Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

tensip zaptı

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?

TENSİP ZAPTI (TUTANAĞI)

Tensip zaptı veya tensip tutanağı, davanın açıldığı mahkemenin hakimi tarafından hazırlanan bir belgedir. Bu belge, davanın ilerleyişi, yapılacak işlemler ve duruşma günü gibi önemli bilgileri içerir.

Hukuk Davalarında Tensip Zaptının Rolü

Hukuk davalarında, örneğin boşanma, tazminat, miras davalarında, tensip zaptı davanın seyrini belirler. Tarafların cevap süreleri, delillerin toplanması, yükümlülüklerin bildirilmesi gibi önemli aşamalar bu zapt ile belirlenir.

Ceza Davalarında Tensip Zaptı

Ceza mahkemelerinde ise şüpheli hakkında düzenlenen iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte tensip zaptı hazırlanır. Bu belge, sanığın duruşmaya çağrılmasından tanıkların belirlenmesine kadar birçok detayı içerir.

Tensip Zaptının Hazırlanma Süreci

Tensip zaptı, mahkemenin duruşmaya hazırlık aşamasını ifade eder. Hukuk davalarında birkaç günde, ceza davalarında ise iddianamenin kabul sürecine bağlı olarak 15-20 gün içinde hazırlanır.

Tensip Zaptı Hazırlandıktan Sonra Ne Olur?

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra hukuki süreç belirli adımları takip eder. İlk olarak, mahkeme tarafından hazırlanan tensip zaptı, taraflara tebliğ edilir. Bu tebliğ süreci, tarafların, davanın duruşma gününe yönelik bilgilendirilmesini içerir.

Tensip zaptında yer alan ara kararlar, taraflar tarafından yerine getirilmelidir. Bu süreçte, gerekli avukat desteği alınabilir, eksikliklerin usulüne uygun şekilde giderilmesi sağlanabilir.

Duruşma günü belirlendikten sonra, taraflar mahkemede hazır bulunmalı ve dava süreci başlar. Delillerin sunulması, savunmaların yapılması gibi adımlar bu aşamada gerçekleşir.

Tensip Zaptı ve Duruşma Günü

Tensip zaptı hazırlandığında duruşma günü belirlenmiş demektir. Ancak duruşma günü belirlenmemişse, mahkemenin hazırlık işlemlerinin sürdüğü anlamına gelir.

Tensip Zaptının Tebliği ve Sürecin İşleyişi

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra ilgili taraflara tebliğ edilir. Bu aşamada avukat yardımı, eksikliklerin usulüne uygun giderilmesinde önemli bir rol oynayabilir.

TENSİP ZAPTININ ÖNEMİ

Tensip zaptı, hukuki sürecin temelini oluşturan bir belgedir. Hazırlanma süreci ve içeriği, dava dosyasının incelenmesinden başlayarak duruşma gününün belirlenmesine kadar uzanır. Bu belge, mahkeme ile taraflar arasındaki iletişimi sağlar ve adil bir yargılama sürecinin başlangıcını simgeler.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Tensip zaptı kabul edildi ne demek?

“Tensip Zaptı Kabul Edildi” ifadesi, mahkemenin dava sürecinde önemli bir aşamayı tamamladığını ve tensip zaptını onayladığını ifade eder. Bu durum, dava dosyasının incelenmesi, tarafların dilekçelerine ve savunmalarına göre mahkeme tarafından hazırlanan tensip zaptının mahkeme tarafından kabul edildiği anlamına gelir.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Bu ifade, mahkemenin dava dosyasını incelediğini ve ilgili işlemleri belirlemek amacıyla bir tensip zaptı oluşturduğunu gösterir. İlgili taraflar, bu aşamadan sonra mahkemenin belirlediği kurallar ve süreçlere uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür.

Boşanma Davasında Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Boşanma davası tensip zaptı hazırlandı ifadesi, boşanma davası sürecinde mahkeme tarafından hazırlanan tensip zaptının tamamlandığını ve belirli işlemlerin, talimatların veya duruşma tarihlerinin bu zaptın içerisinde yer aldığını gösterir. Bu aşama, boşanma davasının ilerleyişini ve tarafların yapması gereken adımları belirleyen bir belgenin oluşturulduğunu ifade eder.

ÖRNEK TENSİP ZAPTI 

(Aşağıdaki tutanak Aile Mahkemesi’ne ait boşanma davasına ilişkin tensip zaptıdır.)

T.C.
AİLE MAHKEMESİ
                                                                                                                                            TENSİP TUTANAĞI
ESAS NO : 
   
HAKİM : 
KATİP : 
DAVACI : 
VEKİLİ : 
DAVALI : 
DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
DAVA TARİHİ : 
Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Dava dilekçesinin HMK’nn 119/b,c,ç,ğ,h bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları içerdiği anlaşılmakla kabulüne, 
2-Davanın HMK’nun 118-186 maddeleri gereği yazılı yargılama usulü ile yürütülmesine,
3-Davanın HMK’nun 105-113 maddeleri gereğince çekişmeli boşanma davası olarak yürütülmesine, 
4-Davalıya dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 6100 sayılı  HMK ‘nın 127.maddesi gereğince davacı sayısından bir fazla cevap dilekçesi vermek üzere 2 haftalık süre verilmesine, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davalı tarafın davacının dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarına,
6-Davalıya cevap dilekçesinde 6100 sayılı HMK ‘nın 129.maddesi gereğince Mahkemenin adı, davacı ile davalının adı-soyadı ve adresleri, davalının TC kimlik numarası, varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı-soyadı ve adresleri, davalının, savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, dayanılan hukuki sebepler, açık bir şekilde talep sonucu, davalının veya varsa  kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası, bildirilen delil ve belgelerin açık olarak belirtilmesi, getirtilmesi ve toplanması gerekenlerin getirtileceği adresin yine tanık bildirilmişse tanığın açık adresinin açıkça belirtilmesi ve ilk itirazları açıkça cevap süresi içerisinde cevap dilekçesi ile birlikte  belirtilmesi gerektiği hususunun ihtarına,  
7-Davalının cevap dilekçesinin davalıdan alınacak avans ile davacıya tebliğine, 
8-Davacıya davalı tarafın cevap dilekçesinin tebliğinden itibaren cevaba cevap dilekçesini vermesi için 2 hafta  süre  verilmesine,  
9-Davacının cevaba cevap dilekçesinin davalıya tebliğine ve tebliğden itibaren 2. Cevap dilekçesini vermesi için 2 hafta süre verilmesine, 
10-Tarafların, 6100 sayılı HMK’nın 121. maddesi ve 129. maddesinin ikinci fıkrası gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri, davacının delilleri için gider avansının kullanılacağı, 
11-Davalı tarafça bildirilmesi halinde başka yerlerden getirtilecek delillerin getirtilmesinin değerlendirilmesine, gerekli giderlerin davalı tarafından yatırılacak delil avansından karşılanmasına, 
12-Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirleneceği ve avanstan karşılanarak bildirileceği,
13-Taraflara ait Aile Nüfus kayıt örneğinin Uyap’tan çıkarılmasına,
14-Tarafların ekonomik ve sosyal durumunun araştırılarak mahkememize bildirilmesi için ilgili kolluğa müzekkere yazılmasına, masrafın gider avansından karşılanmasına,
15-Tarafların SGK Hizmet döküm cetvellerinin UYAP SİSTEMİ üzerinden çıkartılarak dosyasına eklenmesine, 
Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu tensiben karar verildi.

 

Yazıyı paylaşın: