçırma veya kayıt dışı ticaret yapma niyetiyle hareket etmesi durumunda suç teşkil eder.

 

Örneğin, günde 3 paket sigara içen birinin sezonluk çalışmak için seyahat ederken 150 paket sigara nakletmesi suç oluşturmayabilir. Ancak, bu sigaraların nakledilmesi sırasında ihbar gelirse ve arama kararı ile el konulursa, kaçakçılık olarak değerlendirilebilir. Kişisel kullanım için 150 paket sigara muhafaza edildiğinin ispatlanması gerekebilir. Ancak, yargı kararları dosyaların özel durumlarına bağlı olarak değişiklik gösterebileceğinden, kişisel kullanım için kesin bir rakam belirlemek mümkün değildir.

 

Kişisel kullanım sınırında olsa bile, ihbar sonucu yapılan dinleme kararı ile 150 paket sigaranın ticari olarak taşındığı kesin delillerle tespit edilirse, kişisel kullanım savunması geçerli olmayabilir. Bu durumda hızlıca bir avukat yardımı alınmalı, dosyadaki deliller incelenmeli ve etkin pişmanlık kapsamında indirim alınması için yasal yollar izlenmelidir. Dosyadaki delillere bağlı olarak, işin ticari boyutta olduğu ve kaçakçılık amacıyla yapıldığı sabitlenirse, indirim için malın değerinin az olması da dikkate alınabilir.

 

Bu konuda daha fazla yardım veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Makaron Tütün Suçu Cezası

 

 

Yazıyı paylaşın: