Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

istanbul gayrimenkul avukatı

İstanbul Gayrimenkul Avukatı

İSTANBUL GAYRİMENKUL AVUKATI NEDİR?

İstanbul gayrimenkul avukatı, gayrimenkullere ilişkin davalarda en çok ihtiyaç duyulan avukat uzmanlık alanlardan biridir. Değişen hayat koşullarıyla birlikte gayrimenkul inşaat sektörü gün geçtikçe genişlemektedir ve bu durum bu alanda tecrübeli hukukçulara olan ihtiyacı arttırmaktadır. İstanbul gayrimenkul avukatları, gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Mevzuatımızda gayrimenkul avukatı şeklinde bir tanımlama bulunmamakta olup gayrimenkul avukatı bu alanda faaliyet gösteren, spesifik olarak bu alana odaklanmış avukatları ifade etmektedir. İstanbul gayrimenkul avukatlarının çalışma alanları çok geniştir. Günlük hayatta sık sık karşılaştığımız kira sözleşmelerine ilişkin davalar ve tapu iptal davaları bu alanda çözümlenmektedir. Kanun koyucu gayrimenkul hukukuyla ilgili olarak pek çok müessese düzenlenmiştir. Gayrimenkul avukatı, taşınmazlarla ilgili doğan hukuki uyuşmazlıkları çözme hususunda faaliyet gösterirler. Gayrimenkul kavramı arsa, konut, arazi, tarla gibi sahibine kullanma hakkı veren toprak ve üzerindeki yapıları kapsamaktadır. Gayrimenkul avukatları uygulamada daha çok kira hukukuna ilişkin yaptıkları işlemlerle öne çıkmaktadırlar. İstanbul gayrimenkul avukatına ihtiyaç duyan mal sahipleri, kiracılar, yatırımcılar, mühendisler veya mimarların istediği doğrultusunda somut uyuşmazlığı çözmeye çalışırlar. Taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıkların çözümünde gayrimenkul avukatlarından hukuki destek almanız önem arz etmektedir çünkü gayrimenkul hukuku kanun koyucu tarafından sıkı şekil şartlarına tabi kılınmış önemli bir alandır. İstanbul gayrimenkul avukatları bu alanın inceliklerini iyi bilen ve teknik boyutu ile ilgili ayrıntılara vakıf olan kimseler olduğundan ötürü somut davanızın kendi lehinize çözümlenmesinde önemli rol oynarlar. Alım satım işlemleri sürecinde de gayrimenkul avukatları etkin hizmet vermekte ve müvekkillerinin daha sonradan yaşaması olası problemleri önlemeyi hedeflemektedirler. Gayrimenkul avukatları hem bireysel hem de kurumsal olarak sizlere hukuki destek verebilir.

GAYRİMENKUL AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR ?

Gayrimenkul alanında uzmanlaşan avukatlar uygulamada çoğunlukla tapu kadastro davalarıyla ilgilenmektedirler. İstanbul gayrimenkul avukatlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Kira hukukundan doğan uyuşmazlıklardan taşınmaz alım satımına kadar çok çeşitli hukuki süreçlere katılırlar.

1.Taşınmazların alımı, satımı ve tapularının tescil edilmesi

Gayrimenkul alım satım işlemleri resmi şekle tabi olarak tapuda yapılmalıdır. Noterde düzenlenen bir vekaletname ile İstanbul gayrimenkul avukatınız aracılığıyla bu süreci tamamlayabilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.

2.Tapu iptali ve tesciline ilişkin davalar

Gerçek dışı kayıtlar içeren tapu kütüğünün düzeltilmesine ilişkin davadır. Bu dava çeşidinin açılmasının pek çok nedeni olabilir. Uygulamada özellikle muris muvazaası sebebiyle yani mal kaçırma halinde açıldığı görülmektedir. Vekilin vekalet görevini kötüye kullanarak malikin malını kendi üstüne geçirmesi halinde de açılabilir.

3. Taşınmaz ortakları arasındaki uyuşmazlıklardan doğan davalar (Ortaklığın Giderilmesi Davası)

Paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu olan bir mal üzerinde bulunan bir ortaklığın sona erdirilmesine ilişkin bir davadır. Ortakların bu ortaklığın ne şekilde sona erdirileceği hususunda anlaşmazlık yaşaması halinde ortaklardan biri bu hukuki süreci başlatabilir.

4. Kira sözleşmesinin hazırlanması

Kira sözleşmeleri büyük bir özenle hazırlanmalıdır. Aksi halde taraflar mağduriyet yaşayabilir. Sözleşmenizin süresi, sona erme şekilleri, fesih halleri gibi hususlar dikkatlice düzenlenmelidir. Bu bağlamda İstanbul gayrimenkul avukatınızın yardımıyla eksiksiz bir sözleşme hazırlayabilir ve hükümlerini dikkatle gözden geçirebilirsiniz.

5. Tahliye davaları

Tahliye davaları kira hukukuna ait uyuşmazlıklardan biridir. Tahliye davası açmanın birtakım şartları vardır. Tahliye talebi kiracıdan kaynaklanabileceği gibi kiraya verenden ötürü de gündeme gelebilir. Aynı zamanda bu davayı açmak için öngörülmüş süreler de mevcut olup İstanbul gayrimenkul avukatından detaylı bilgi alabilirsiniz.

6. Yabancıların mülk edinmesine ilişkin işlemler

Yabancıların mülk edinmesi süreci oldukça karışık bir süreçtir. Bu süreçte hazırlanması gereken pek çok belge vardır. Bu bağlamda bu süreci İstanbul gayrimenkul avukatlı desteğiyle daha doğru şekilde yürütebilirsiniz.

7. İpotek tesisi ve terkini işlemleri

İpotek en genel tanımıyla bir alacağın teminat altına alınabilmesi için bir taşınmazın güvence olarak gösterilmesidir. Bir malın ipotek edilebilmesi veya mevcut ipoteğin terkin edilebilmesi için gerekli şartlar bulunmaktadır. İstanbul gayrimenkul avukatları sizler için tüm bu süreçleri en etkili şekilde halledebilir ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

8. Tasarrufun iptali davaları

Tasarrufun iptali davaları en genel tanımıyla borcunu ödeyemeyen borçlunun son 5 yıl içinde mal kaçırmak amacıyla tasarruf ettiği malları hedeflemektedir. Gerek borçluya gerekse bu malları devralan üçüncü kişilere karşı açılabilir. Bu davanın ispat külfeti oldukça teknik bir boyuttadır. Dolayısıyla davanızı İstanbul gayrimenkul avukatı desteğiyle yürütmeniz daha lehinize olacaktır.

9. İstihkak davası

Mülkiyet, intifa veya oturma gibi ayni hak sahiplerinin sahip oldukları yetkileri kullanmalarını zorlaştıran veya engelleyen kişilere karşı açtıkları davadır. Mirasçı olmamasına rağmen mirasbırakanın mallarını elinde tutan kişilere karşı sıklıkla açılmaktadır.

10. Kamulaştırma davaları

Kamu yararı gereğince kişilerin mülkiyet hakları bazı hallerde sınırlanabilir. Kamulaştırma da bu hallere örnektir. Ancak kamulaştırma belli bir usulde yapılır. Özellikle bedel hususu oldukça önemlidir. Bedelin tespiti için mahkemeye başvurulabilir.

11. Ön alım hakkına ilişkin davalar

Ön alım hakkı, şufa davasına ilişkin detaylı bilgi için ”Şufa Davası (Önalım Hakkı) Nedir?” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

12. Taşınmaz vaadi sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar

13. Ecrimisil davası

Ecrimisil davasına ilişkin detaylı bilgi için ”Ecrimisil Davası (Haksız İşgal Tazminatı)” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

14. İntifa hakkına ilişkin davalar

15. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan davalar

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgi için ”Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Uyuşmazlıkları” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

16. İmar mevzuatından kaynakla uyuşmazlıklar

İSTANBUL GAYRİMENKUL AVUKATININ ÖNEMİ NEDİR ?

Hukukumuzda ceza hukukuna ait birkaç istisnai durum haricinde tüm davalar avukat olmaksızın yürütülebilir ve takip edilebilir. Bu bağlamda gayrimenkul hukukuna ait bir uyuşmazlık yaşadığınızda gayrimenkul avukatlarından zaruri olarak yardım talep etmek zorunda değilsiniz. Ancak İstanbul gayrimenkul avukatları bu alanın inceliklerini bilen ve bu alanda uzmanlaşmış bilgi birikimi yüksek kişiler olduğundan davanızı vekil tayin ederek yürütmeniz sizin lehinize olacaktır. Gayrimenkul hukuku teknik bir alandır ve usuli işlemler ağır basmaktadır. Örneğin davanızı görevli ve yetkili mahkemede açmanız gerekirken görevsiz veya yetkisiz bir mahkemede açmanız size zaman kaybettirecektir. İstanbul gayrimenkul avukatları ise hukuki sürecinizin hızlı, etkili ve etkin şekilde yürütülmesini sağlarlar. Gayrimenkul avukatının hukuki desteği olmaksızın yürütülen davalarda esasa veya usule ilişkin hataların yapılması ve hak kaybına uğranılması muhtemeldir.

 

İSTANBUL GAYRİMENKUL AVUKATI NASIL SEÇİLMELİDİR ?

Gayrimenkul avukatı, hukuk fakültesini bitirdikten sonra gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış bu alana yönelmiş avukatları temsil etmektedir. Bu bağlamda davanızı herhangi bir avukatla yürütmeniz mümkün olmakla birlikte gayrimenkul hukukunda tecrübeli olması, bu alanda kıdemli olması kaydıyla gayrimenkul avukatlarıyla da yürütebilirsiniz. İstanbul gayrimenkul avukatları bu alanın inceliklerini iyi bildikleri için avukat seçiminde bu hususa dikkat etmeniz gerekmektedir.

Avukatınızın iletişim becerileri de oldukça önemlidir. Bu bağlamda sizi hukuki süreciniz hakkında bilgilendirmeyi ihmal etmeyen bir İstanbul gayrimenkul avukatını vekil tayin etmeniz gerekmektedir. Avukatınızın aldığı davalar ve bu davalardaki başarı yüzdesini de gözetebilirsiniz.

GAYRİMENKUL HUKUKU MEVZUATI

Gayrimenkul hukuku pek çok hukuk dalıyla yakından ilişkilidir.

  • Türk Medeni Kanunu’nun Eşya Hukuku kısmı
  • Türk Borçlar Kanunu
  • Tapu Kanunu
  • İmar Kanunu
  • Kat Mülkiyeti Kanunu
  • Kamulaştırma Kanunu

Gayrimenkul Hukuku ile ilgili daha detaylı için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Yazıyı paylaşın: