Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı *2024 Paylar, Emsal Karar, Hisseli Tapu Devri

Kardeşler Arasında Miras Nasıl Paylaşılır?

Kardeşler arasında miras, mirasın paylaşımı konusunda anlaşarak ya da dava açarak paylaşılır. Anlaşarak paylaşım en kolay ve hızlı yoldur. Mirasçılar bir araya gelerek mirasın nasıl paylaşılacağına karar verirler ve bu kararı yazılı bir anlaşmaya dökerler. Anlaşmaya varılamaması durumunda ise mirasçılardan biri dava açarak mahkemeden paylaşımı talep edebilir.

 

Kardeşler Arasındaki Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mirasın kardeşler arasında nasıl paylaşılacağı, miras bırakanın eşinin olup olmadığına ve miras bırakanın altsoyunun (çocuk, torun vs.) olup olmadığına bağlıdır. Türk Medeni Kanunu 506. maddede düzenlenmiş hükümlere göre;

 

Miras Bırakanın Altsoyu Varsa Kardeşler Nasıl Miras Alır?

Miras bırakanın altsoyu kimlerdir?

Miras bırakanın altsoyu, kendisinden sonra gelen ve kendisi ile soybağı bulunan daha alt soyları kapsar. Bu grup, çocukları, torunları ve torunlarının çocuklarını içerir.

Birinci zümrede kimler yer alır?

Birinci zümrede miras bırakanın çocukları yer alır. Bu çocuklar miras bırakanın eşi ile mirası paylaşıyorsa, eşin payı 1/4 olur. Geriye kalan 3/4 pay ise kardeşler arasında eşit olarak paylaşılır.

Eş yoksa kardeşler mirası nasıl paylaşır?

Eğer miras bırakanın sağ kalan eşi yoksa, eşin 1/4 payı da söz konusu olmayacağı için tüm miras kardeşler arasında eşit paylarla paylaşılacaktır.

Örnek:

Miras bırakanın 5 çocuğu ve sağ kalan eşi varsa:

Eşin payı 1/4 olur.
Kalan 3/4 pay, 5 kardeş arasında eşit olarak paylaşılır.
Bu durumda her bir kardeşin payı 3/20 olur.

 

Çocuklardan biri vefat etmişse miras nasıl paylaşılır?

Miras bırakanın çocuklarından biri kendisinden önce vefat etmişse, vefat etmiş olan çocuğun payı da miras hukuku kurallarına göre bölüştürülecektir. Vefat etmiş çocuğun payı, altsoyu mevcutsa altsoyuna geçecektir.

Örnek:

Miras bırakanın 4 çocuğu varsa ve B adlı çocuk miras bırakandan önce vefat etmişse:

Eşin 1/4 payı çıkarıldıktan sonra geriye kalan 3/4 pay için 4 çocuğun hepsi sağmış gibi her bir çocuğun 3/16 payı olduğu kabul edilir.
B’ye düşmesi gereken 3/16 oranında miras payı, kendi çocukları arasında eşit bir şekilde tekrar bölüştürülür.
Bu durumda B’nin de C ve D adında iki çocuğu olduğunu varsayarsak: B’nin her bir çocuğunun payı 3/32 olacaktır.

 

Miras bırakan tasarruf hakkına sahip midir?

Evet, miras bırakan, altsoyunda bulunan her bir çocuğunun veya torununun veya diğer altsoylarının saklı pay haklarına dokunmamak kaydıyla tasarruf hakkına sahiptir.

Saklı pay nedir?

Saklı pay, kanun tarafından miras bırakanın belirli yakınlarına tanınan miras payıdır. Kanunen saklı payı olan mirasçılar, miras bırakanın sağ kalan eşi, altsoyu (çocukları, torunları ve onların çocukları) ve annesi ile babasıdır.

Saklı pay ihlal edilirse ne olur?

Saklı payı ihlal edilen mirasçılar, tenkis davası açmak suretiyle bu haklarının güvence altına alınmasını sağlayabileceklerdir.

 

Miras Bırakanın Kendi Kardeşlerinin Mirasçılığı – İkinci Zümrenin Mirasçılığı

Miras Bırakanın Kardeşleri Ne Zaman Mirasçı Olabilir?

Miras bırakanın kardeşleri, birinci zümrede mirasçı bulunmadığı durumlarda mirasçı olabilirler. Birinci zümre mirasçıları, miras bırakanın çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır. Miras bırakanın altsoyundan en az bir kişi yaşıyorsa miras, ikinci zümreye intikal etmez.

Miras Bırakanın Anne ve Babası Yaşıyorsa Ne Olur?

Miras bırakanın altsoyu yok ise miras ikinci zümreye, yani miras bırakanın anne ve babasına kalır. Her iki ebeveyni de sağ olan miras bırakanın kardeşleri mirastan pay alamazlar.

Ancak anne veya baba ya da her ikisi de miras bırakan hayattayken vefat etmişse kardeşler mirasçı olabilirler. Bu durumda kardeşler mirası eşit paylarla paylaşırlar.

Örnek:

Üç kardeşi olan ve bekar olan bir mirasbırakanın hiçbir altsoyu ve annesi yok, babası yaşıyor olsun.
Bu durumda mirasın 1/2’si babaya, kalan 1/2’si ise miras bırakanın kardeşlerine eşit olarak (1/6’şar) paylaştırılır.

 

Saklı Pay Hakkı Kimlere Aittir?

Murisin kardeşlerinin saklı pay hakları yoktur. Saklı pay hakkı, sadece sağ kalan eş, 1. zümre mirasçılar ve 2. zümreden anne ve babaya aittir.

 

Miras Paylaşımında Kardeşler Arasında Hisseli Tapu Bölüşümü

Hisseli tapuların bölüşümü için noter imzalı belge şartı kalktı mı?

Evet, artık hisseli tapuların bölüşümü için noter imzalı belgeye ihtiyacınız yok. Bu sayede miras kalan hisseli tapular daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde paylaşılabilecek.

Hisseli tapu devri için ne gerekiyor?

Artık kardeşler, hisseli tapuların bölüşümü için notere gitmeye gerek duymayacaklar. Bölünmüş malın satışında, hisse sahibi tüm paydaşların hazır bulunduğu yazılı bir sözleşme imzalanması yeterli olacak.

Hisseli tapu satışı için ne yapılması gerekiyor?

Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması gerekir. Taraflar, arzu etmeleri halinde tapu devir işlemlerini yürütmesi için avukatlarına vekalet verebilir.

Hisseli tapu alırken nelere dikkat edilmeli?

Hisseli tapu alırken Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanmalı, satışa konu taşınmazın kesin ve net sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

Hisseli tapu devrinde noter şartı ne zaman aranmaz?

Tarafların ağabey-kardeşlik ilişkisi içerisinde olması halinde noter şartı aranmaz. Bu durumda miras kalan evin devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacaktır.

Hisseli tapu satışında tüm hisse sahiplerinin onayı gerekli mi?

Evet, hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, yüzdesine bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onay şartı aranmaktadır.

Hisseli tapu satışında vekalet verilebilir mi?

Evet, tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata onay vermek ve yapılacak işlemleri kolaylaştırmak mümkündür.

Hisseli tapu satışında ödeme nasıl yapılır?

Satış işleminin ardından kendi payını satan tarafa, üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığı ödenir.

Hisseli tapu devri için tapu işlemlerinde kimlerin hazır bulunması gerekiyor?

Hisseli tapu devri için ilçe belediyelerinde yürütülecek tapu işlemlerinde tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerekmektedir.

 

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Emsal Karar


MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

KANUN YOLU : TEMYİZ

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

 

Kadastro sonucu … Köyü çalışma alanında bulunan 135 ada 2 parsel sayılı 41.074,70 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz vergi kaydı, irsen intikal, paylaşma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davalı … adına tespit ve hükmen tescil edilmiştir.

Davacılar … ve arkadaşları, miras yoluyla gelen hakka ve bağışlamaya dayanarak adlarına tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Mahkemece miras bırakan … terekesinin mirasçılar arasında taksim yapıldığı, ortak miras bırakanın vefat ettiği 1943-1944 yıllarından itibaren taşınmazın davalı taraf zilyetliğinde olup uzun süre kullanmanın paylaşıma karine olduğu gerekçe gösterilerek karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamına uygun düşmemiştir.

 

Çekişmeli taşınmazın öncesinde tarafların ortak miras bırakanı …’a ait olduğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Davalı taraf sunduğu 25.07.2008 havale tarihli cevap dilekçesinde murisin çekişmeli taşınmaz harici terekeye tabi diğer taşınmazlarını çocukları arasında paylaştırdığını, çekişmeli taşınmazı ise sağlığında kendisine bağışlayarak zilyetliğini devrettiğini bildirmiştir.

 

Yapılan keşif sırasında dinlenilen yerel bilirkişiler ile duruşmada dinlenilen tanıklar taşınmaz üzerinde davalının zilyetliğini doğrulamalarına rağmen çekişmeli taşınmazın miras bırakanın sağlığında davalıya bağışlanıp zilyetliğin devredildiğine dair bilgi vermemişlerdir.

 

Öte yandan; çekişmeli taşınmaza yönelik dava dışı başka bir mirasçının açtığı ve feragat ile sonuçlanan Kadastro Mahkemesi’ne ait 1999/58, 2000/17 Esas-Karar sayılı dava dosyasının 07.10.1999 tarihli keşfinde davalı … “çekişmeli taşınmazı muris İslam’ın kendisine ayırdığını, hatta kız kardeşlerinin de bu yerde hakkı olduğunu söylediğini, ancak bu güne kadar kız kardeşlerinin kendisinden hak istemediğini, kız kardeşleri haklarını istediği zaman kendilerine vereceğini “beyan etmiştir.

 

Buna göre davalının bizzat kendi beyanı ile taşınmaz üzerinde davacıların kendi miras bırakanları olan kız kardeşlerinin terekeden gelen hakkını kabul ettiği gibi murisin bağışını ispat yükü üzerinde olan davalının miras bırakanının sağlığında kendisine bağışlama ve zilyetliğin devri olgusunu da ispat edemediği anlaşılmıştır.

 

Hal böyle olunca; mahkemece murisin kızları Fatma ve Havva nedeniyle miras bırakan İslam Yılmaz’dan gelen miras payının davacılar adına, geriye kalan payların ise davalı adına tapuya tesciline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, davacılar vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden davacılara iadesine, 10.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

16 HD, Esas: 2016/364 Karar: 2016/5439 Tarih: 10.05.2016


 

Bu konuda daha fazla yardım veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı

 

 

Yazıyı paylaşın: