Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

limited şirket özellikleri

Limited Şirketin Özellikleri

Limited Şirketin Özellikleri Nelerdir? Limited şirket, bir ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, esas sermayesi belirli olan ve bu sermayenin esas sermaye paylarının toplamından oluşan ticaret şirketidir. Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ya da konu için kurulabilirler. Ancak bu şirketler sigortacılık ve bankacılık yapamazlar.

Limited şirketler kısmen şahıs şirketlerinin kısmen de sermaye şirketlerinin özelliklerini taşırlar. Limited şirketler Türkiye’de yaygın olarak tercih edilmektedir. Türk Ticaret Kanunu 573-644 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yani, Limited şirketler sermaye şirketleridir.

Limited şirketlerin şahıs şirketleriyle ortak yönleri şu şekilde sıralanabilir;

1. Payların ortaklık sıfatına bağlanmış olması

2. Payın devrinin güçleştirilmiş olması

3. Halka açılamamaları

4. Şirketin kamu borçlarından dolayı ortakların hisseleri oranında sorumluluk altına girmeleri

5. Ortakların şirket sözleşmesiyle ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerin öngörülmesi

Limited Şirketin Özellikleri sermaye şirketleriyle benzerlik gösterdikleri kısımlar ise şu şekilde sıralanabilir;

1. Bir ya da birden çok kişi tarafından kurulabilmeleri

2. Tüzel kişilerin de ortak olabilmesi

3. Ortakların şirket borçlarından dolayı sorumluluğun taahhüt ettikleri sermaye payı ile sınırlı olması

4. Emredici hükümlerin varlığı

5. Şirketin yönetimi ve temsili

6. Genel kurul toplantıları

7. Genel kurul kararlarının iptali ve butlanı

8. Bilanço ve yedek akçeler

9. Sermaye kaybının sonuçları

10. Borca batıklık, iflasın ertelenmesi ve tasfiye gibi konular

1) Ortaklar

Türk Ticaret Kanunu m. 573/1 ile tek bir kişinin limited şirket kurabilmesi olanaklı hale gelmiştir. Gerçek bir kişi ya da bir tüzel kişilik olabilir. Böylece ortak sayının sonradan bire düşmesi şirketi fesih yaptırımıyla karşı karşıya bırakmayacaktır. Aynı zamanda tek bir kişinin oluşturduğu şirkete ortaklı şirketlere dair hükümlerin uygulanması olanaklı hale gelecektir.

Limited şirketlere gerçek ya da tüzel kişiler ortak olabilmektedir. Şirket sözleşmesine hükümler konularak limited şirkette ortak olabilmek için belirli şartlar istenebilir. Tüzel kişiler limited şirketteki ortaklığı bir temsilci vasıtasıyla sürdürür.

2) Ticaret Unvanı

Limited şirketlerin ticaret unvanı seçmek ve kullanmak zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk tacir sıfatında olmasında kaynaklanmaktadır. Unvan içerisinde şirketin konusu ve ‘’limited şirketi’’ ya da ‘’limited ortaklık’’ ibarelerinin bulunması gerekmektedir. Ticaret unvanında bir gerçek kişinin ismi yer alıyorsa limited şirket ibaresi kısaltmadan yazılmalıdır.

3) Konu ve Amaç

Limited şirketler kanun bakımından yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu ile kurulabilmektedir. Bu husus anonim şirketlerdeki TTK hükmüne göre düzenlenmektedir. Ayrıca limited şirket esnaf işletmesi de işletebilmektedir. Yani, Limited şirket sözleşmesinde zorunlu olarak gösterilmesi gereken kayıtlarda işletme konusuna da yer verilmelidir.

4) Tüzel Kişilik

Limited şirket tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketidir. Tüzel kişilik, kuruluşta ticaret siciline kayıt olmayla kazanılır. Tasfiye sonucunda ticaret sicilinin silinmesine kadar devam eder. Şirketin tüzel kişilik vasfı tek kişilik kurulmasında farklı bir öneme sahip olacaktır. Çünkü şirketin malvarlığı tek ortağın malvarlığının karışması durumu söz konusu olabilir.

5) Esas Sermaye ve Sermaye Payları

Limited şirketlerde esas sermaye sistemi kabul edilmiştir. Çünkü, Sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşmaktadır. Ayrıca, Limited şirketin esas sermayesi en az 10.000 TL’den oluşmaktadır. Bu esas sermaye Bakanlar Kurulunca en az 10 katına kadar arttırılabilir. Şirket sözleşmesinde esas sermaye paylarının değeri en az 25 TL olarak belirlenmelidir. Kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar limited şirket kurulumunda esas sermaye olarak konulamaz. Çünkü bunların muhasebesi yapılamaz ve başkalarına devri mümkün değildir.

Sermaye payları nakit ya da ayni olarak taahhüt edilebilir. Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan nakdi olarak değerlendirilebilen ve başkasına devredilebilen, fikri mülkiyet hakları, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Ayni sermaye olarak konulan payların değerinin ne olacağı, ne şekilde kullanılacağı anonim ortaklık hükümlerine belirlenecektir. Şirket sermaye payı olarak ayni sermaye ortaya konması halinde taşınmaz olması durumunda bunun tapuya şerh ettirmeleri gerekmektedir.

Limited şirketler de anonim şirketlerde olduğu gibi sermayenin dörtte birinin kuruluşta ödenmesi halinde geri kalan sermaye tutarının yirmi dört ay içerisinde ödenmesi olanağı getirilmiştir. Yani, limited şirketlerde ortakların kar payları, oy hakları, rüçhan haklarıve tasfiye bakiyesi sermaye paylarına göre belirlenmektedir.

6) Sınırlı Sorumluluk

Limited şirkette ortakların şirketin oluşturacağı borçlardan dolayı sorumluluğu yalnızca şirket esas sermayesine koymayı taahhüt ettikleri miktarla sınırlıdır. Yani, Şirketin borçlarından dolayı, tüm şirket bütün malvarlığıyla sorumlu durumdadır. Şirket ortakları şirketin zararı ya da açığını kapatmada borçlardan sorumlu değildir. Ortaklar şirkete taahhüt ettikleri pay miktarını koymakla borçtan kurtulmuş olurlar. Yani limited şirket ortağı taahhüt ettiği miktarla sınırlı olmak üzere bütün malvarlığıyla sorumludur. Ancak bunun istisnaları ek ödeme yükümlülüğü ve yan edim yükümlülüğüdür. Avukat Ozan Soylu Hukuk Bürosu, limited şirket gibi diğer şirket kuruluşu ve devamı süreçlerinde şirketlerin hukuki yürürlüğü açısından ve ticaret hukuku açısından doğabilecek uyuşmazlıklar ve davalar konusunda uzman bir ekiple çalışmaktadır. Bu alanda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bununla birlikte, Limited Şirketin Özellikleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz

Yazıyı paylaşın: